Адвокат варна карта на сайта

Адвокат варна карта на сайта

  • English
  • Български
  • Русский

Карта на сайта

-  Начало
-  Услуги
      - Гражданско право
      - Трудово право
      - Наказателно право
      - Европейско право
      - Международно право
      - Процесуално представителство
      - Миграционно и бежанско право
-  Абонаментно обслужване
-  Статии
-  Виртуален Офис
-  Контакти
-  Гражданско право
      - Изпълнително производство
      - Граждански процес
-  Трудово право
-  Наказателно право
-  Европейско право
      - АНТИДИСКРИМИНАЦИОННИ ВЪПРОСИ
-  Международно право
-  Административно право
      - Административно процесуално право
-  Семейно право
      - Наследствено право
      - Прекратяване на осиновяването
-  Вещно право
-  Облигационно право
-  Недвижими имоти
-  Наследствено право
-  Авторско право
-  Миграционно и бежанско право
-  Карта на сайта
-  Политика за поверителност
-  Нашите офиси

Статии


    -  Каква е процедурата за обжалване на дисциплинарно наказание?
    -  Какъв е реда за налагане на дисциплинарно наказание?
    -  Важно за шофьорите: за какви нарушения се отнема шофьорска книжка
    -  Документна измама. Наказание
    -  Какво се случва при положителна проба за алкохол?
    -  Какво се случва при положителна проба за наркотици?
    -  Какви са правата ми при проба за наркотици?
    -  Проблеми, свързани със завещанията при наследяване на имоти
    -  Изпълнение на парични вземания
    -  Как мога да се защитя от действията на съдебен изпълнител?
    -  Спор за правото на наследяване
    -  Какво НЕ МОЖЕ да ти вземе ЧСИ
    -  Установяване на наследници
    -  Разделяне на наследствен имот
    -  Покупка или продажба на наследствено имущество
    -  „ОСЪДЕН СЪМ , БЕЗ ДА РАЗБЕРА“?
    -  Дългове и задължения на наследодател
    -  Издаване на европейско удостоверение за наследство
    -  Как наследниците могат да получат повече от наследството
    -  Издаване на европейско удостоверение за наследство
    -  Признаване и изпълнение на съдебни решения при наследяване
    -  Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
    -  Условия за валидност на предварителните договори и усложнения при тяхното изпълнение част 1
    -  Управление и прекратяване на собственост
    -  Какво е съвместния принос в брака
    -  Решава ли съдът правни спорове между съсобственици?
    -  Кой от съсобствениците има право да взема решения за обща собственост?
    -  ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ДОПК
    -  ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГПК С ИЗПЪНИТЕЛЕН ТИТУЛ
    -   ПРАВА НА ВЛАДЕЛЕЦА ЗА РАЗНОСКИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ЧУЖД ИМОТ
    -  Правоотношения между собственик и владелец
    -  ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОТ ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
    -  Спиране на изпълнително производство
    -  Спиране на изпълнително производство при плащане на 30% от дълга
    -  ОБРАЗУВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО С ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА ЗАПОВЕД
    -  ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
    -  Спиране на изпълнително производство по искане на съпруг недлъжник
    -  Спиране на изпълнително производство при въвод
    -  Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение
    -  Запор върху трудово възнаграждение
    -  Трябва ли държавният или частен съдебен изпълнител да изпраща съобщение за всяко започнато от него изпълнение?
    -  СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
    -   Изпълнителни производства и търгове
    -  АД или ЕООД
    -  Задължения за местни данъци и такси
    -  Изпълнение на заповед за запор
    -  Принудително изпълнение на вземания
    -  Осиновяване детето на партньор в България
    -  ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ.
    -  ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ
    -  Закони за миграцията и убежището: правни аспекти и предизвикателства
    -  Закони за земеделието и регулация на земеделските земи
    -  Правата на лицата с увреждания
    -  Видовете запори и компетентните органи за тяхното налагане: Правни аспекти
    -  Регистриране на дружество
    -  Развод и Разделяне на Имущество при Семейни Спорове
    -  Процедура за получаване на разрешение за пребиваване в България
    -   Смяна на име: Правни аспекти и процедури
    -  Отнемане на родителски права на бащата: Правни аспекти и процедури
    -  Смяна на статут на ателие: Правни аспекти и процедури
    -  Киберсигурност и защита на личните данни
    -  За какво ни служи ограничителна заповед и в кои случаи можем да се възползваме от нея?
    -  Обезщетение за майчинство
    -  Видовете отпуски за бременни и майки
    -  Дължим ли данък на общината за вещ, която вече не е наша собственост?
    -   Обезщетение за безработица: Права и процедури
    -  Напускане от работа: Правни аспекти и процедури
    -  Какви са правата на наследниците и каква процедура трябва да следват при наследствени спорове?
    -  Права и задължения на мигрантите и бежанците
    -   Процедури за закупуване на обществени поръчки в България
    -  Промяна на съдебната издръжка за деца: Как да искате по-висока сума от съдебно определената
    -   Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете
    -  Регистриране на пътно превозно средство на територията на България
    -   Незаплатен работен труд
    -   Развод по исков ред
    -   Усвояване на фамилия след брак-задължително ли е?
    -  Онлайн банкиране: Правата на потребителите
    -   Какви са правата на жертвите на насилие и какви са предвидените защитни мерки?
    -   Какви са правата и задълженията на работодателя и работника в България?
    -   Какво е интелектуална собственост и какви са правата на собствениците?
    -   Как се изготвя и сключва договор за наем на жилище
    -   Правата на потребителите при онлайн пазаруване
    -  Плащане на неустойки към мобилен оператор
    -  Какви са правата на работниците при уволнение?
    -  Полезна информация за пътници: Какво трябва да знаете за обезщетение при отменени и закъснели полети
    -  Става ли общ на двамата съпрузи недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака
    -  Отказ от вещни права
    -   Право на собственост върху постройката
    -  Издръжка на дете
    -  Какви документи са нужни за сключване на брак с чужденец
    -  Възстановяване на запазената част
    -  Отменяване на завещанието
    -  Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение. Оригинерно основание.
    -  Обезпечение на иск
    -  Обезщетение за пропуснати ползи на съсобственик
    -  Принудително отчуждаване на имот и обезщетяване
    -  Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа
    -  Как Физически и Юридически лица могат да придобият право на собственост върху земя без търг?
    -  Премахване или поправяне, заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
    -  Разрешение от съда за теглене на суми на дете
    -  Ред за обявяване на недействителността на търговските дружества
    -  Договор за аренда в земеделието. Прекратяване на договора за аренда.
    -  Припознаване и оспорване на произходът от майката и от бащата
    -  Изменение на трудовото правоотношение
    -  Завещание. Запазена част
    -  Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.
    -  Наследствено право при пълно осиновяване
    -  Изплащане на присъдена издръжка за дете от държавата. Процедура
    -  Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?
    -  КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ
    -   ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ
    -   ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ
    -  ТОРМОЗ ПО ТЕЛЕФОНА ОТ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ
    -  Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
    -  Отпуск поради бременност и раждане
    -  Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
    -  ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН
    -  Обезщетяване при трудова злополука
    -  Кога е нарушена трудовата дисциплина
    -  Дете от друг мъж по време на брака
    -  УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО, ДОГОВОР
    -  ОТПУСК ПО БАЩИНСТВО
    -  Влизане на чужденци в България и визов режим
    -  КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ!
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ!!!
    -  Европейска заповед за защита — помощ за жертви на престъпления в целия ЕС
    -  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
    -   ВАЖНО ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
    -  Данъчни облекчения
    -  Данъчни облекчения за деца
    -   Запор на трудово възнаграждение или пенсия
    -  СПОНСОРСТВО
    -  Дарение
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!
    -  ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ
    -  ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ ОТ ВИНОВНИЯТ ВОДАЧ ПРИ ПТП
    -  Условна присъда
    -  Трудов стаж и Професионален опит
    -   Шофиране в пияно състояние и нейната наказуемост
    -  Прокурист
    -  Управител и прокурист
    -  ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ
    -  Може ли шефът да прекрати трудови правоотношения с работник по време на отпуска си?
    -  Свидетелство за съдимост
    -  Контролни точки
    -  Договор за наем
    -  Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя
    -  Нотариално завещание
    -  Саморъчно завещание
    -  Завещание
    -  Регистриране в Република България на деца на български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи
    -  Работа от разстояние
    -  Работа по време на Корона вирус
    -  Брачен договор
    -  Продажба на имот на дете
    -  Разсиновяване
    -  Пълно осиновяване
    -  Осиновяване
    -  Пътуване на дете в чужбина с един родител
    -  Спор между родители за пътуване на дете в чужбина
    -  Пътуване на дете в чужбина с двамата родители
    -  Синдикална организация
    -  Видове престъпления
    -  Намаляване на издръжка
    -  Издръжка
    -  Увеличение на издръжка
    -  Извънреден труд
    -  Покупка на имот
    -  Домашно насилие
    -  Отпуск
    -  Трудова книжка
    -  Платен отпуск
    -  Узаконяване на сграда
    -  Ощетен от наследство
    -  Помощ за майка студентка
    -  Ведомствена бензиностанция
    -  Изгубена или унищожена диплома за средно образование
    -  Какво да направим при безследно изчезнал?
    -  Какво е надомна работа
    -  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА
    -  НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК
    -  Как да взема пенсията вместо своя родител, баба/дядо
    -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ
    -  ВИЗА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ. ВИДОВЕ
    -  ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
    -  ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ
    -  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
    -  СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
    -  Наследяване на преживял съпруг
    -  Обект на авторско право
    -  Здравословни и безопасни условия на труд
    -  ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ- смяна на предназначение
    -  НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА
    -  Предпоставки за осиновяване
    -  Пълно осиновяване на лице от български гражданин
    -  Органи, контролиращи дейността по устройство на територията
    -  Реабилитация
    -  РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА
    -  КАРАНТИНА НА ЛИЦА, КОНТАКТНИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19
    -  Управител на дружество или на клон на дружество- напускане
    -  Осъден сте на пробация в една държава- членка на ЕС, но желаете да изтърпите наказанието си в друга държава
    -  Какво е престъпление
    -  Управление на етажната собственост
    -  РЕМОНТ НА ОБЩ ПОКРИВ
    -  Възстановяване на земеделска земя
    -  КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ
    -  Проблем с имот ново строителство
    -  Приемане на наследство
    -  Смяна на статут
    -  Как се смята плавателния стаж на море
    -  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
    -  Проблем при регистрация с корозирала рама
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”
    -  Закриване на фирма
    -   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
    -  По-голям дял при развод
    -  Документи за отпускането на месечни помощи за деца
    -  Решение на състава относно Руската федерация
    -  Защо съм осъден без да знам?
    -  Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
    -  Зaщо е важно да използваме пълномощни!
    -  Има ли неизпълнение, ако преди падежа длъжникът изпълни паричното си задължение с два превода в кратък интервал?
    -  Брачен договор
    -  Може ли бащата да вземе детето от майката
    -  Права на детето след прекратен брак между родители от различна националност
    -  Домашно насилие
    -  Отмяна на дарения
    -  Леки телесни повреди. Реторсия
    -  Проблеми, свързани с дискриминацията на деца със Специални образователни потребности
    -  Привилегиите на майките студентки
    -  Проблем ли е разпитът на детето в наказателния процес?
    -  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
    -  Правомощия на работодателя при преустановена дейност в обявено извънредно положение
    -  В какъв срок сме задължени да уведомим застрахователя за застрахователно събитие
    -   Тотална щета на моторно превозно средство
    -  ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
    -  Проблем с общ двор в режим на етажна собственост и паркирането на автомобил
    -  Всичко за концесията
    -  Авторски права
    -  Кредитен посредник
    -  Съкращаване на щат. Уволнение
    -  Спедиторски услуги
    -  Осигурителен посредник
    -  Пенсионерите, които работят
    -  Спешен телефон 112
    -  Как може да дарите орган?
    -  Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?
    -  Разликата между завет и общо завещание
    -  Незаконно уволнение
    -  Предаване на дете
    -  Родителски права и лични отношения с детето след развод
    -  Работа от разстояние
    -  Обмен на органи между държавите членки на ЕС
    -  Колективен потребителски иск
    -  Запазената част от наследство
    -  Всичко за свидетелството за съдимост
    -  Условията, при които могат да се застрояват общи части
    -  Начин за откриване на биологичните родители
    -  Вещите лица
    -  Всичко за мерките за неотклонение
    -  Местни данъци
    -  Превозване на товари с лично МПС
    -  Задължителни предмети и документи в МПС
    -  Основните неща, които трябва да знаем за плувните басейни
    -  Превозване на опасни товари
    -  Приживна делба
    -  Продаване на наследство
    -  Право на строеж- разрешение
    -  Правата на взискателя по изпълнителни дела
    -  Граждански договор
    -  Капитал- увеличаване
    -  Социална пенсия- за старост и инвалидност
    -  Капитал- намаляване
    -  Давност
    -  Поемно лице
    -  Как се наследяват дял и поименни акции?
    -  Бащинство- припознаване
    -  Товарителница
    -  Студентско общежитие- кандидатстване
    -  Продаване на идеална част от съсобствен имот
    -  Поставяне на табела на търговски обект
    -  Наследство по опис
    -  Капиталът на една фирма
    -  Същност на Нотариус
    -  Застраховка „ Злополука”
    -  Сервитутно право
    -  Трудов договор- осигуровки
    -  Продаване- прехвърляне на фирма
    -  Лъжесвидетелстване
    -  Определяне на граници между имоти
    -  Преминаване през чужд имот
    -  Договор при общи условия- сключване
    -  Ползване на съсобствена вещ
    -  Нотариален акт- обезсилване
    -  Право на наследяване на пенсия
    -  Програма за безплатно саниране
    -  Помилване
    -  Всичко за застраховката „ Живот”
    -  Загуба и възстановяване на студентски права
    -  Патент
    -  Удостоверение за наследници
    -  Съдебна делба
    -  Отпуск по бащинство
    -  Работа при непълнолетни
    -  Тежести върху имот
    -  Получена призовка
    -  Неустойката
    -  Неправилна сметка за ток
    -  Реабилитация- изчистване на съдебното минало
    -  Особености при закупуване на недвижим имот
    -  Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
    -  Наследство, придобито по закон
    -  С дете в чужбина
    -  Развод по взаимно съгласие
    -  Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД
    -  Трудова злополука
    -  Плащане на осигуровки при работа в чужбина- ЕС
    -  Удръжки от заплатата
    -  Унищожаване на брак
    -  Църковен Развод. Значение.
    -  Отпуски
    -  НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
    -  Задатък ( капаро)
    -  Дистрибуторство
    -  Наследство, придобито по завещание
    -  Изпитателният срок
    -  Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение
    -  Извънреден труд
    -  Здравно досие- достъп
    -  Изтърпяване на лишаване от свобода
    -  Заповед за изпълнение
    -  Занималните в училище
    -  Времетраене на работния ден
    -  Медицинска застраховка
    -  Бежанците
    -  Военна пенсия
    -  Как се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?
    -  Пенсия в България, при работа в чужбина
    -  Трудов стаж
    -  Фактическо съжителство
    -  Лишаване от родителски права
    -  Предизвестие за напускане на работа
    -  Освобождаване от заплащане на такси и разноски в съда
    -  Отмяна на дарение
    -  Издръжка на дете- увеличение
    -  Кражба
    -  Как стоят нещата с пенсиите в чужбина?
    -  Фирми, финансирани от Европейския съюз
    -  Всичко за нотариалната покана
    -  Купуване на имот „ на зелено”
    -  Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД
    -  Имам ли право на безплатен профилактичен преглед?
    -  Право на защита на свидетели
    -  Приемните семейства
    -  Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?
    -  Какво представлява бързо производство по наказателни дела?
    -  Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване
    -  Предимства на хора с увреждания при паркиране
    -  Право на отпуск на майка при отглеждане на дете
    -  Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване
    -  Електронни винетки - ново от 2019г.
    -  КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)
    -  Международни стандарти за правото на правна защита и подпомагане на заподозрени, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес
    -  Измама
    -  Средна телесна повреда
    -  Лека телесна повреда
    -  Длъжностно присвояване
    -  Издръжка на дете
    -  Видове вреди, подлежащи на обезщетяване
    -  Същност на погасителната давност
    -  Обезщетение при непозволено увреждане
    -  Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни
    -  ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД
    -  Кога се прекратява производството по несъстоятелност?
    -  В какви хипотези единия съпруг получава част от личното имущество?
    -   Омаловажава се работата на прокуратурата или антикорупционната комисия
    -  Съдебната власт в разделението и баланса на властите
    -  Правен статут на съдебните заседатели,помощници,съдия-изпълнители и съдиите по вписвания
    -  Европейската заповед за арест (ЕЗА)
    -  Упражненото насилие от страна на полицейски служители срещу български гражданин
    -   Възобновяване на наказателни дела
    -  Убиецът на седем годишната Дамла застана пред съда
    -  Понятията права на човека и права на гражданина носят нееднакво съдържание.
    -  Наследяване на Едноличен търговец
    -  Данъчно-осигурителни въпроси, проблеми и задължения при наследяване на ЕТ
    -  Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!
    -  Премахване на сграда
    -  Система на държавните органи
    -  САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ
    -   Как и къде се изготвя валидно завещание за всичко което притежавам в България?
    -  Свидетелски показания в гражданския процес
    -  Фалират банки, гърмят застрахователни дружества, а работещите в надзорните органи само вдигат рамене
    -  Правата на човека при осъществяване на правосъдието
    -  Какво е неоснователно обогатяване?
    -  Работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение кога и при какви условия
    -  Специфики на трудовия договор с условие за обучение
    -  Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването!
    -  Погасителна давност на държавни вземания
    -  Кога може да ми помогне Европейският омбудсман?
    -  Как да променя ЕГН-то си?
    -  Пререгистрация на НПО (ЮЛНЦ). Как да пререгистрирам своето сдружение или фондация?
    -  Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция
    -  Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?
    -  Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?
    -  Всичко, което трябва да знам за предизвестието за напускане на работа
    -  А1 едно ли сте Мтел ли сте не знам, ама това ако е в Австрия
    -  Колективен трудов договор – как защитава трудовите ми права?
    -  С какво се занимава Сметната палата?
    -  Самоубития Румен Андреев! Четири куршума по – късно
    -  ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)
    -  Какви правомощия имат разследващите органи?
    -  Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?
    -  Как да отменя дарение?
    -  Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти
    -  Документи за собственост, Видове нотариални актове
    -  Право на собственост
    -   Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност
    -  ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА
    -  КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ
    -  Как да се справим с шумните съседи?
    -  Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.
    -  Европейско удостоверение за наследство!
    -  Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?
    -  Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?
    -  Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?
    -  Ще ми правят ревизия. Какво трябва да знам за издаването на ревизионен акт?
    -  Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата
    -  Производства за обезщетения
    -  Правни последици от изграждането на сградата при предварителен договор за продажба на строеж.
    -  Предварителен договор за продажба на право на строеж
    -  Удостоверение за наследници
    -  Право на собственост,придобито по давност или по документи – удостоверяване с констативен нотариален акт
    -  Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!
    -  Делба на наследство - общи положения. Видове. Действие.
    -  Как да открия биологичните си родители?
    -  Съдебно-балистична експертиза.
    -   Съдебна балистика!
    -  Съучастие в пресъпление-основни форми и тяхното разграничаване!
    -  Сключване на брак с чужденец!
    -  За да имаш удобството да пазаруваш в интернет
    -  Издръжка за деца на родители без брак!
    -  Прехвърляне на вземания-договор за цесия
    -  ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР
    -  ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА
    -  АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.
    -  Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг!
    -  KАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО?
    -  Плащане на цената при покупка на недвижим имот
    -  Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?
    -  Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?
    -  Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?
    -  Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?
    -  БАЩАТА НЕ ПЛАЩА ИЗДРЪЖКА!
    -  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?
    -  Какво трябва да знам за нотариуса?
    -  Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.
    -  Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)
    -  Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата
    -  Задържаха ме от полицията за 24 часа!
    -  Имам ли права в таксиметровия автомобил?
    -  Условно осъждане!
    -  Право на пристрояване и надстрояване
    -  Правото на строеж има 5-годишен срок
    -  Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
    -  Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?
    -  Отказ от наследство или дарение
    -  Има ли мълчалива отмяна на завещанието?
    -  Наследство по опис на наследствени дългове
    -  Правата ми при кражба!
    -  Какво мога и какво НЕ мога да взема със себе си в самолета?
    -  Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент туреоператор и туристически агент
    -  Какво е обида, клевета и набедяване?
    -  Договор за Замяна на идеални части!
    -   Предмет на договора за замяна,Замяна на вещи
    -   Как да направя дарението?
    -  Как да направя дарение? (договор за дарение)
    -  Електронен подпис. Как и защо?
    -  Колко случаен е случайният превоз?
    -  Регистриране на етажна собственост
    -  Сдружение на собствениците от Етажната собственост
    -  Кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост?
    -  Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?
    -  Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод
    -  Продажба на фирма със задължения!
    -  Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?
    -  Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси
    -  Правата ми при сключен заем със заложна къща
    -  Откраднати лични документи при пътуване в чужбина! Ами сега?
    -  Тормозят ме на работното място. Как да се защитя?
    -  Всичко, което трябва да знам за предизвестието за напускане на работа
    -  Отпадане по давност на актове и наказателни постановления!
    -  Как да придобия по давност държавен/общински имот?
    -  Не ми плащат редовно заплатата. Какви са правата ми?
    -  Как да променя адреса си?
    -  Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър
    -  Кога дължа мито при внос и износ на стоки?
    -  Действие от чуждо име без представителна власт – последици
    -  Ратификация на мнимо представителство(потвърждаване) и последици от нея!
    -  Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!
    -   Унищожаемост и нищожност на договор!
    -  В кои случаи не мога да кандидатствам за приемно семейство?
    -  Син талон – отнемане и връщане на контролни точки!
    -  Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?
    -  Брокер на недвижими имоти!
    -  Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)
    -  Придобиване и Загубване на владение
    -  Солидарна отговорност. За какво да внимавам?
    -  Какво да направя, ако паяк повреди колата ми?
    -  Какво да направя, ако сметката ми за мобилен телефон е неправилна?
    -  Какво да направя когато мой близък изчезне безследно?
    -  Обявяването на смърт на безследно изчезнал!
    -  Преживeлият съпруг взема автоматично половината от придобитото през брака и без наследяване!
    -  Защита на владението
    -  Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?
    -  Счупих крак заради заледен непочистен тротоар. Какви са правата ми?
    -  Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти
    -  Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)
    -  Кой може да изготвя годишен финансов отчет?
    -  Процедура за обявяване на ГФО
    -  Възстановяване на предишната работа!
    -  Предмет на договора за Замяна на вещи!
    -  Договорът за замяна
    -  Неформален договор
    -  Прехвърляне на клиентски номер (партида) за ток
    -  Ако не си плащам потребителския кредит
    -  Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника?
    -  Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?
    -  Има ли право съдебният изпълнител да налага запор на банкови сметки?
    -  ВИЗОВ РЕЖИМ
    -  Престъпления против здравето - видове телесни повреди.
    -  Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието
    -  Стадии на умишленото престъпление. Опит - определение и видове. Наказуемост на приготовлението и опита.
    -  Освобождаване от разноски по изпълнително дело
    -  Защита на лични данни!
    -  Какво е запис на заповед?
    -  Дължа пари. Кога мога да се позова на погасителна давност?
    -  Източиха дебитната ми карта. Ами сега?
    -  Какво НЕ може да ми вземе съдебният изпълнител (несеквестируемост)?
    -  Правата ми при продажба на недвижим имот!
    -  Носител на Авторско Право-автори,съавтори,наследници!
    -  Предсрочно прекратяване на договор мобилен оператор!
    -  Правото ми на безплатен профилактичен преглед!
    -  Отношения между съпрузите
    -  Брачен договор
    -  Какво трябва да знаем за издръжката
    -  Какви са възможностите за възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден
    -  Лица извършили престъпление в състояние на невменяемост
    -  Възпитателни мерки спрямо непълнолетни извършили престъпление
    -  Значение на възрастта за наказателната отговорност
    -  Съдебно обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове
    -  ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ
    -  Как се прилага давността за данъчни задължения?
    -  Реабилитацията е възможна и при погасено по давност изпълнение на наказанието
    -  Как се разпределя доказателствената тежест при оспорване на ревизионен акт
    -  КАКВО СЕ СЛУЧВА С ИЗТЕГЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА КРЕДИТ СЛЕД РАЗВОДА
    -  Неплатежоспособността е обективна невъзможност да се изпълняват задълженията
    -  Семейните спорове и децата като жертва на обстоятелствата
    -  ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ- ЛИЧНА КАРТА
    -  Изпълнително производство. Изпълнителен лист
    -  Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд
    -  Образуване на изпълнително дело при публично задължение. Започване на производство
    -  Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд
    -  Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
    -  УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА
    -  ДЕЛБА
    -  ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
    -  ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО
    -  Какво е действието на вписването на договора за аренда?
    -  За собствениците и ползватели на моторни превозни средства
    -   Kонфискация на имущество
    -  НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ относно защита на личните данни
    -  Какви са правата на българите в ЕС когато работят там?
    -  Получаването на шофьорска книжка в ЕС
    -  При кои случаи работодателят може да спира част от месечната заплата
    -  Пенсиониране в чужбина
    -  Допълнителни пенсии в чужбина
    -  Неоснователно обогатяване от гледна точка на вътрешното и международното частно право
    -  Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство
    -  Командироване в чужбина
    -  Разрешителни за работа
    -  Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна
    -  Пенсиониране в чужбина
    -  Отвличане на дете от родител
    -  Здравето на човек, дори и увредено, е обект на защита поради което накърняването му съставлява телесна повреда
    -  Причиних лека телесна повреда
    -  Обезщетение при лека телесна повреда
    -  ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ
    -  Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани
    -  Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС
    -   Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?
    -  Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?
    -  Какви документи са ми необходими, за да се извърши транзит от едно митническо до друго митническо учреждение?
    -  Наследяване по завещание
    -  Наследяването по закон от братя и сестри
    -  Предварителен договор и искът за сключване на окончателен договор
    -  Наказателно дело за издръжка
    -  Какво крие ”Черен петък'
    -  Договор от разстояние по телефона
    -  Отказ от наследство
    -  Промяна на имената на българските граждани
    -  Анонимните коментари в Интернет – чия е отговорността?
    -  Какви са изискванията към строежите?
    -  Поръчителство
    -  Защита на съдружниците или акционерите
    -  Придобиване на имот по ДАВНОСТ
    -  Как да постъпя ако имам работа с фирма за събиране на вземания
    -  Придобиване право на собственост при публична продан
    -  Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
    -  Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
    -  ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
    -  Съсобственост на неделим имот между бивши съпрузи
    -  Какво трябва да знаем когато съсобственик е възпрепятстван да се ползва от определената му част на имота
    -  Договор за наем
    -  Договор за дарение
    -  Покупко-продажба на недвижим имот
    -  Дискриминация поради свързаност
    -  Тормозът на лице с увреждане представлява дискриминация
    -  Дискриминация в достъпа до услуги
    -  Имам ли право на защита като свидетел
    -  Продавач по предварителен договор не се освобождава от задължение при встъпване в дълг на трето лице
    -  Видове договори за работа
    -   НЕПРИЗНАВАНЕ И НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
    -  Имуществени спорове между съпрузите
    -  Какво е нужно да знаем за извънредния труд
    -  Посредническа дейност по наемане на работа
    -  Работа на трудов договор с изпитателен срок
    -  Издръжка на непълнолетно дете
    -   Как да сменя фамилията на малолетно детето ?
    -   УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ
    -  Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина
    -  Тормоз на лице поради увреждане
    -  Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване
    -  Извънреден труд
    -  Отпуск по майчинство
    -  Запор върху трудово възнаграждение
    -  Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR
    -  В етажна собственост съществуват три вида правоотношения между лицата
    -  Все по-често събирачи на вземания се защитават с клаузи за арбитраж
    -  Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент
    -  Делба при равни квоти между бивши съпрузи на лек автомобил
    -  Защита срещу незаконно уволнение
    -  Прекратяване на осиновяването
    -  Предсрочна изискуемост на банков кредит не настъпва автоматично
    -  Кога не се изисква разрешения за строеж
    -  Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд
    -   Защита на владението
    -  Субективната страна на договора за ДАРЕНИЕ
    -  ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ
    -  Делба на имот
    -  Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници?
    -  Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение
    -  Какво е важно да знаем за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО
    -  Родителски права след развод
    -  КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
    -  България се бори с тероризма и насилието срещу деца
    -  Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
    -   Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система
    -  Възобновяване на наказателни дела
    -  ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване
    -  Каква е доказателствената сила на обясненията на подсъдимия?
    -  Юридическото лице като страна по договор за издръжка и гледане
    -  Предоставяне на семейното жилище след развода
    -  Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок
    -  Какво трябва да знаем за отпуските
    -  Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?
    -  Международна компетентност при развод и унищожаване на брака при отношения с международен елемент
    -  Наказателна отговорност за склоняване на родител и непълнолетен да се съгласят във връзка с осиновяване
    -  Асистирана репродукция

Търсения


    -  имущество при развод на съпрузи
    -  разделяне на имущество при развод
    -  финансиране европейски фирми
    -  смяна на егн на дете
    -  договор за недвижими имоти
    -  лека телесна повреда
    -  отвличане на дете в чужбина
    -  брачен договор
    -  отвличане на дете
    -  наследяване по коляно
    -  осиновяване
    -  Документна измама. Наказание
    -  как да сключа брачен договор
    -  европейско финансиране за фирми
    -  имущество след развод съпрузи
    -  разваляне на дарение по взаимно съгласие
    -  как се отменя дарение
    -  наказание за лека телесна повреда
    -  смяна на фамилия на дете
    -  разпореждане с имущество на дете
    -  разваляне на брачният договор
    -  тормоз от работодателя
    -  полицейско насилие
    -  лека телесна повреда обезщетение
    -  отмяна на дарение
    -  как да отменя дарение
    -  извънреден труд
    -  обезщетение за лека телесна повреда
    -  насилие от страна на полицай
    -  наказание за средна телесна повреда
    -  наказание за тежка телесна повреда
    -  телесни повреди
    -  регистриране, мпс, автомобил, кола, територия, България, държава, документи, нужни, договор, такса
    -  последствия от лека телесна повреда
    -  бащата може да вземе детето от майката
    -  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
    -  Употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове, както и химико-токсикологични изследвания.
    -  Защо съм осъден без да знам
    -  Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка Гражданска отговорност
    -  По-голям дял при развод
    -  Закриване на фирма
    -  Проблем при регистрация с корозирала рама
    -  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
    -  Отнемане на книжка
    -  Как се смята плавателния стаж на море
    -  Европейска заповед за защита , помощ за жертви на престъпления в ЕС. домашно насилие
    -  Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
    -  Приемане на наследство
    -  Проблем с имот ново строителство
    -  наследници на починал
    -  Запор на трудово възнаграждение или пенсия Запор на трудово възнаграждение или пенсия се извършва чрез изпращане на, запорно съобщение до работодателя или до НОИ / за пенсии/ и съобщение до длъжника. На запор подлежат не само основно
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ ! КРЪВНИ ПРОБИ ЗА АЛКОХОЛ
    -  Наследяване на преживял съпруг
    -  ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ НА ВИНОВНИЯТ ВОДАЧ ПРИ ПТП насочено към облекчаване състоянието на пострадалия и намаление отгворността му при ПТП?
    -  ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА, НАКАЗАНИЕ , Неверни документи и декларации
    -   Шофиране в пияно състояние
    -  Следва ли саморъчното завещание да съдържа единен граждански номер /ЕГН/ на завещателя
    -  Влизане на чужденци в България и визов режим
    -  нарушение на трудовата дисциплина, дисциплинарната отговорност, наказания, уволнение, предупреждение за уволнение
    -  Обезщетяване при трудова злополука , вреди от ексцес , пострадал, решение на ТЕЛК, 100% загуба на трудоспособност
    -  Отпуск поради бременност и раждане Бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето.
    -  ТОРМОЗ ПО ТЕЛЕФОНА ОТ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ, системен тормоз по телефона
    -  АКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ Длъжностното лице по гражданско състояние след изричен утвърдителен отговор на всъпващите в брак съставя акт за сключване на граждански брак и в него се отразява избраният режим на имуществени отношения.Когато не са избрали режим на имуществени отношения в акта се вписва законов режим на общност, както и при встъпващите в брак когато са непълнолетни или ограничено запретени
    -  Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?
    -  Наследствено право при пълно осиновяване
    -  Изплащане на присъдена издръжка за дете от държавата
    -  Завещание. Запазена част
    -  Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.
    -  Припознаване и оспорване на произходът от майката и от бащата
    -  Изменение на трудовото правоотношение
    -  Договор за аренда в земеделието. Прекратяване на договора за аренда.
    -  Ред за обявяване на недействителността на търговските дружества
    -  Теглене на средства от детски влог на малолетно и непълнолетно дете
    -  Как Физически и Юридически лица могат да придобият право на собственост върху земя без търг?
    -  Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа
    -  Принудително отчуждаване на имот и обезщетяване
    -  Премахване или поправяне, заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
    -  Обезщетение за пропуснати ползи на съсобственик
    -  Обезпечение на иск
    -  Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение. Оригинерно основание.
    -  Братята и сестрите имат ли запазена част от наследството. Възстановяване на запазената част
    -  Отменяване на завещанието
    -  Какво е издръжка на дете
    -  Какви документи са нужни за сключване на брак с чужденец
    -   Право на собственост върху постройката
    -  Отказ от вещни права
    -  Става ли общ на двамата съпрузи недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака
    -  Полезна информация за пътници: Какво трябва да знаете за обезщетение при отменени и закъснели полети
    -  плащане, неустойки, мобилен, оператор, клиент , договор, компенсация, условия, нарушения, неизплатени, спор
    -  права,работници, уволнение
    -  интелектуална, собственост, права, собственици, собственик, интелектуален
    -  права, жертви, жертва, насилие , предвидени, защитни, мерки
    -  права, потребители, онлайн, пазар, пазаруване, компенсация, връщане, замяна, обезщетение,
    -  права, задължения, работодател ,работник, работа
    -  договор, наем, жилище, изготвяне, наемател ,наемодател
    -  регистриране, регистрация, мпс, кола, автомобил, документи, нужни, кат,
    -  усвояване, фамилия, брак, задължително, приемане
    -  развод, исков, ред, съгласие, невзаимно, взаимно, брак, съпруг, съпруга
    -  онлайн, банкиране, права, потребители, хакери, заплаха, информация, лични, данни, защита, сигурност, транзакции, достъп, обжалване, компенсация, обезщетение, електронно, банкиране, банка, банки
    -  незаплатен, работен, труд, работа, пари, възнаграждение, работник, работодател
    -  права, задължения, мигранти, бежанци
    -  промяна, съдебна, издръжка,деца, висока, сума, съдебно ,определена
    -  нередовно, липса, изплащане, плащане, месечна, издръжка, дете
    -  процедури,закупуване, обществени,поръчки
    -  права, наследници, процедури, дял, наследство, спор
    -  напускане, работа, правни, аспекти, процедури, работник, работодател, обезщетение, компенсация
    -  обезщетение, безработица, безработен, пари, работник, работодател, заплащане, изплащане, компенсация
    -  киберсигурност, защита, лични, данни
    -  ограничителна, заповед
    -  майчинство, обезщетение
    -  видове, отпуск, майчинство, време
    -  данък, такса, дължим, община, вещ, наша, собственост
    -  смяна, статут, ателие
    -  смяна, име, процедура, документи
    -  пребиваване, разрешение, процедура, получаване, чужденци
    -  родителски, права, отнемане, баща, деца
    -  запор, чси, частен, съдебен, изпълнител, наложен
    -  регистриране, регистрация, дружество, фирма, компания
    -  развод, разделяне, имущество, спорове, дял, делба
    -  права, лица, хора, увреждания
    -  закон, земеделие, регулация, земеделски, земи
    -  миграция, закон, убежище, чужденци, мигранти
    -  ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ, задържане, Полицейските органи , оръжие, изтезание, унизително отношение, наказание
    -  запор, заповед, изпълнение
    -  местни, данъци, такси, задължения
    -  принудително , изпълнение , вземания , длъжник , данъци
    -  АД , ЕООД
    -  търгове , изпълнителни , производства, съдебни , изпълнители
    -  частен , държавен , съдебен , изпълнител
    -  запор, трудово , възнаграждение
    -  изпълнителен , лист , съдебен , изпълнител , дело , запор
    -  спиране , въвод , изпълнително , производство
    -  спиране , изпълнително , производство , несъстоятелност
    -  спиране , изпълнително , производство , искане , съпруг , длъжник , недлъжник
    -  ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, Финансова компенсация, домашно насилие
    -  спиране , изпълнително , производство , при , плащане , дълг
    -  спиране , изпълнително , производство
    -  образуване , обезпечително , производство , обезпечителна , заповед
    -  образуване , изпълнително , производство , органи , съдебна , власт
    -  образуване , изпълнително , производство , гпк
    -  образуване , изпълнително , производство , реда , гпк , изпълнителен , титул , акт , закон , местни , данъци , такси
    -  права , владелец , разноски , подобрения , направени , чужд , имот , собственик
    -  управление , прекратяване , собственост
    -  собственици , имот , обща , собственост , съсобственици , делба , парцел
    -  решава , съд , правни , спорове , между , съсобственици , собственици , делба , имот
    -  съвместен принос в брака, принос в брака, брак
    -  предварителен договор за покупко-продажба, продавач, купувач, договор, цена
    -  Как наследниците могат да получат повече от наследството . Принос за увеличение на наследството
    -  Признаване и изпълнение на съдебни решения при наследяване от чужбина
    -  Издаване на европейско удостоверение за наследство
    -  Issuance of a European Certificate of Inheritance
    -  Издаване на европейско удостоверение за наследство
    -  Дългове и задължения на наследодател
    -  Дългове и задължения на наследодател
    -  Дългове и задължения на наследодател
    -  Дългове и задължения на наследодател
    -  Дългове и задължения на наследодател
    -  Завещание на наследодател
    -  Завещание на наследодател
    -  Завещание на наследодател
    -  Завещание на наследодател
    -  Завещание завещателя
    -  „ОСЪДЕН СЪМ , БЕЗ ДА РАЗБЕРА“? Ако имате съдебно решение, по което сте били осъдени, но не сте били уведомени за него, това е сериозно положение, което изисква незабавно действие. Ако например сте теглили кредит от банка и сте спрели да го обслужвате, банката може да си потърси парите предсрочно като поиска издаване на
    -  Покупка или продажба на наследствено имущество
    -  Покупка или продажба на наследствено имущество
    -  Покупка или продажба на наследствено имущество
    -  Покупка или продажба на наследствено имущество
    -  Покупка или продажба на наследствено имущество
    -  Разделяне на наследствен имот
    -  Разделяне на наследствен имот
    -  Разделяне на наследствен имот
    -  Установяване на наследници
    -  Установяване на наследници
    -  Установяване на наследници
    -  частен съдебен изпълнител, чси, длъжник, пари, задължение, кредит, издръжка, осъден, несеквестируем, недължимост, глоба
    -  Спор за правото на наследяване
    -  Спор за правото на наследяване
    -  Как мога да се защитя от действията на съдебен изпълнител?
    -  Как мога да се защитя от действията на съдебен изпълнител?
    -  Изпълнение на парични вземания
    -  Изпълнение на парични вземания
    -  Изпълнение на парични вземания
    -  Изпълнение на парични вземания
    -  Проблеми, свързани със завещанията при наследяване на имоти
    -  Проблеми, свързани със завещанията при наследяване на имоти
    -  Проблеми, свързани със завещанията при наследяване на имоти
    -  проба
    -  Какви са правата ми при проба за наркотици?
    -  Какви са правата ми при проба за наркотици?
    -  Какво се случва при положителна проба за наркотици?
    -  Какво се случва при положителна проба за наркотици?
    -  Какво се случва при положителна проба за алкохол?
    -  Какво се случва при положителна проба за алкохол?
    -  Какво се случва при положителна проба за алкохол?
    -  Документна измама. Наказание
    -  Документна измама. Наказание
    -  Документна измама. Наказание
    -  Важно за шофьорите: за какви нарушения се отнема шофьорска книжка
    -  Важно за шофьорите: за какви нарушения се отнема шофьорска книжка
    -  Важно за шофьорите: за какви нарушения се отнема шофьорска книжка
    -  Документна измама. Наказание
    -  Какъв е реда за налагане на дисциплинарно наказание?
    -  Какъв е реда за налагане на дисциплинарно наказание?
Адвокат варна карта на сайта
Адвокат варна карта на сайта
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg