Адвокат семейно и наследствено право варна

Адвокат семейно и наследствено право варна

  • English
  • Български
  • Русский

Семейното  право

гр. Варна, Адвокат Юлия Данова

 

Като част от действащото обективно право на Република България /РБ/ семейното право предтсвлява система от правни норми, която се обособява  по критерия предмет на регулиране. Предмет на регулиране  на нормите на обективното семейно право са семейните отношения. От разпоредбата на чл.1СК може да се направи извод, че семейни са правните отношения, които възникват от юридически факти на сключване на брак, на родство и на осниновяване. Освен това, в предмета на регулиране на нормите на семейното право по изричното разпореждане на закона са включени правоотношенията, възникващи от учредяване на настойничество и попечителство по глава 11на СК. 
Относно мястото на семейното право като част от действащото обективно право на РБ у нас съществува стар догматичен спор от десетилетия насам. Дискутира се, дали семейното право е самостоятелен частноправен отрасъл редом с гражданското, трудовото, търговското, международното частно право, правото на интелектуалната собственост и т.н. или е дял от системата на българското гражданско право. 
Разпоредбите на чл.2 от новия СК, по подобие на чк.3 отм СК, урежда принципите на семейното право. Те са най-общите ръководни нормативни начала /общи правни норми/ върху които се гради цялостната уредба на семейните правоотношения. По същество редица от тези принципи представляват детайлизация на конституционните основи на семейноправната уредба  и намират своето доразвитие в редица конкретни разпоредби на семейноправното законодателство.
1.Принципът за закрила на брака и на семейството от страна на българската държава и на обществото намира израз в разпоредбите относно сключването на брака
 
2.Принципът за равенство на мъжа и жената в брака е изрично възпроизведен в разпоредбата на чл.13 СК, както и разпоредботе относно личните отношения между съпрузите, в начина на формиране на фамилното име на съпрузите, в еднаквата свобода за избор на имущественобрачен режим, призната и на двамата съпрузи, в равенството  на правата и задълженията на двамата родитеи по отношение на ненавършилите пълнолетие от брака деца и във възможността всеки от тях да ги упражнява еднолично и самостоятелсно в пълен обем.
 
3. Принципът за доброволност на брачния съюз
 
4. Принципът за особената закрила на децата
 
5. Принципът за равенството на родените в брака, извън брака и на осиновените деца
 
6. Принцпи за зачитане на личността в семейсвтото
 
 
АДВОКАТ   Юлия Данова е специализирана в разводи по взаимно съгласие и по исков ред, всички брачни искове (Осъждане и Увеличаване на Издръжка на Непълнолетни деца ,определяне на родителски права,оспорване или установяване на Бащинство,Защита при Домашно Насилие!). Кантората предлага следните услуги:
 
  • консултиране и изготвяне на брачни договори
  • разводи по взаимно съгласие и по исков ред
  • консултиране при домашно насилие
  • искове за издръжка и за родителски права
  • консултиране при осиновяване на деца
  • искове за установяване на произход
 
Адвокат семейно и наследствено право варна
Адвокат семейно и наследствено право варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg