Адвокат варна карта на сайта

  • English
  • Български
  • Русский

Карта на сайта

-  Начало
-  Услуги
      - Гражданско право
      - Трудово право
      - Наказателно право
      - Търговско право
      - Европейско право
      - Международно право
      - Процесуално представителство
      - Миграционно и бежанско право
-  Абонаментно обслужване
-  Статии
-  Виртуален Офис
-  Контакти
-  Гражданско право
      - Изпълнително производство
      - Граждански процес
-  Търговско право
      - Прекратяване и ликвидация на фирма
      - Промяна на капитал, дялове, акции
      - Промяна на обстоятелства във фирмата
      - Обслужване на публични дружества
      - Регистрацията на Европейско дружество
      - Регистрация на дружество с ограничена отговорност /ООД/
      - Регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/
      - Регистрация на едноличен търговец /ЕТ/
      - Регистрация на АД банкова
      - Регистрация на АД ЕАД
      - Регистрация на командитно дружество /КД/
      - Региатрация на акционерно дружество /АД/
      - Регистрация на сдружение с нестопанска цел
      - Регистрацията на командитно дружество с акции (КДА)
-  Трудово право
-  Наказателно право
-  Европейско право
      - АНТИДИСКРИМИНАЦИОННИ ВЪПРОСИ
-  Международно право
-  Административно право
      - Административно процесуално право
-  Семейно право
      - Наследствено право
      - Прекратяване на осиновяването
-  Вещно право
-  Облигационно право
-  Недвижими имоти
-  Права на детето
-  Наследствено право
-  Данъчно право
-  Авторско право
-  Миграционно и бежанско право
-  Карта на сайта
-  Политика за поверителност
-  Виртуален Офис

Статии


    -  Става ли общ на двамата съпрузи недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака
    -  Отказ от вещни права
    -   Право на собственост върху постройката
    -  Какви документи са нужни за сключване на брак с чужденец
    -  Издръжка на дете
    -  Отменяване на завещанието
    -  Възстановяване на запазената част
    -  Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение. Оригинерно основание.
    -  Обезпечение на иск
    -  Обезщетение за пропуснати ползи на съсобственик
    -  Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа
    -  Как Физически и Юридически лица могат да придобият право на собственост върху земя без търг?
    -  Принудително отчуждаване на имот и обезщетяване
    -  Премахване или поправяне, заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
    -  Разрешение от съда за теглене на суми на дете
    -  Ред за обявяване на недействителността на търговските дружества
    -  Договор за аренда в земеделието. Прекратяване на договора за аренда.
    -  Припознаване и оспорване на произходът от майката и от бащата
    -  Изменение на трудовото правоотношение
    -  Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.
    -  Завещание. Запазена част
    -  Изплащане на присъдена издръжка за дете от държавата. Процедура
    -  Наследствено право при пълно осиновяване
    -  Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?
    -  КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ
    -   ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ
    -   ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ
    -  ТОРМОЗ ПО ТЕЛЕФОНА ОТ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ
    -  Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
    -  Отпуск поради бременност и раждане
    -  Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
    -  ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН
    -  Кога е нарушена трудовата дисциплина
    -  Обезщетяване при трудова злополука
    -  Дете от друг мъж по време на брака
    -  УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО, ДОГОВОР
    -  ОТПУСК ПО БАЩИНСТВО
    -  Влизане на чужденци в България и визов режим
    -  КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ!
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ!!!
    -  Европейска заповед за защита — помощ за жертви на престъпления в целия ЕС
    -  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
    -   ВАЖНО ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
    -  Данъчни облекчения
    -  Данъчни облекчения за деца
    -  СПОНСОРСТВО
    -   Запор на трудово възнаграждение или пенсия
    -  Дарение
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!
    -  ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ
    -  ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ ОТ ВИНОВНИЯТ ВОДАЧ ПРИ ПТП
    -  Условна присъда
    -  Трудов стаж и Професионален опит
    -   Шофиране в пияно състояние и нейната наказуемост
    -  Прокурист
    -  Управител и прокурист
    -  Може ли шефът да прекрати трудови правоотношения с работник по време на отпуска си?
    -  ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ
    -  Свидетелство за съдимост
    -  Контролни точки
    -  Договор за наем
    -  Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя
    -  Нотариално завещание
    -  Саморъчно завещание
    -  Завещание
    -  Регистриране в Република България на деца на български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи
    -  Работа по време на Корона вирус
    -  Работа от разстояние
    -  Брачен договор
    -  Продажба на имот на дете
    -  Разсиновяване
    -  Пълно осиновяване
    -  Осиновяване
    -  Пътуване на дете в чужбина с двамата родители
    -  Пътуване на дете в чужбина с един родител
    -  Спор между родители за пътуване на дете в чужбина
    -  Намаляване на издръжка
    -  Видове престъпления
    -  Синдикална организация
    -  Издръжка
    -  Увеличение на издръжка
    -  Покупка на имот
    -  Домашно насилие
    -  Извънреден труд
    -  Трудова книжка
    -  Отпуск
    -  Платен отпуск
    -  Помощ за майка студентка
    -  Ощетен от наследство
    -  Узаконяване на сграда
    -  Ведомствена бензиностанция
    -  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА
    -  Какво е надомна работа
    -  Какво да направим при безследно изчезнал?
    -  Изгубена или унищожена диплома за средно образование
    -  НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК
    -  Как да взема пенсията вместо своя родител, баба/дядо
    -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ
    -  ВИЗА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ. ВИДОВЕ
    -  ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
    -  ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ
    -  СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
    -  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
    -  Наследяване на преживял съпруг
    -  Обект на авторско право
    -  Здравословни и безопасни условия на труд
    -  НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА
    -  ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ- смяна на предназначение
    -  Реабилитация
    -  Органи, контролиращи дейността по устройство на територията
    -  Пълно осиновяване на лице от български гражданин
    -  Предпоставки за осиновяване
    -  КАРАНТИНА НА ЛИЦА, КОНТАКТНИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19
    -  РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА
    -  Управител на дружество или на клон на дружество- напускане
    -  Осъден сте на пробация в една държава- членка на ЕС, но желаете да изтърпите наказанието си в друга държава
    -  Управление на етажната собственост
    -  Какво е престъпление
    -  РЕМОНТ НА ОБЩ ПОКРИВ
    -  Възстановяване на земеделска земя
    -  КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ
    -  Проблем с имот ново строителство
    -  Смяна на статут
    -  Приемане на наследство
    -  Как се смята плавателния стаж на море
    -  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
    -  Проблем при регистрация с корозирала рама
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”
    -   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
    -  Закриване на фирма
    -  Документи за отпускането на месечни помощи за деца
    -  По-голям дял при развод
    -  Решение на състава относно Руската федерация
    -  Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
    -  Защо съм осъден без да знам?
    -  Зaщо е важно да използваме пълномощни!
    -  Има ли неизпълнение, ако преди падежа длъжникът изпълни паричното си задължение с два превода в кратък интервал?
    -  Може ли бащата да вземе детето от майката
    -  Брачен договор
    -  Права на детето след прекратен брак между родители от различна националност
    -  Отмяна на дарения
    -  Домашно насилие
    -  Леки телесни повреди. Реторсия
    -  Проблеми, свързани с дискриминацията на деца със Специални образователни потребности
    -  Проблем ли е разпитът на детето в наказателния процес?
    -  Привилегиите на майките студентки
    -  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
    -  Правомощия на работодателя при преустановена дейност в обявено извънредно положение
    -  В какъв срок сме задължени да уведомим застрахователя за застрахователно събитие
    -   Тотална щета на моторно превозно средство
    -  ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
    -  Проблем с общ двор в режим на етажна собственост и паркирането на автомобил
    -  Съкращаване на щат. Уволнение
    -  Осигурителен посредник
    -  Всичко за концесията
    -  Авторски права
    -  Спедиторски услуги
    -  Кредитен посредник
    -  Пенсионерите, които работят
    -  Спешен телефон 112
    -  Разликата между завет и общо завещание
    -  Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?
    -  Как може да дарите орган?
    -  Незаконно уволнение
    -  Родителски права и лични отношения с детето след развод
    -  Работа от разстояние
    -  Предаване на дете
    -  Обмен на органи между държавите членки на ЕС
    -  Запазената част от наследство
    -  Колективен потребителски иск
    -  Условията, при които могат да се застрояват общи части
    -  Начин за откриване на биологичните родители
    -  Всичко за свидетелството за съдимост
    -  Всичко за мерките за неотклонение
    -  Вещите лица
    -  Местни данъци
    -  Превозване на товари с лично МПС
    -  Приживна делба
    -  Основните неща, които трябва да знаем за плувните басейни
    -  Превозване на опасни товари
    -  Задължителни предмети и документи в МПС
    -  Право на строеж- разрешение
    -  Правата на взискателя по изпълнителни дела
    -  Граждански договор
    -  Продаване на наследство
    -  Капитал- увеличаване
    -  Давност
    -  Социална пенсия- за старост и инвалидност
    -  Поемно лице
    -  Капитал- намаляване
    -  Как се наследяват дял и поименни акции?
    -  Бащинство- припознаване
    -  Продаване на идеална част от съсобствен имот
    -  Студентско общежитие- кандидатстване
    -  Товарителница
    -  Поставяне на табела на търговски обект
    -  Наследство по опис
    -  Капиталът на една фирма
    -  Трудов договор- осигуровки
    -  Същност на Нотариус
    -  Застраховка „ Злополука”
    -  Продаване- прехвърляне на фирма
    -  Сервитутно право
    -  Определяне на граници между имоти
    -  Преминаване през чужд имот
    -  Лъжесвидетелстване
    -  Нотариален акт- обезсилване
    -  Договор при общи условия- сключване
    -  Ползване на съсобствена вещ
    -  Всичко за застраховката „ Живот”
    -  Право на наследяване на пенсия
    -  Програма за безплатно саниране
    -  Помилване
    -  Загуба и възстановяване на студентски права
    -  Отпуск по бащинство
    -  Патент
    -  Съдебна делба
    -  Удостоверение за наследници
    -  Работа при непълнолетни
    -  Получена призовка
    -  Тежести върху имот
    -  Неустойката
    -  Неправилна сметка за ток
    -  Реабилитация- изчистване на съдебното минало
    -  Унищожаване на брак
    -  Наследство, придобито по закон
    -  Особености при закупуване на недвижим имот
    -  Задатък ( капаро)
    -  Плащане на осигуровки при работа в чужбина- ЕС
    -  Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД
    -  Развод по взаимно съгласие
    -  Удръжки от заплатата
    -  НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
    -  Църковен Развод. Значение.
    -  С дете в чужбина
    -  Трудова злополука
    -  Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
    -  Отпуски
    -  Занималните в училище
    -  Изпитателният срок
    -  Изтърпяване на лишаване от свобода
    -  Медицинска застраховка
    -  Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение
    -  Времетраене на работния ден
    -  Дистрибуторство
    -  Заповед за изпълнение
    -  Здравно досие- достъп
    -  Извънреден труд
    -  Наследство, придобито по завещание
    -  Бежанците
    -  Военна пенсия
    -  Трудов стаж
    -  Лишаване от родителски права
    -  Предизвестие за напускане на работа
    -  Как се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?
    -  Фактическо съжителство
    -  Пенсия в България, при работа в чужбина
    -  Отмяна на дарение
    -  Освобождаване от заплащане на такси и разноски в съда
    -  Издръжка на дете- увеличение
    -  Кражба
    -  Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД
    -  Всичко за нотариалната покана
    -  Купуване на имот „ на зелено”
    -  Фирми, финансирани от Европейския съюз
    -  Как стоят нещата с пенсиите в чужбина?
    -  Имам ли право на безплатен профилактичен преглед?
    -  Какво представлява бързо производство по наказателни дела?
    -  Приемните семейства
    -  Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?
    -  Право на защита на свидетели
    -  Право на отпуск на майка при отглеждане на дете
    -  Предимства на хора с увреждания при паркиране
    -  Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване
    -  Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване
    -  Електронни винетки - ново от 2019г.
    -  КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)
    -  Международни стандарти за правото на правна защита и подпомагане на заподозрени, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес
    -  Средна телесна повреда
    -  Лека телесна повреда
    -  Измама
    -  Длъжностно присвояване
    -  Издръжка на дете
    -  Същност на погасителната давност
    -  Видове вреди, подлежащи на обезщетяване
    -  Обезщетение при непозволено увреждане
    -  Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни
    -  ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД
    -  Кога се прекратява производството по несъстоятелност?
    -  В какви хипотези единия съпруг получава част от личното имущество?
    -   Омаловажава се работата на прокуратурата или антикорупционната комисия
    -  Правен статут на съдебните заседатели,помощници,съдия-изпълнители и съдиите по вписвания
    -  Съдебната власт в разделението и баланса на властите
    -  Европейската заповед за арест (ЕЗА)
    -  Убиецът на седем годишната Дамла застана пред съда
    -   Възобновяване на наказателни дела
    -  Упражненото насилие от страна на полицейски служители срещу български гражданин
    -  Понятията права на човека и права на гражданина носят нееднакво съдържание.
    -  Система на държавните органи
    -  Премахване на сграда
    -  Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!
    -  Данъчно-осигурителни въпроси, проблеми и задължения при наследяване на ЕТ
    -  Наследяване на Едноличен търговец
    -  Правата на човека при осъществяване на правосъдието
    -  Фалират банки, гърмят застрахователни дружества, а работещите в надзорните органи само вдигат рамене
    -  Свидетелски показания в гражданския процес
    -  САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ
    -   Как и къде се изготвя валидно завещание за всичко което притежавам в България?
    -  Какво е неоснователно обогатяване?
    -  Работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение кога и при какви условия
    -  Специфики на трудовия договор с условие за обучение
    -  Погасителна давност на държавни вземания
    -  Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването!
    -  Всичко, което трябва да знам за предизвестието за напускане на работа
    -  Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?
    -  Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?
    -  Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция
    -  Пререгистрация на НПО (ЮЛНЦ). Как да пререгистрирам своето сдружение или фондация?
    -  Как да променя ЕГН-то си?
    -  Кога може да ми помогне Европейският омбудсман?
    -  ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)
    -  Самоубития Румен Андреев! Четири куршума по – късно
    -  С какво се занимава Сметната палата?
    -  Колективен трудов договор – как защитава трудовите ми права?
    -  А1 едно ли сте Мтел ли сте не знам, ама това ако е в Австрия
    -  Как да отменя дарение?
    -  Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?
    -  Какви правомощия имат разследващите органи?
    -   Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност
    -  Право на собственост
    -  Документи за собственост, Видове нотариални актове
    -  Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти
    -  ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА
    -  КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ
    -  Европейско удостоверение за наследство!
    -  Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.
    -  Как да се справим с шумните съседи?
    -  Ще ми правят ревизия. Какво трябва да знам за издаването на ревизионен акт?
    -  Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?
    -  Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?
    -  Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?
    -  Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата
    -  Производства за обезщетения
    -  Правни последици от изграждането на сградата при предварителен договор за продажба на строеж.
    -  Предварителен договор за продажба на право на строеж
    -  Право на собственост,придобито по давност или по документи – удостоверяване с констативен нотариален акт
    -  Удостоверение за наследници
    -  Делба на наследство - общи положения. Видове. Действие.
    -  Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!
    -  Как да открия биологичните си родители?
    -  Съдебно-балистична експертиза.
    -   Съдебна балистика!
    -  Сключване на брак с чужденец!
    -  За да имаш удобството да пазаруваш в интернет
    -  Издръжка за деца на родители без брак!
    -  Съучастие в пресъпление-основни форми и тяхното разграничаване!
    -  Плащане на цената при покупка на недвижим имот
    -  KАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО?
    -  Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг!
    -  АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.
    -  ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА
    -  ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР
    -  Прехвърляне на вземания-договор за цесия
    -  Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?
    -  Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?
    -  Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?
    -  Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?
    -  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?
    -  БАЩАТА НЕ ПЛАЩА ИЗДРЪЖКА!
    -  Какво трябва да знам за нотариуса?
    -  Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.
    -  Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)
    -  Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата
    -  Задържаха ме от полицията за 24 часа!
    -  Имам ли права в таксиметровия автомобил?
    -  Условно осъждане!
    -  Правото на строеж има 5-годишен срок
    -  Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
    -  Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?
    -  Отказ от наследство или дарение
    -  Има ли мълчалива отмяна на завещанието?
    -  Наследство по опис на наследствени дългове
    -  Право на пристрояване и надстрояване
    -  Правата ми при кражба!
    -  Какво мога и какво НЕ мога да взема със себе си в самолета?
    -  Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент туреоператор и туристически агент
    -  Какво е обида, клевета и набедяване?
    -  Как да подам сигнал до КАТ?
    -  Как да направя дарение? (договор за дарение)
    -   Как да направя дарението?
    -   Предмет на договора за замяна,Замяна на вещи
    -  Договор за Замяна на идеални части!
    -  Електронен подпис. Как и защо?
    -  Колко случаен е случайният превоз?
    -  Регистриране на етажна собственост
    -  Сдружение на собствениците от Етажната собственост
    -  Кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост?
    -  Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?
    -  Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси
    -  Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?
    -  Продажба на фирма със задължения!
    -  Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод
    -  Отпадане по давност на актове и наказателни постановления!
    -  Всичко, което трябва да знам за предизвестието за напускане на работа
    -  Тормозят ме на работното място. Как да се защитя?
    -  Откраднати лични документи при пътуване в чужбина! Ами сега?
    -  Правата ми при сключен заем със заложна къща
    -  Как да придобия по давност държавен/общински имот?
    -  Не ми плащат редовно заплатата. Какви са правата ми?
    -  Как да променя адреса си?
    -  Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър
    -  Кога дължа мито при внос и износ на стоки?
    -  Действие от чуждо име без представителна власт – последици
    -  Ратификация на мнимо представителство(потвърждаване) и последици от нея!
    -  Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!
    -   Унищожаемост и нищожност на договор!
    -  В кои случаи не мога да кандидатствам за приемно семейство?
    -  Син талон – отнемане и връщане на контролни точки!
    -  Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?
    -  Брокер на недвижими имоти!
    -  Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)
    -  Придобиване и Загубване на владение
    -  Солидарна отговорност. За какво да внимавам?
    -  Какво да направя, ако паяк повреди колата ми?
    -  Какво да направя, ако сметката ми за мобилен телефон е неправилна?
    -  Какво да направя когато мой близък изчезне безследно?
    -  Обявяването на смърт на безследно изчезнал!
    -  Преживeлият съпруг взема автоматично половината от придобитото през брака и без наследяване!
    -  Защита на владението
    -  Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?
    -  Счупих крак заради заледен непочистен тротоар. Какви са правата ми?
    -  Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти
    -  Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)
    -  Кой може да изготвя годишен финансов отчет?
    -  Процедура за обявяване на ГФО
    -  Възстановяване на предишната работа!
    -  Предмет на договора за Замяна на вещи!
    -  Договорът за замяна
    -  Неформален договор
    -  Прехвърляне на клиентски номер (партида) за ток
    -  Има ли право съдебният изпълнител да налага запор на банкови сметки?
    -  Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?
    -  Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника?
    -  Ако не си плащам потребителския кредит
    -  Стадии на умишленото престъпление. Опит - определение и видове. Наказуемост на приготовлението и опита.
    -  Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието
    -  Престъпления против здравето - видове телесни повреди.
    -  ВИЗОВ РЕЖИМ
    -  Какво е запис на заповед?
    -  Защита на лични данни!
    -  Освобождаване от разноски по изпълнително дело
    -  Източиха дебитната ми карта. Ами сега?
    -  Дължа пари. Кога мога да се позова на погасителна давност?
    -  Какво НЕ може да ми вземе съдебният изпълнител (несеквестируемост)?
    -  Правата ми при продажба на недвижим имот!
    -  Правото ми на безплатен профилактичен преглед!
    -  Предсрочно прекратяване на договор мобилен оператор!
    -  Носител на Авторско Право-автори,съавтори,наследници!
    -  Брачен договор
    -  Отношения между съпрузите
    -  Какво трябва да знаем за издръжката
    -  Какви са възможностите за възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден
    -  Възпитателни мерки спрямо непълнолетни извършили престъпление
    -  Лица извършили престъпление в състояние на невменяемост
    -  Значение на възрастта за наказателната отговорност
    -  Съдебно обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове
    -  КАКВО СЕ СЛУЧВА С ИЗТЕГЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА КРЕДИТ СЛЕД РАЗВОДА
    -  ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ
    -  Как се прилага давността за данъчни задължения?
    -  Реабилитацията е възможна и при погасено по давност изпълнение на наказанието
    -  Как се разпределя доказателствената тежест при оспорване на ревизионен акт
    -  Неплатежоспособността е обективна невъзможност да се изпълняват задълженията
    -  Семейните спорове и децата като жертва на обстоятелствата
    -  ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ- ЛИЧНА КАРТА
    -  Изпълнително производство. Изпълнителен лист
    -  Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд
    -  Образуване на изпълнително дело при публично задължение. Започване на производство
    -  Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд
    -  Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
    -  Какво е действието на вписването на договора за аренда?
    -  УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА
    -  За собствениците и ползватели на моторни превозни средства
    -  ДЕЛБА
    -  ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
    -  ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО
    -   Kонфискация на имущество
    -  НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ относно защита на личните данни
    -  Какви са правата на българите в ЕС когато работят там?
    -  Получаването на шофьорска книжка в ЕС
    -  При кои случаи работодателят може да спира част от месечната заплата
    -  Пенсиониране в чужбина
    -  Допълнителни пенсии в чужбина
    -  Неоснователно обогатяване от гледна точка на вътрешното и международното частно право
    -  Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство
    -  Отвличане на дете от родител
    -  Пенсиониране в чужбина
    -  Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна
    -  Разрешителни за работа
    -  Командироване в чужбина
    -  Здравето на човек, дори и увредено, е обект на защита поради което накърняването му съставлява телесна повреда
    -  Причиних лека телесна повреда
    -  Обезщетение при лека телесна повреда
    -  Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани
    -  ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ
    -  Какви документи са ми необходими, за да се извърши транзит от едно митническо до друго митническо учреждение?
    -  Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?
    -  Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС
    -   Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?
    -  Наследяване по завещание
    -  Наследяването по закон от братя и сестри
    -  Предварителен договор и искът за сключване на окончателен договор
    -  Наказателно дело за издръжка
    -  Какво крие ”Черен петък'
    -  Договор от разстояние по телефона
    -  Отказ от наследство
    -  Промяна на имената на българските граждани
    -  Анонимните коментари в Интернет – чия е отговорността?
    -  Какви са изискванията към строежите?
    -  Поръчителство
    -  Как да постъпя ако имам работа с фирма за събиране на вземания
    -  Защита на съдружниците или акционерите
    -  Придобиване на имот по ДАВНОСТ
    -  Придобиване право на собственост при публична продан
    -  Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
    -  Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
    -  ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
    -  Какво трябва да знаем когато съсобственик е възпрепятстван да се ползва от определената му част на имота
    -  Съсобственост на неделим имот между бивши съпрузи
    -  Договор за наем
    -  Договор за дарение
    -  Покупко-продажба на недвижим имот
    -  Тормозът на лице с увреждане представлява дискриминация
    -  Дискриминация поради свързаност
    -  Дискриминация в достъпа до услуги
    -  Имам ли право на защита като свидетел
    -  Продавач по предварителен договор не се освобождава от задължение при встъпване в дълг на трето лице
    -  Видове договори за работа
    -  Какво е нужно да знаем за извънредния труд
    -   НЕПРИЗНАВАНЕ И НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
    -  Имуществени спорове между съпрузите
    -  Посредническа дейност по наемане на работа
    -  Работа на трудов договор с изпитателен срок
    -   Как да сменя фамилията на малолетно детето ?
    -  Издръжка на непълнолетно дете
    -   УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ
    -  Тормоз на лице поради увреждане
    -  Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина
    -  Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване
    -  Извънреден труд
    -  Отпуск по майчинство
    -  Запор върху трудово възнаграждение
    -  Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR
    -  В етажна собственост съществуват три вида правоотношения между лицата
    -  Все по-често събирачи на вземания се защитават с клаузи за арбитраж
    -  Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент
    -  Делба при равни квоти между бивши съпрузи на лек автомобил
    -  Прекратяване на осиновяването
    -  Защита срещу незаконно уволнение
    -  Предсрочна изискуемост на банков кредит не настъпва автоматично
    -  Кога не се изисква разрешения за строеж
    -  Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд
    -   Защита на владението
    -  Субективната страна на договора за ДАРЕНИЕ
    -  ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ
    -  Делба на имот
    -  Какво е важно да знаем за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО
    -  Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение
    -  Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници?
    -  България се бори с тероризма и насилието срещу деца
    -  КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
    -  Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
    -  Родителски права след развод
    -  Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
    -   Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система
    -  Възобновяване на наказателни дела
    -  ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване
    -  Каква е доказателствената сила на обясненията на подсъдимия?
    -  Юридическото лице като страна по договор за издръжка и гледане
    -  Предоставяне на семейното жилище след развода
    -  Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок
    -  Какво трябва да знаем за отпуските
    -  Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?
    -  Международна компетентност при развод и унищожаване на брака при отношения с международен елемент
    -  Наказателна отговорност за склоняване на родител и непълнолетен да се съгласят във връзка с осиновяване
    -  Асистирана репродукция

Търсения


    -  имущество при развод на съпрузи
    -  разделяне на имущество при развод
    -  финансиране европейски фирми
    -  смяна на егн на дете
    -  договор за недвижими имоти
    -  лека телесна повреда
    -  отвличане на дете в чужбина
    -  брачен договор
    -  отвличане на дете
    -  наследяване по коляно
    -  как да сключа брачен договор
    -  европейско финансиране за фирми
    -  имущество след развод съпрузи
    -  разваляне на дарение по взаимно съгласие
    -  как се отменя дарение
    -  наказание за лека телесна повреда
    -  смяна на фамилия на дете
    -  разпореждане с имущество на дете
    -  разваляне на брачният договор
    -  тормоз от работодателя
    -  полицейско насилие
    -  лека телесна повреда обезщетение
    -  отмяна на дарение
    -  как да отменя дарение
    -  извънреден труд
    -  обезщетение за лека телесна повреда
    -  насилие от страна на полицай
    -  наказание за средна телесна повреда
    -  наказание за тежка телесна повреда
    -  телесни повреди
    -  последствия от лека телесна повреда
    -  бащата може да вземе детето от майката
    -  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
    -  Употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове, както и химико-токсикологични изследвания.
    -  Защо съм осъден без да знам
    -  Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка Гражданска отговорност
    -  По-голям дял при развод
    -  Закриване на фирма
    -  Проблем при регистрация с корозирала рама
    -  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
    -  Отнемане на книжка
    -  Как се смята плавателния стаж на море
    -  Европейска заповед за защита , помощ за жертви на престъпления в ЕС. домашно насилие
    -  Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
    -  Приемане на наследство
    -  Проблем с имот ново строителство
    -  наследници на починал
    -  Запор на трудово възнаграждение или пенсия Запор на трудово възнаграждение или пенсия се извършва чрез изпращане на, запорно съобщение до работодателя или до НОИ / за пенсии/ и съобщение до длъжника. На запор подлежат не само основно
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ ! КРЪВНИ ПРОБИ ЗА АЛКОХОЛ
    -  Наследяване на преживял съпруг
    -  ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ НА ВИНОВНИЯТ ВОДАЧ ПРИ ПТП насочено към облекчаване състоянието на пострадалия и намаление отгворността му при ПТП?
    -  ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА, НАКАЗАНИЕ , Неверни документи и декларации
    -   Шофиране в пияно състояние
    -  Следва ли саморъчното завещание да съдържа единен граждански номер /ЕГН/ на завещателя
    -  Влизане на чужденци в България и визов режим
    -  нарушение на трудовата дисциплина, дисциплинарната отговорност, наказания, уволнение, предупреждение за уволнение
    -  Обезщетяване при трудова злополука , вреди от ексцес , пострадал, решение на ТЕЛК, 100% загуба на трудоспособност
    -  Отпуск поради бременност и раждане Бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето.
    -  ТОРМОЗ ПО ТЕЛЕФОНА ОТ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ, системен тормоз по телефона
    -  АКОНОВ РЕЖИМ НА ОБЩНОСТ Длъжностното лице по гражданско състояние след изричен утвърдителен отговор на всъпващите в брак съставя акт за сключване на граждански брак и в него се отразява избраният режим на имуществени отношения.Когато не са избрали режим на имуществени отношения в акта се вписва законов режим на общност, както и при встъпващите в брак когато са непълнолетни или ограничено запретени
    -  Какъв е ефектът на дарение на имот, за който е изтекла придобивна давност?
    -  Наследствено право при пълно осиновяване
    -  Изплащане на присъдена издръжка за дете от държавата
    -  Завещание. Запазена част
    -  Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.
    -  Припознаване и оспорване на произходът от майката и от бащата
    -  Изменение на трудовото правоотношение
    -  Договор за аренда в земеделието. Прекратяване на договора за аренда.
    -  Ред за обявяване на недействителността на търговските дружества
    -  Теглене на средства от детски влог на малолетно и непълнолетно дете
    -  Как Физически и Юридически лица могат да придобият право на собственост върху земя без търг?
    -  Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа
    -  Принудително отчуждаване на имот и обезщетяване
    -  Премахване или поправяне, заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
    -  Обезщетение за пропуснати ползи на съсобственик
    -  Обезпечение на иск
    -  Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение. Оригинерно основание.
    -  Братята и сестрите имат ли запазена част от наследството. Възстановяване на запазената част
    -  Отменяване на завещанието
    -  Какво е издръжка на дете
    -  Какви документи са нужни за сключване на брак с чужденец
    -   Право на собственост върху постройката
    -  Отказ от вещни права
    -  Става ли общ на двамата съпрузи недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака
Адвокат варна карта на сайта
Адвокат варна карта на сайта
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg