Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

Субективната страна на договора за ДАРЕНИЕ

Субективната страна на договора за ДАРЕНИЕ Относно същността на дарението, се изразява в желанието на дарителя да облагодетелства безвъзмездно дарения. Именно това субективно отношение на лицето към акта на даването е типично за дарението и ...
06.10.2015

Делба на имот

ДЕЛБА НА ИМОТ За да бъде валидна делбата, в нея трябва да вземат участие всички сънаследници. Ако някой от наследниците /по закон или завещание/ не участва, тя е недействителна, нищожна по право. В този ...
02.10.2015

ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ Съпружеската имуществена общност съществено се отличава от обикновената съсобственост. Тя е нова правна категория на обща съвместна собственост, при която съпрузите нямат определени дялове. Съгласно Чл. 28 ...
02.10.2015

Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници?

Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници? Състав на ВКС приема, че солидарният длъжник не може да претендира от съдлъжниците суми по чл. 127 от ЗЗД без преди това да е платил на кредитора такава ...
30.09.2015

Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение

Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение Погасяване на публично задължение на несъстоятелен длъжник чрез прехвърляне на имущество вместо чрез плащане или по реда на принудителното изпълнение е допустим начин на изпълнение. ...
30.09.2015

Какво е важно да знаем за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО

Какво е важно да знаем за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО Когато наследодателят е оставил само един наследник, цялото наследство минава в негова полза. Но когато има няколко наследници, между тях се създава имуществена общност. Всеки един ...
30.09.2015

България се бори с тероризма и насилието срещу деца

България се бори с тероризма и насилието срещу деца По препоръка на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (МОНИВАЛ) към Съвета на Европа, отправена на Република ...
28.09.2015

КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА

КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА През май 2005 г. се приема Конвенция на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора (CETS 197). Конвенцията съдържа дефиниция на трафика ...
28.09.2015

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел Чл. 140. (1) Малолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника. (2) Непълнолетният свидетел се разпитва ...
28.09.2015

Родителски права след развод

Родителски права след развод Несъмнено осуетяването на контактите между бащата и неговото дете от страна на майката и нейния баща представлява форма на въздействие, което противоречи на интересите на детето. При вземане на решение кой ...
28.09.2015

Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА § 3. Създава се нов чл. 178ж със следното съдържание: „Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 ...
18.09.2015

Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система

Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система Относно разпоредителните действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица в съдебната практика се приема, че дебитната карта нито е техническо средство, нито е специален ...
18.09.2015

Възобновяване на наказателни дела

ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА Основанията за възобновяване на наказателни дела са едни от най-характерните отличителни черти на това контролно производство, които редом с предмета му- влезли в сила присъди, решения и ...
25.08.2015

Каква е доказателствената сила на обясненията на подсъдимия?

Каква е доказателствената сила на обясненията на подсъдимия? ВКС отново подчертава, че касационната инстанция не може да установява нови фактически положения и да пререшава делото, а осъществява контрол върху законосъобразността на оспорения съдебен акт. Касационната ...
23.07.2015

ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване

ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване Визираният в чл. 70 - чл. 73 от НК институт представлява правна възможност за последващо постановяване на присъдата и освобождаване на дееца от изтърпяване на част ...
23.07.2015

Юридическото лице като страна по договор за издръжка и гледане

Юридическото лице като страна по договор за издръжка и гледане Такъв договор би бил напълно действителен, дори ако длъжник по него е юридическо лице (ЮЛ). Договорът е уреден законодателно в други страни и там няма ...
14.07.2015

Предоставяне на семейното жилище след развода

Предоставяне на семейното жилище след развода Съпругът, комуто след развод е предоставено ползването на семейното жилище, дължи на другия съпруг обезщетение за ползата, от която последният е лишен. Чл. 31, ал. 2 ЗС ''(2) Когато ...
11.06.2015

Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок

Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок Специалната уредба на трудовото правораздаване предполага специална давност за предявяване на искове по трудови спорове, което е продиктувано от изискването за по-голяма бързина в ...
28.05.2015

Какво трябва да знаем за отпуските

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ОТПУСКИТЕ? Отпускът е период от време, през който даден работник или служител не работи, но трудовото правоотношение се запазва. То е негово субективно право, възникващо заедно с трудовото правоотношение и ...
27.05.2015

Международна компетентност при развод и унищожаване на брака при отношения с международен елемент

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и приложимото право към развод и законна раздяла . Съгласно Регламент ...
26.05.2015

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?

Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право? Предложената разпоредба на новия член 112а от ЗЗД гласи, че с изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която ...
26.05.2015

Асистирана репродукция

Асистирана репродукция Асистираната репродукция се прилага, когато състоянието на мъжа или жената не позволява осъществяване на репродуктивните им функции по естествен път. Асистираната репродукция се извършва след получаване на писмено информирано съгласие от лицата, желаещи ...
20.05.2015

Наказателна отговорност за склоняване на родител и непълнолетен да се съгласят във връзка с осиновяване

Наказателна отговорност за склоняване на родител и непълнолетен да се съгласят във връзка с осиновяване Който с цел имотна облага склонява родител чрез дарение, обещание, заплаха или злоупотреба със служебно положение да изостави свое дете ...
20.05.2015
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg