Адвокат трудово право варна

Адвокат трудово право варна

 • English
 • Български
 • Русский

Трудовото право

гр. Варна, Адвокат Юлия Данова

 
Ключов въпрос за трудовото право е трудовият договор, по силата на който работниците и служителите полагат труд. Работникът/служителят се наема от една страна да осъществява определени трудови функции, като спазва установената трудова дисциплина при работодателя и носи дисциплинарна отговорност за допуснати дисциплинарни нарушения, а в някои случаи – и ограничена имуществена отговорност. Работодателят от друга страна се задължава да осигурява безопасни и здравословни условия на труд, да дава ясни указания и информация на наетите работници/служители, да изплаща в срок и в пълен размер трудовите им възнаграждения, да превежда своевременно следващите се социални и здравни осигуровки. Наемането по трудов договор е обвързано с особеното значение на социалните права и на човешкото достойнство. Трудовото право установява редица задължителни норми за минималните размери на трудовите възнаграждения, за честотата и продължителността на почивките, за различните видове отпуски, за социалната отговорност на работодателя при трудови злополуки, майчинство и т.н. 
 
За повечето работници и служители трудовото правоотношение е основен източник на средствата им за препитание. Поради това законът закриля и обезпечава стабилността на трудовия договор. Без изрично писмено съгласие на работника/служителя условията по трудовия договор не могат да бъдат изменяни в негова вреда. Прекратяване на трудовия договор се допуска само при изрично установените в закона условия. При дисциплинарно уволнение се изисква спазването на специално дисциплинарно производство, а когато икономическите условия налагат съкращаване на част от наетите лица, работодателят е длъжен да извърши справедлив подбор между тях. 
 
Особен дял от трудовото право са колективните трудови права. Работниците и служителите във всяко предприятие могат да излъчват свои представители, да сформират работнически съвети и да се сдружават в синдикални организации, които да защитават правата им по организиран и масов начин. Благодарение на такива организации, работниците и служителите могат да водят колективни трудови преговори, да сключват колективни трудови договори или да предизвикват колективни трудови спорове. Последните, ако не доведат до разумен резултат.
 
 • консултиране при наемане на работа
 • изготвяне на вътрешно-фирмена трудова документация
 • консултиране при подбор и съкращения на персонал
 • консултиране при сключване на колективни трудови договори
 • съдействие при воденето на колективни трудови спорове
 • искове за неизплатени трудови възнаграждения
 • оспорване на неоснователни дисциплинарни наказания
 • реализиране на ограничена имуществена отговорност
 • искове при неправилно прекратен трудов договор
 
Адвокат трудово право варна
Адвокат трудово право варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg