Адвокат варна карта на сайта

  • English
  • Български
  • Русский

Карта на сайта

-  Начало
-  Услуги
      - Гражданско право
      - Трудово право
      - Наказателно право
      - Търговско право
      - Европейско право
      - Международно право
      - Процесуално представителство
      - Миграционно и бежанско право
-  Абонаментно обслужване
-  Статии
-  Виртуален Офис
-  Контакти
-  Гражданско право
      - Изпълнително производство
      - Граждански процес
-  Търговско право
      - Прекратяване и ликвидация на фирма
      - Промяна на капитал, дялове, акции
      - Промяна на обстоятелства във фирмата
      - Обслужване на публични дружества
      - Регистрацията на Европейско дружество
      - Регистрация на дружество с ограничена отговорност /ООД/
      - Регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/
      - Регистрация на едноличен търговец /ЕТ/
      - Регистрация на АД банкова
      - Регистрация на АД ЕАД
      - Регистрация на командитно дружество /КД/
      - Региатрация на акционерно дружество /АД/
      - Регистрация на сдружение с нестопанска цел
      - Регистрацията на командитно дружество с акции (КДА)
-  Трудово право
-  Наказателно право
-  Европейско право
      - АНТИДИСКРИМИНАЦИОННИ ВЪПРОСИ
-  Международно право
-  Административно право
      - Административно процесуално право
-  Семейно право
      - Наследствено право
      - Прекратяване на осиновяването
-  Вещно право
-  Облигационно право
-  Недвижими имоти
-  Права на детето
-  Наследствено право
-  Данъчно право
-  Авторско право
-  Миграционно и бежанско право
-  Карта на сайта
-  Политика за поверителност
-  Виртуален Офис

Статии


    -  ТОРМОЗ ПО ТЕЛЕФОНА ОТ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ
    -  Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
    -  Отпуск поради бременност и раждане
    -  Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
    -  ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН
    -  Кога е нарушена трудовата дисциплина
    -  Обезщетяване при трудова злополука
    -  Дете от друг мъж по време на брака
    -  ОТПУСК ПО БАЩИНСТВО
    -  УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО, ДОГОВОР
    -  Влизане на чужденци в България и визов режим
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ!!!
    -  КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ!
    -  Европейска заповед за защита — помощ за жертви на престъпления в целия ЕС
    -   ВАЖНО ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
    -  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
    -  Данъчни облекчения
    -  Данъчни облекчения за деца
    -  СПОНСОРСТВО
    -  Дарение
    -   Запор на трудово възнаграждение или пенсия
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!
    -  ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ
    -  ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ ОТ ВИНОВНИЯТ ВОДАЧ ПРИ ПТП
    -  Условна присъда
    -  Трудов стаж и Професионален опит
    -   Шофиране в пияно състояние и нейната наказуемост
    -  Прокурист
    -  Управител и прокурист
    -  Може ли шефът да прекрати трудови правоотношения с работник по време на отпуска си?
    -  ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ
    -  Свидетелство за съдимост
    -  Контролни точки
    -  Договор за наем
    -  Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя
    -  Завещание
    -  Саморъчно завещание
    -  Нотариално завещание
    -  Регистриране в Република България на деца на български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи
    -  Работа от разстояние
    -  Работа по време на Корона вирус
    -  Брачен договор
    -  Разсиновяване
    -  Пълно осиновяване
    -  Продажба на имот на дете
    -  Осиновяване
    -  Спор между родители за пътуване на дете в чужбина
    -  Пътуване на дете в чужбина с един родител
    -  Пътуване на дете в чужбина с двамата родители
    -  Синдикална организация
    -  Намаляване на издръжка
    -  Видове престъпления
    -  Увеличение на издръжка
    -  Издръжка
    -  Покупка на имот
    -  Домашно насилие
    -  Извънреден труд
    -  Трудова книжка
    -  Платен отпуск
    -  Отпуск
    -  Узаконяване на сграда
    -  Ощетен от наследство
    -  Помощ за майка студентка
    -  Ведомствена бензиностанция
    -  ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА
    -  Какво е надомна работа
    -  НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК
    -  Какво да направим при безследно изчезнал?
    -  Изгубена или унищожена диплома за средно образование
    -  Как да взема пенсията вместо своя родител, баба/дядо
    -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ
    -  ВИЗА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ. ВИДОВЕ
    -  ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
    -  ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ
    -  СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
    -  СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
    -  Обект на авторско право
    -  Здравословни и безопасни условия на труд
    -  Наследяване на преживял съпруг
    -  НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА
    -  ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ- смяна на предназначение
    -  Реабилитация
    -  Органи, контролиращи дейността по устройство на територията
    -  Пълно осиновяване на лице от български гражданин
    -  Предпоставки за осиновяване
    -  РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА
    -  КАРАНТИНА НА ЛИЦА, КОНТАКТНИ НА БОЛНИ ОТ COVID-19
    -  Осъден сте на пробация в една държава- членка на ЕС, но желаете да изтърпите наказанието си в друга държава
    -  Управител на дружество или на клон на дружество- напускане
    -  Какво е престъпление
    -  РЕМОНТ НА ОБЩ ПОКРИВ
    -  Управление на етажната собственост
    -  Възстановяване на земеделска земя
    -  КОИ СА НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛ
    -  Проблем с имот ново строителство
    -  Приемане на наследство
    -  Смяна на статут
    -  Как се смята плавателния стаж на море
    -  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
    -  Проблем при регистрация с корозирала рама
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”
    -   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
    -  Закриване на фирма
    -  Документи за отпускането на месечни помощи за деца
    -  По-голям дял при развод
    -  Решение на състава относно Руската федерация
    -  Защо съм осъден без да знам?
    -  Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
    -  Зaщо е важно да използваме пълномощни!
    -  Има ли неизпълнение, ако преди падежа длъжникът изпълни паричното си задължение с два превода в кратък интервал?
    -  Брачен договор
    -  Може ли бащата да вземе детето от майката
    -  Отмяна на дарения
    -  Домашно насилие
    -  Права на детето след прекратен брак между родители от различна националност
    -  Леки телесни повреди. Реторсия
    -  Проблеми, свързани с дискриминацията на деца със Специални образователни потребности
    -  Привилегиите на майките студентки
    -  Проблем ли е разпитът на детето в наказателния процес?
    -  Правомощия на работодателя при преустановена дейност в обявено извънредно положение
    -  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
    -   Тотална щета на моторно превозно средство
    -  В какъв срок сме задължени да уведомим застрахователя за застрахователно събитие
    -  ОТСРОЧВАНЕ НА КРЕДИТИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
    -  Проблем с общ двор в режим на етажна собственост и паркирането на автомобил
    -  Всичко за концесията
    -  Авторски права
    -  Кредитен посредник
    -  Осигурителен посредник
    -  Спедиторски услуги
    -  Съкращаване на щат. Уволнение
    -  Спешен телефон 112
    -  Пенсионерите, които работят
    -  Незаконно уволнение
    -  Имате ли право да отсечете дърво, било то и във вашия двор?
    -  Разликата между завет и общо завещание
    -  Как може да дарите орган?
    -  Родителски права и лични отношения с детето след развод
    -  Работа от разстояние
    -  Предаване на дете
    -  Запазената част от наследство
    -  Колективен потребителски иск
    -  Обмен на органи между държавите членки на ЕС
    -  Условията, при които могат да се застрояват общи части
    -  Начин за откриване на биологичните родители
    -  Всичко за свидетелството за съдимост
    -  Всичко за мерките за неотклонение
    -  Вещите лица
    -  Местни данъци
    -  Превозване на опасни товари
    -  Основните неща, които трябва да знаем за плувните басейни
    -  Приживна делба
    -  Превозване на товари с лично МПС
    -  Задължителни предмети и документи в МПС
    -  Граждански договор
    -  Продаване на наследство
    -  Право на строеж- разрешение
    -  Правата на взискателя по изпълнителни дела
    -  Социална пенсия- за старост и инвалидност
    -  Поемно лице
    -  Давност
    -  Капитал- намаляване
    -  Капитал- увеличаване
    -  Как се наследяват дял и поименни акции?
    -  Бащинство- припознаване
    -  Поставяне на табела на търговски обект
    -  Товарителница
    -  Студентско общежитие- кандидатстване
    -  Продаване на идеална част от съсобствен имот
    -  Наследство по опис
    -  Капиталът на една фирма
    -  Същност на Нотариус
    -  Продаване- прехвърляне на фирма
    -  Застраховка „ Злополука”
    -  Сервитутно право
    -  Трудов договор- осигуровки
    -  Определяне на граници между имоти
    -  Лъжесвидетелстване
    -  Преминаване през чужд имот
    -  Нотариален акт- обезсилване
    -  Договор при общи условия- сключване
    -  Ползване на съсобствена вещ
    -  Всичко за застраховката „ Живот”
    -  Помилване
    -  Право на наследяване на пенсия
    -  Програма за безплатно саниране
    -  Загуба и възстановяване на студентски права
    -  Удостоверение за наследници
    -  Патент
    -  Отпуск по бащинство
    -  Съдебна делба
    -  Работа при непълнолетни
    -  Тежести върху имот
    -  Получена призовка
    -  Неустойката
    -  Неправилна сметка за ток
    -  Реабилитация- изчистване на съдебното минало
    -  Развод по взаимно съгласие
    -  Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
    -  С дете в чужбина
    -  Трудова злополука
    -  Особености при закупуване на недвижим имот
    -  Плащане на осигуровки при работа в чужбина- ЕС
    -  Отпуски
    -  Удръжки от заплатата
    -  Унищожаване на брак
    -  Църковен Развод. Значение.
    -  НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
    -  Задатък ( капаро)
    -  Наследство, придобито по закон
    -  Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД
    -  Извънреден труд
    -  Изпитателният срок
    -  Наследство, придобито по завещание
    -  Медицинска застраховка
    -  Изтърпяване на лишаване от свобода
    -  Занималните в училище
    -  Здравно досие- достъп
    -  Заповед за изпълнение
    -  Вреди от паднало дърво, дупки по пътищата, заледени тротоари, падащи предмети от сгради- обезщетение
    -  Времетраене на работния ден
    -  Дистрибуторство
    -  Бежанците
    -  Военна пенсия
    -  Предизвестие за напускане на работа
    -  Фактическо съжителство
    -  Трудов стаж
    -  Лишаване от родителски права
    -  Как се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му?
    -  Пенсия в България, при работа в чужбина
    -  Отмяна на дарение
    -  Освобождаване от заплащане на такси и разноски в съда
    -  Издръжка на дете- увеличение
    -  Кражба
    -  Как стоят нещата с пенсиите в чужбина?
    -  Фирми, финансирани от Европейския съюз
    -  Купуване на имот „ на зелено”
    -  Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД
    -  Всичко за нотариалната покана
    -  Имам ли право на безплатен профилактичен преглед?
    -  Приемните семейства
    -  Какво представлява бързо производство по наказателни дела?
    -  Право на защита на свидетели
    -  Какво трябва да знаем за трудовия стаж, придобит в чужбина?
    -  Предимства на хора с увреждания при паркиране
    -  Право на отпуск на майка при отглеждане на дете
    -  Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване
    -  Какво трябва да знаем за пристрояване и надстрояване
    -  Електронни винетки - ново от 2019г.
    -  КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СЪПРУЖЕСКАТА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ (СИО)
    -  Международни стандарти за правото на правна защита и подпомагане на заподозрени, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес
    -  Измама
    -  Лека телесна повреда
    -  Средна телесна повреда
    -  Длъжностно присвояване
    -  Издръжка на дете
    -  Същност на погасителната давност
    -  Видове вреди, подлежащи на обезщетяване
    -  Обезщетение при непозволено увреждане
    -  ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД
    -  Педагогът и психологът по делата за престъпления, извършени от непълнолетни
    -  Кога се прекратява производството по несъстоятелност?
    -  В какви хипотези единия съпруг получава част от личното имущество?
    -   Омаловажава се работата на прокуратурата или антикорупционната комисия
    -  Упражненото насилие от страна на полицейски служители срещу български гражданин
    -  Съдебната власт в разделението и баланса на властите
    -  Правен статут на съдебните заседатели,помощници,съдия-изпълнители и съдиите по вписвания
    -  Европейската заповед за арест (ЕЗА)
    -  Убиецът на седем годишната Дамла застана пред съда
    -   Възобновяване на наказателни дела
    -  Понятията права на човека и права на гражданина носят нееднакво съдържание.
    -  Наследяване на Едноличен търговец
    -  Данъчно-осигурителни въпроси, проблеми и задължения при наследяване на ЕТ
    -  Оспорване на верността за вписана цена в НТ,различна от отбелязаната!
    -  Премахване на сграда
    -  Система на държавните органи
    -  САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ
    -   Как и къде се изготвя валидно завещание за всичко което притежавам в България?
    -  Свидетелски показания в гражданския процес
    -  Фалират банки, гърмят застрахователни дружества, а работещите в надзорните органи само вдигат рамене
    -  Правата на човека при осъществяване на правосъдието
    -  Какво е неоснователно обогатяване?
    -  Специфики на трудовия договор с условие за обучение
    -  Работодателят ми да ми налага глоби от трудовото възнаграждение кога и при какви условия
    -  Подлежи ли на доказване размерът на претърпените вреди от едностранното прекъсване на електроснабдяването!
    -  Погасителна давност на държавни вземания
    -  Всичко, което трябва да знам за предизвестието за напускане на работа
    -  Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?
    -  Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?
    -  Как да възстановя собствеността си върху земеделска земя? Реституция
    -  Пререгистрация на НПО (ЮЛНЦ). Как да пререгистрирам своето сдружение или фондация?
    -  Как да променя ЕГН-то си?
    -  Кога може да ми помогне Европейският омбудсман?
    -  А1 едно ли сте Мтел ли сте не знам, ама това ако е в Австрия
    -  Колективен трудов договор – как защитава трудовите ми права?
    -  С какво се занимава Сметната палата?
    -  ЛИЦЕНЗИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА (ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА)
    -  Самоубития Румен Андреев! Четири куршума по – късно
    -  Как да отменя дарение?
    -  Какво трябва да включва протоколът за първото действие по разследването?
    -  Какви правомощия имат разследващите органи?
    -   Недействителност на сделките. Проявни форми на недействителност
    -  Право на собственост
    -  Документи за собственост, Видове нотариални актове
    -  Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти
    -  ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА
    -  КАК ДА СЕ ОСВОБОДЯ ОТ ЕДИН ДЪЛГ, СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ
    -  Как да се справим с шумните съседи?
    -  Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.
    -  Европейско удостоверение за наследство!
    -  Аз съм попечител на ограничено запретен. Какви са правата ми?
    -  Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?
    -  Какво е лизинг и какво трябва да знам, когато купувам кола на лизинг?
    -  Ще ми правят ревизия. Какво трябва да знам за издаването на ревизионен акт?
    -  Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата
    -  Предварителен договор за продажба на право на строеж
    -  Правни последици от изграждането на сградата при предварителен договор за продажба на строеж.
    -  Производства за обезщетения
    -  Удостоверение за наследници
    -  Право на собственост,придобито по давност или по документи – удостоверяване с констативен нотариален акт
    -  Делба на наследство - общи положения. Видове. Действие.
    -  Отношения между сънаследници и трети лица. Отговорност за задълженията и заветите!
    -   Съдебна балистика!
    -  Съдебно-балистична експертиза.
    -  Как да открия биологичните си родители?
    -  Съучастие в пресъпление-основни форми и тяхното разграничаване!
    -  Издръжка за деца на родители без брак!
    -  За да имаш удобството да пазаруваш в интернет
    -  Сключване на брак с чужденец!
    -  Прехвърляне на вземания-договор за цесия
    -  ВПИСВАНИЯ В ИМОТЕН РЕГИСТЪР
    -  ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРА ОТ УВРЕЖДАЩИ СДЕЛКИ НА ДЛЪЖНИКА
    -  АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗВАНЕ. НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ.
    -  Прехвърляне на вземане от един кредитор на друг!
    -  Плащане на цената при покупка на недвижим имот
    -  KАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО?
    -  Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?
    -  Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?
    -  Всички влогове ли се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете в банките?
    -  Нетегля,нетеглим,нетегли или какви са гаранциите за парите ми в банката?
    -  БАЩАТА НЕ ПЛАЩА ИЗДРЪЖКА!
    -  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?
    -  Какво трябва да знам за нотариуса?
    -  Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.
    -  Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)
    -  Законосъобразно ли е отнемането на имущество по Закона за отнемане в полза на държавата
    -  Задържаха ме от полицията за 24 часа!
    -  Имам ли права в таксиметровия автомобил?
    -  Условно осъждане!
    -  Право на пристрояване и надстрояване
    -  Правото на строеж има 5-годишен срок
    -  Режими на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода
    -  Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?
    -  Отказ от наследство или дарение
    -  Има ли мълчалива отмяна на завещанието?
    -  Наследство по опис на наследствени дългове
    -  Какво е обида, клевета и набедяване?
    -  Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент туреоператор и туристически агент
    -  Какво мога и какво НЕ мога да взема със себе си в самолета?
    -  Правата ми при кражба!
    -  Как да направя дарение? (договор за дарение)
    -   Как да направя дарението?
    -   Предмет на договора за замяна,Замяна на вещи
    -  Договор за Замяна на идеални части!
    -  Как да подам сигнал до КАТ?
    -  Електронен подпис. Как и защо?
    -  Колко случаен е случайният превоз?
    -  Регистриране на етажна собственост
    -  Сдружение на собствениците от Етажната собственост
    -  Кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост?
    -  Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?
    -  Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси
    -  Договори по имейл: Кога можем да сключваме и какви са рисковете?
    -  Продажба на фирма със задължения!
    -  Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод
    -  Отпадане по давност на актове и наказателни постановления!
    -  Всичко, което трябва да знам за предизвестието за напускане на работа
    -  Тормозят ме на работното място. Как да се защитя?
    -  Откраднати лични документи при пътуване в чужбина! Ами сега?
    -  Правата ми при сключен заем със заложна къща
    -  Как да придобия по давност държавен/общински имот?
    -  Не ми плащат редовно заплатата. Какви са правата ми?
    -  Как да променя адреса си?
    -  Къде се съхранява кредитната ми история? Централен кредитен регистър
    -  Кога дължа мито при внос и износ на стоки?
    -  Действие от чуждо име без представителна власт – последици
    -  Ратификация на мнимо представителство(потвърждаване) и последици от нея!
    -  Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!
    -   Унищожаемост и нищожност на договор!
    -  Отдаване под наем на недвижим имот чрез брокер (наемател,наемодател,купувач,продавач)
    -  Брокер на недвижими имоти!
    -  Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?
    -  Син талон – отнемане и връщане на контролни точки!
    -  В кои случаи не мога да кандидатствам за приемно семейство?
    -  Придобиване и Загубване на владение
    -  Защита на владението
    -  Солидарна отговорност. За какво да внимавам?
    -  Какво да направя, ако паяк повреди колата ми?
    -  Какво да направя, ако сметката ми за мобилен телефон е неправилна?
    -  Какво да направя когато мой близък изчезне безследно?
    -  Обявяването на смърт на безследно изчезнал!
    -  Преживeлият съпруг взема автоматично половината от придобитото през брака и без наследяване!
    -  Спукана гума или изкривена джанта заради дупка на пътя. Ами сега?
    -  Счупих крак заради заледен непочистен тротоар. Какви са правата ми?
    -  Внимание! Падащи предмети от сгради и строителни обекти
    -  Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)
    -  Кой може да изготвя годишен финансов отчет?
    -  Процедура за обявяване на ГФО
    -  Неформален договор
    -  Договорът за замяна
    -  Предмет на договора за Замяна на вещи!
    -  Възстановяване на предишната работа!
    -  Прехвърляне на клиентски номер (партида) за ток
    -  Ако не си плащам потребителския кредит
    -  Погасяват ли се задълженията със смъртта на длъжника?
    -  Има ли право съдебният изпълнител да описва Ваше движимо имущество и на кой адрес?
    -  Има ли право съдебният изпълнител да налага запор на банкови сметки?
    -  Стадии на умишленото престъпление. Опит - определение и видове. Наказуемост на приготовлението и опита.
    -  Обстоятелства, изключващи обществената опасност и противоправност на деянието
    -  Престъпления против здравето - видове телесни повреди.
    -  ВИЗОВ РЕЖИМ
    -  Какво е запис на заповед?
    -  Защита на лични данни!
    -  Освобождаване от разноски по изпълнително дело
    -  Източиха дебитната ми карта. Ами сега?
    -  Дължа пари. Кога мога да се позова на погасителна давност?
    -  Какво НЕ може да ми вземе съдебният изпълнител (несеквестируемост)?
    -  Правата ми при продажба на недвижим имот!
    -  Носител на Авторско Право-автори,съавтори,наследници!
    -  Предсрочно прекратяване на договор мобилен оператор!
    -  Правото ми на безплатен профилактичен преглед!
    -  Брачен договор
    -  Отношения между съпрузите
    -  Какво трябва да знаем за издръжката
    -  Какви са възможностите за възобновяване на наказателното дело по искане на задочно осъден
    -  Възпитателни мерки спрямо непълнолетни извършили престъпление
    -  Лица извършили престъпление в състояние на невменяемост
    -  Значение на възрастта за наказателната отговорност
    -  Съдебно обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове
    -  КАКВО СЕ СЛУЧВА С ИЗТЕГЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА КРЕДИТ СЛЕД РАЗВОДА
    -  ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ
    -  Как се прилага давността за данъчни задължения?
    -  Реабилитацията е възможна и при погасено по давност изпълнение на наказанието
    -  Как се разпределя доказателствената тежест при оспорване на ревизионен акт
    -  Неплатежоспособността е обективна невъзможност да се изпълняват задълженията
    -  Семейните спорове и децата като жертва на обстоятелствата
    -  ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ- ЛИЧНА КАРТА
    -  Изпълнително производство. Изпълнителен лист
    -  Зачитане за осигурителен стаж на времето, през което е положен извънреден труд
    -  Образуване на изпълнително дело при публично задължение. Започване на производство
    -  Задължителната непрекъсната почивка след положен извънреден труд
    -  Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
    -  УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ ПРИДОБИТ В ЧУЖБИНА
    -   Kонфискация на имущество
    -  ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
    -  ТОРМОЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО
    -  Какво е действието на вписването на договора за аренда?
    -  За собствениците и ползватели на моторни превозни средства
    -  ДЕЛБА
    -  НОВИЯТ РЕГЛАМЕНТ относно защита на личните данни
    -  Какви са правата на българите в ЕС когато работят там?
    -  Получаването на шофьорска книжка в ЕС
    -  При кои случаи работодателят може да спира част от месечната заплата
    -  Допълнителни пенсии в чужбина
    -  Пенсиониране в чужбина
    -  Неоснователно обогатяване от гледна точка на вътрешното и международното частно право
    -  Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство
    -  Командироване в чужбина
    -  Разрешителни за работа
    -  Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна
    -  Пенсиониране в чужбина
    -  Отвличане на дете от родител
    -  Обезщетение при лека телесна повреда
    -  Причиних лека телесна повреда
    -  Здравето на човек, дори и увредено, е обект на защита поради което накърняването му съставлява телесна повреда
    -  ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ
    -  Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани
    -  Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС
    -   Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?
    -  Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?
    -  Какви документи са ми необходими, за да се извърши транзит от едно митническо до друго митническо учреждение?
    -  Наследяване по завещание
    -  Договор от разстояние по телефона
    -  Какво крие ”Черен петък'
    -  Наказателно дело за издръжка
    -  Предварителен договор и искът за сключване на окончателен договор
    -  Наследяването по закон от братя и сестри
    -  Отказ от наследство
    -  Поръчителство
    -  Какви са изискванията към строежите?
    -  Анонимните коментари в Интернет – чия е отговорността?
    -  Промяна на имената на българските граждани
    -  Придобиване на имот по ДАВНОСТ
    -  Защита на съдружниците или акционерите
    -  Как да постъпя ако имам работа с фирма за събиране на вземания
    -  Придобиване право на собственост при публична продан
    -  Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
    -  Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
    -  ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
    -  Какво трябва да знаем когато съсобственик е възпрепятстван да се ползва от определената му част на имота
    -  Съсобственост на неделим имот между бивши съпрузи
    -  Договор за наем
    -  Договор за дарение
    -  Покупко-продажба на недвижим имот
    -  Дискриминация в достъпа до услуги
    -  Дискриминация поради свързаност
    -  Тормозът на лице с увреждане представлява дискриминация
    -  Имам ли право на защита като свидетел
    -  Продавач по предварителен договор не се освобождава от задължение при встъпване в дълг на трето лице
    -  Видове договори за работа
    -   НЕПРИЗНАВАНЕ И НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
    -  Имуществени спорове между съпрузите
    -  Какво е нужно да знаем за извънредния труд
    -  Посредническа дейност по наемане на работа
    -  Работа на трудов договор с изпитателен срок
    -   Как да сменя фамилията на малолетно детето ?
    -  Издръжка на непълнолетно дете
    -   УСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИДОБИТ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА НЕДВИЖИМ ИМОТ
    -  Тормоз на лице поради увреждане
    -  Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина
    -  Отоплението в сграда и законността на неговото прокарване
    -  Извънреден труд
    -  Отпуск по майчинство
    -  Запор върху трудово възнаграждение
    -  В етажна собственост съществуват три вида правоотношения между лицата
    -  Банките не може да изменят произволно лихвите по кредити при промяна в EURIBOR
    -  Все по-често събирачи на вземания се защитават с клаузи за арбитраж
    -  Делба при равни квоти между бивши съпрузи на лек автомобил
    -  Обезщетение за лишаването на бивш съпруг от ползване на ½ идеална част от апартамент
    -  Прекратяване на осиновяването
    -  Защита срещу незаконно уволнение
    -  Предсрочна изискуемост на банков кредит не настъпва автоматично
    -  Кога не се изисква разрешения за строеж
    -  Полагане, отчитане и заплащане на извънреден труд
    -   Защита на владението
    -  Субективната страна на договора за ДАРЕНИЕ
    -  Делба на имот
    -  ДЕЛБА ПРИ ПРЕКРАТЕНА СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ
    -  Какво е важно да знаем за ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВОТО
    -  Несъстоятелен длъжник може да погаси задължение чрез даване вместо изпълнение
    -  Кога възниква обратното вземане на солидарните съдлъжници?
    -  България се бори с тероризма и насилието срещу деца
    -  КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТРАФИКА НА ХОРА
    -  Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел
    -  Родителски права след развод
    -  Проект! ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
    -   Злоупотреба с дебитна карта е престъпление против паричната и кредитната система
    -  Възобновяване на наказателни дела
    -  ВКС обяснява последиците от ново престъпление при предсрочно освобождаване
    -  Каква е доказателствената сила на обясненията на подсъдимия?
    -  Юридическото лице като страна по договор за издръжка и гледане
    -  Предоставяне на семейното жилище след развода
    -  Иск за възстановяване на предишната работа се предявява в двумесечен срок
    -  Какво трябва да знаем за отпуските
    -  Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?
    -  Международна компетентност при развод и унищожаване на брака при отношения с международен елемент
    -  Наказателна отговорност за склоняване на родител и непълнолетен да се съгласят във връзка с осиновяване
    -  Асистирана репродукция

Търсения


    -  имущество при развод на съпрузи
    -  разделяне на имущество при развод
    -  финансиране европейски фирми
    -  смяна на егн на дете
    -  договор за недвижими имоти
    -  лека телесна повреда
    -  отвличане на дете в чужбина
    -  брачен договор
    -  отвличане на дете
    -  наследяване по коляно
    -  как да сключа брачен договор
    -  европейско финансиране за фирми
    -  имущество след развод съпрузи
    -  как се отменя дарение
    -  наказание за лека телесна повреда
    -  смяна на фамилия на дете
    -  разпореждане с имущество на дете
    -  разваляне на брачният договор
    -  тормоз от работодателя
    -  полицейско насилие
    -  лека телесна повреда обезщетение
    -  разваляне на дарение по взаимно съгласие
    -  отмяна на дарение
    -  как да отменя дарение
    -  извънреден труд
    -  обезщетение за лека телесна повреда
    -  насилие от страна на полицай
    -  наказание за средна телесна повреда
    -  наказание за тежка телесна повреда
    -  телесни повреди
    -  последствия от лека телесна повреда
    -  бащата може да вземе детето от майката
    -  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
    -  Употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове, както и химико-токсикологични изследвания.
    -  Защо съм осъден без да знам
    -  Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
    -  Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка Гражданска отговорност
    -  По-голям дял при развод
    -  Закриване на фирма
    -  Проблем при регистрация с корозирала рама
    -  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
    -  Отнемане на книжка
    -  Как се смята плавателния стаж на море
    -  Европейска заповед за защита , помощ за жертви на престъпления в ЕС. домашно насилие
    -  Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.
    -  Приемане на наследство
    -  Проблем с имот ново строителство
    -  наследници на починал
    -  Запор на трудово възнаграждение или пенсия Запор на трудово възнаграждение или пенсия се извършва чрез изпращане на, запорно съобщение до работодателя или до НОИ / за пенсии/ и съобщение до длъжника. На запор подлежат не само основно
    -  ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ ! КРЪВНИ ПРОБИ ЗА АЛКОХОЛ
    -  Наследяване на преживял съпруг
    -  ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ НА ВИНОВНИЯТ ВОДАЧ ПРИ ПТП насочено към облекчаване състоянието на пострадалия и намаление отгворността му при ПТП?
    -  ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА, НАКАЗАНИЕ , Неверни документи и декларации
    -   Шофиране в пияно състояние
    -  Следва ли саморъчното завещание да съдържа единен граждански номер /ЕГН/ на завещателя
    -  Влизане на чужденци в България и визов режим
    -  нарушение на трудовата дисциплина, дисциплинарната отговорност, наказания, уволнение, предупреждение за уволнение
    -  Обезщетяване при трудова злополука , вреди от ексцес , пострадал, решение на ТЕЛК, 100% загуба на трудоспособност
    -  Отпуск поради бременност и раждане Бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето.
    -  ТОРМОЗ ПО ТЕЛЕФОНА ОТ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ, системен тормоз по телефона
Адвокат варна карта на сайта
Адвокат варна карта на сайта
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg