Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

Какво крие ”Черен петък'

КАМПАНИЯТА ''ЧЕРЕН ПЕТЪК'' Потребителите се въвеждат в заблуждение относно намалените цени на продуктите с посланията: „Денят с най-много и най-големи намаления в годината", „Хиляди продукти с намаления до 70%". Тези послания подсилват внушението за ...
16.11.2016

Договор от разстояние по телефона

Договорите по телефон влизат в сила след писмено съгласие на потребителя При сключването на договор от разстояние по телефона същият влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който ...
16.11.2016

Отказ от наследство

Същност на процедурата Отказът от наследство, както и приемането на наследство, са едностранни волеизявления. Отказът от наследство е едностранен акт, който изрично трябва да бъде направен с писмено заявление (молба) пред районния съдия, ...
15.11.2016

Промяна на имената на българските граждани

Върховният касационен съд на Република България постановява, че производството по промяна на име е охранително. Като такова то започва по молба на заинтересованото лице и завършва с решение на съда, което е охранителен акт ...
11.11.2016

Анонимните коментари в Интернет – чия е отговорността?

Свободата на медиите у нас е под огромен въпрос. Решението на ЕСПЧ индиректно спомага за задълбочаването на тази тенденция, като поощрява използването на филтри или системи, които автоматично и без никакъв мотив изтриват коментари. ...
11.11.2016

Какви са изискванията към строежите?

Строежи са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения и др. Според българския съд това строителство се характеризира като комплексно мероприятие, тъй ...
11.11.2016

Поръчителство

Договор за поръчителство Договорът за поръчителство не е съглашение между длъжник и поръчител, а съглашение между кредитор и поръчител. Поръчителят поема задължение не към длъжника, а към кредитора на длъжника да отговаря за изпълнение ...
11.11.2016

Придобиване на имот по ДАВНОСТ

Придобиването на недвижим имот може да стане по няколко начина - Чрез сделка / покупко-продажба, дарение и др./ - По наследство - Чрез завещание - По давност Давността е период от време, определен от закона, ...
21.10.2016

Защита на съдружниците или акционерите

Преобразуването може да засегне интересите на съдружниците/акциерите/ на всички участващи в него търговски дружества. Защита е необходима не само на съдружниците /акционерите/, чието членство в преобразуващо се дружество се прекратява и се заменя с членство ...
21.10.2016

Как да постъпя ако имам работа с фирма за събиране на вземания

Как да постъпите ако имате работа с фирма за събиране на вземания Получили сте писмо или телефонно обаждане от напълно непозната за Вас фирма, която твърди, че имате неизплатени задължения към доставчик на услуги и ...
21.10.2016

Придобиване право на собственост при публична продан

Принудителното изпълнение върху недвижими и вижими вещи се осъществява чрез тяхната публична продан Публичната продан се извършва от съдия-изпълнител по ред установен от закона-опис, обявление, наддаване, обявяване на купувача, плащане на цената, възлагане на имота. ...
19.10.2016

Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?

Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя? Удовлетворяването на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя може да се извърши както по реда на чл. 722 от Търговския закон, така ...
14.10.2016

Как се удовлетворяват работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?

Удовлетворяването на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя може да се извърши както по реда на чл. 722 от Търговския закон, така и по реда на ЗГВРС. Правото на гарантирани вземания е ...
14.10.2016

ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕДУРАТА С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно недвижим имот на дарения, който го приема. "Веднага" означава, че договорът е между живи и действието му настъпва веднага за разлика от завещанието, ...
05.10.2016

Съсобственост на неделим имот между бивши съпрузи

Правата относно собствеността по време и след брака Двамата съпрузи трябва да са на ясно по основни въпроси, отнасящи се до собствеността на недвижимите имоти, придобите по време или извън брака. 1. Имот, придобит от ...
14.09.2016

Какво трябва да знаем когато съсобственик е възпрепятстван да се ползва от определената му част на имота

Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение Съгласно закона, всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици ...
14.09.2016

Договор за дарение

Същност на договора за дарение Законовата уредба на договора за дарение се намира в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Съгласно дефиницията , с договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, ...
21.07.2016

Договор за наем

Същност на договора за наем Основното съдържание на договора за наем обхваща съгласието на наемодателя да предостави на наемателя една вещ за временно ползване и съгласието на наемателя да се съгласи да му плати за ...
21.07.2016

Покупко-продажба на недвижим имот

Чрез тази процедура се осъществява прехвърлянето на правото на собственост върху недвижим имот С договора за покупко-продажба на недвижими имот продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на конкретния имот срещу цена, която купувачът ...
19.07.2016

Тормозът на лице с увреждане представлява дискриминация

Тормоз поради увреждане включва поведение, което лице с увреждане може да счете за обидно, застрашаващо, унизително, подронващо достойнството или по някакъв начин вредящо, например дразнене, наричане с обидни имена, гримасничене, шеги, закачки и др. Дори ...
15.07.2016

Дискриминация поради свързаност

Дискриминация поради свързаност възниква, когато лице, свързано с друго лице (принадлежащо към определен признак) е третирано по-неблагоприятно поради тази свързаност. Съгласно § 1, т..9 ДР на ЗЗДискр. "Свързани лица" са: съпрузите, роднините по права линия ...
15.07.2016

Дискриминация в достъпа до услуги

Лицата с увреждания не следва да бъдат дискриминирани от доставчиците на услуги при достъпа до стоки, услуги и ползването на определени съоръжения: театри, магазини, хотели, банки, увеселителни заведения, местни органи, съдилища и др. Няма значение ...
15.07.2016

Имам ли право на защита като свидетел

Само свидетелите по наказателни дела имат право на защита, т.е. ако сте свидетел по гражданско дело, напр. съседите ви спорят за граница на недвижим имот – нямате. Като свидетел сте задължен да се явяте на ...
14.07.2016

Продавач по предварителен договор не се освобождава от задължение при встъпване в дълг на трето лице

Когато длъжникът – продавач се е разпоредил с правото на собственост в полза на трето лице, с което последният е сключил договор за встъпването му в дълг, не е налице невъзможност за изпълнение на задължението ...
08.07.2016

Видове договори за работа

Най-разпространената класификация за делението на трудовите договори на отделни видове е в зависимост от времетраенето на договора. На тази основа трудовите договори се делят на трудови договори за неопределено време /безсрочни трудови договори/ и срочни ...
14.06.2016
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg