Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

Имуществени спорове между съпрузите

Съвместен принос Съвместният принос е в основата на съпружеската имуществена общност. Ако такъв е налице, има общност, ако липсва – общност не възниква. Законът определя двете възможни форми на приноса – с пряко материално съдействие ...
09.06.2016

НЕПРИЗНАВАНЕ И НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

1. При назначаване на лице по трудов договор след 01.07.2007 г. задължена ли съм да му призная целият трудов стаж, придобит от други предприятия? При определянето на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит ...
09.06.2016

Какво е нужно да знаем за извънредния труд

Чл. 143 КТ дефинира извънредния труд като труд извън установеното работно време, полаган от работника или служителя, по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител. Този труд се полага ...
09.06.2016

Работа на трудов договор с изпитателен срок

За някои специфики при работата на трудов договор с изпитателен срок Постоянно проявяваната от пазара на труда и отговаряща на неговото непрекъснато развитие тенденция към гъвкавост при уреждането на трудовите правоотношения между работодателя и работника ...
25.05.2016

Посредническа дейност по наемане на работа

Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа Условията и редът за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Наредбата ...
25.05.2016

Издръжка на непълнолетно дете

Въпрос от З.Ж. С бащата на детето ми нямам брак .До сега ми даваше пари на ръка,за които пишех бележки с подпис.Нещата се промениха,започна да ми дава само 100лв.Искам официално да си получавам парите.Има ли ...
04.05.2016

Как да сменя фамилията на малолетно детето ?

Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. ...
04.05.2016

УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО КАЗУС: Страните са бивши съпрузи. Бракът е прекратен с развод на 15.03.2014г. Ищцата сочи, че по време на брака само тя станала член на ЖСК. Собствеността е придобита по време на ...
03.05.2016

Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина

При какви ограничения, с оглед интересите на детето, съдът следва да разреши пътуването му в чужбина без съгласието на единия родител? При вземане на решение дали дете може да напусне страната следва да се ...
16.03.2016

Тормоз на лице поради увреждане

Тормозът на лице с увреждане представлява дискриминация. Тормозът включва поведение, което лице с увреждане може да счете за обидно, застрашаващо, унизително, подронващо достойнството или по някакъв начин вредящо, например дразнене, наричане с обидни имена, гримасничене, ...
16.03.2016

Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване

С придобиването на отделен обект в сграда – етажна собственост, собствениците, по разпореждането на закона, придобиват и съответната идеална част от общите части на сградата. Общите части на една сграда са изброени примерно в чл. ...
11.03.2016

Извънреден труд

Полагам извънреден труд, когато работя извън установеното в трудовия ми договор работно време, през почивните дни или по време на официалните празници. В зависимост от това в кои интервали на денонощието работя, извънредният труд бива ...
03.02.2016

Отпуск по майчинство

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда ...
01.02.2016

Запор върху трудово възнаграждение

Запорът върху вземане е разпореждане на съдебния изпълнител, с което вземането на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника под страх на относителна недействителност, да се разпорежда с вземането, ...
29.01.2016

Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR

Клауза в договор за банков кредит гласи, че минималната приемлива за банката стойност на 3-месечния EURIBOR е 2.5 % Клауза в договор за банков кредит гласи, че минималната приемлива за банката стойност на 3-месечния EURIBOR ...
20.01.2016

В етажна собственост съществуват три вида правоотношения между лицата

Съгласно съдебната практика характеристика на етажната собственост е, че макар и да е налице индивидуална собственост върху отделни обекти, то съществуват архитектурни елементи, които са общи и се съпритежават от всички собственици на архитектурно обособените ...
20.01.2016

Все по-често събирачи на вземания се защитават с клаузи за арбитраж

През последните години е установена практика, при която компаниите, събиращи просрочени вземания за кредитни институции и други корпорации, използват гражданското съдопроизводство, за да съберат дълговете от задължените лица, но отклоняват искове, предявени срещу тях, позовавайки ...
19.01.2016

Делба при равни квоти между бивши съпрузи на лек автомобил

Страните по делото са бивши съпрузи, чиито брак сключен на 20.09.1967г. е прекратен с влязло в сила на 23.04.1997г. решение по гр.д. № 564/95г. на С. районен съд. С решение от 02.04.1998г. по гр.д. ...
15.01.2016

Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент

Установено е , че за времето от 14.03.2011 г.-09.04.2012 . апартаментът в гр. С е ползван от бившата съпруга Б. , която не е заплатила обезщетение на бившия си съпруг сумата от 4000лв , ...
15.01.2016

Защита срещу незаконно уволнение

Защита срещу незаконно уволнение Всеки работник или служител има право да оспорва законността на уволнението си, тъй като работодателят може да упражни своето право за прекратяване на трудовото правоотношение с дисциплинарно уволнение в нарушение на ...
12.01.2016

Прекратяване на осиновяването

Прекратяването на осиновяването може да се определи като преустановяване съществуването на осиновяването. Основанията за прекратяване на осиновяването са : взаимно съгласие, дълбоко разстройство в отношенията осиновител-осиновен, причинено от тежко провинение или други обстоятелства, смърт, унищожаемост. ...
12.01.2016

Предсрочна изискуемост на банков кредит не настъпва автоматично

Според ВКС началният момент на изискуемостта на вземане по договор за потребителски кредит, съдържащ договореност за настъпването на предсрочна изискуемост при неплащане на определени вноски, не може да възникне, ако преди подаване на заявлението за ...
07.01.2016

Кога не се изисква разрешения за строеж

Кога не се изисква разрешения за строеж Не се изисква разрешение за строеж за: 1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации; 2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по чл. ...
22.12.2015

Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд

Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд Чл. 143 КТ дефинира извънредния труд като труд извън установеното работно време, полаган от работника или служителя, по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или ...
17.12.2015

Защита на владението

Защита на владението – продължение Защита на нарушеното владение може да се предяви само при нарушено владение. А нарушението ще е всяко действие, с което се отстранява напълно или отасти фактическата власт ...
13.10.2015
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg