Граждански процес

Граждански процес

  • English
  • Български
  • Русский
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
 
Гражданският процес представлява съвкупността от процесуални действия, насочени към защита на гражданските права.
Те, от своя страна са регламентирани в материалното гражданско право, което включва гражданското, търговското, трудовото и семейното право. Материалното право е източник на правата, които се защитават по реда на процесуалното право, така например правото на собственост като съдържание и основание за възникване е уредено в Закона за собствеността, докато редът за неговата защита е регламентиран в ГПК. Иначе казано гражданският процес е процедурата, към която трябва да се обърнат титулярите на материалните права, когато последните се нуждаят от защита. 
Исковият процес е процедурата, посредством която спорещите страни получават защита на накърнените субективни права- с провеждане на открито съдебно заседание, представяне на писмени доказателства, разпит на свидетели и вещи лица. Този процес завършва със съдебно решение, с което търсената защита се предоставя /например осъжда са ответникът да заплати търсената парична сума от ищеца, да му предаде неоснователно държаният имот и т.н./ или искът се отхвърля.
Във връзка с Вашият казус  и във връзка с  участието в гражданския процес ви предлагам изготвяне на всички документи пред инстанциите ; процесуално представителство и всичко което е необходимо за постигане на успех.
 
Граждански процес
Граждански процес
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg