Юридически статии от адвокат варна 2

Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

Кой от съсобствениците има право да взема решения за обща собственост?

Решенията се вземат с мнозинство на съсобствениците. То се определя не по глави, а по дялове. Затова на практика решение може да се вземе само от един от съсобствениците, ако той притежава повече от половината ...
05.10.2023

Решава ли съдът правни спорове между съсобственици?

Мнозинството на съсобствениците не може да ограничава правото на друг съсобственик, но ако такова решение се вземе и спорът се отнесе пред съда, решението на съда няма да замести решението на мнозинството, защото това ще ...
05.10.2023

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ДОПК

В производството по ДОПК съдебният изпълнител се движи по законовия ред, предвиден в ДОПК - връчване на съобщения за доброволно изпълнение; срокове за плащане; извършване на описи и оценки; насрочване на публични продажби; обжалване на ...
29.09.2023

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГПК С ИЗПЪНИТЕЛЕН ТИТУЛ

АКТ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ С промяната в ЗМДТ през 2012 г. изрично се предвиди съдебните изпълнители да могат да събират публичните вземания за местни данъци и такси по реда ...
29.09.2023

ПРАВА НА ВЛАДЕЛЕЦА ЗА РАЗНОСКИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ЧУЖД ИМОТ

Законът урежда владението като факт не само за да му се даде защита. Той урежда и отношенията между владелеца и собственика на вещта. Това са преди всичко отношенията във връзка с разноските, направени за чуждата ...
29.09.2023

Правоотношения между собственик и владелец

Между собственика и владелеца възниква облигационно правоотношение във връзка с разноските и подобренията, направени от владелеца. Тези отношения обаче се уреждат от норми на 3С(закон за собствеността). От владението възникват и вещноправни отношения - те ...
29.09.2023

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Тук се има предвид случаите, при които Висшият съдебен съвет сключва споразумение с частен съдебен изпълнител, на основание, на което му се възлага да събира несъбраните вземания за деловодни разноски, държавни такси и ...
26.09.2023

Спиране на изпълнително производство при плащане на 30% от дълга

Длъжникът може да предизвика спиране на изпълнението, без да е необходимо съгласието на взискателите, при внасяне на 30% от дължимите суми по изпълнителното дело. При наличие на двама или повече взискатели следва да се внесат ...
25.09.2023

Спиране на изпълнително производство

Спирането на изпълнението е допустимо както за цялото изпълнително производство,така и за конкретно изпълнително действие. Взискателят може да обжалва акта на съдебния изпълнител за спиране пред окръжен съд.При спряно дело не могат да се извършват ...
25.09.2023

ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО С ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД

Образуването на обезпечително дело и налагането на обезпечителни мерки се извършват по реда на ГПК. На първо място следва да има издадена обезпечителна заповед, издадена от български съд. Обезпечителните мерки биват различни - запор на ...
25.09.2023

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Финансова компенсация Финансова компенсация могат да получат пострадали и членовете на тяхното семейство, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация - пострадали, претърпели имуществени вреди от престъплениeето. Когато пострадалият ...
23.09.2023

Трябва ли държавният или частен съдебен изпълнител да изпраща съобщение за всяко започнато от него изпълнение?

Държавният или частният съдебен изпълнител е длъжен да изпраща съобщение на Националната агенция за приходите и Агенцията за държавни вземания за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение, тъй като държавата се счита ...
21.09.2023

Запор върху трудово възнаграждение

При наложен запор върху вземания на длъжник от трудово възнаграждение работодателят се явява трето задължено лице, поради което взискателят може да иска плащане от него. Принудително изпълнение срещу третото задължено лице може да бъде предприето ...
21.09.2023

Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение

Съдебният изпълнител следва да образува дело и да връчи на длъжника ПДИ с 14-дневен срок за доброволно изпълнение. Заедно с връчването на ПДИ може да бъдат наложени и обезпечителни мерки - запори и възбрани, като ...
21.09.2023

Спиране на изпълнително производство при въвод

Спиране при въвод Временно спиране е уредено при провеждането на въвод във владение. Ако в имота се намира трето лице,което заявява права, които изключват правата на взискателя, съдебният изпълнител спира въвода най-малко за три дни. ...
21.09.2023

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Често срещани случаи на спиране на изпълнителното производство са при откриване или предстоящо откриване на производство по несъстоятелност. Спирането по този ред е особено, когато са налице няколко солидарни длъжници или ипотекарни и заложни длъжници. ...
21.09.2023

Спиране на изпълнително производство по искане на съпруг недлъжник

Съпругът недлъжник има право да изкупи вещта, върху която се изпълнява, стига тя да е СИО (семейна имуществена общност). Времето, през което това може да се направи, е от датата на определяне на началната цена ...
21.09.2023

АД или ЕООД

АД или ЕООД Когато предприемачите решават да структурират своя бизнес в България, често се изправят пред важен избор - дали да регистрират Еднолично Ограничено Дружество (ЕООД) или Акционерно Дружество (АД). Този избор има дългосрочни юридически ...
19.09.2023

Изпълнителни производства и търгове

Изпълнителни производства и търгове Изпълнителните производства и съдебните търгове са важна част от правната система, представлявайки ключов механизъм за осигуряване на изпълнение на съдебни решения и решения на други правни инстанции. Те имат за цел ...
19.09.2023

Изпълнение на заповед за запор

Изпълнение на заповед за запор 1. Банката, до която е адресирана заповед за запор, я изпълнява веднага след като получи тази заповед или, когато това е предвидено в правото на държавата членка по изпълнение, съответното ...
18.09.2023

Задължения за местни данъци и такси

Задължения за местни данъци и такси За да бъде един административен акт валиден, е необходимо да е издаден от административен орган в кръга на неговите правомощия. Правомощията органът може да получи пряко от закона, чрез ...
18.09.2023

Принудително изпълнение на вземания

Принудително изпълнение на вземания Предмет на принудително изпълнение са вземания, които се дължат от няколко длъжници при условията на солидарност (пасивната солидарност е вид лично обезпечение за кредитора). Тъй като солидарните длъжници дължат едно и ...
18.09.2023

Осиновяване детето на партньор в България

Осиновяване детето на партньор в България - изисквания и процедури В съвременното общество осиновяването издига въпроси, свързани със семейните отношения и правните аспекти на грижите за децата. В България тази форма на осиновяване предоставя възможност ...
08.09.2023

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЗАДЪРЖАНИЯ Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информация относно следните ...
27.08.2023

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ

Какъв е редът за задържане на лица 1. Полицейските органи не допускат използването на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаните лица освен в изрично предвидените от ЗМВР случаи. 2. Действията на полицейските органи ...
26.08.2023
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg