Адвокат недвижими имоти Варна

Адвокат недвижими имоти Варна

  • English
  • Български
  • Русский

Недвижими имоти

гр.Варна, Адвокат Юлия Данова

 
Част от дейностите, които  предоставм на клиентите си във връзка с реализирането и упражняването на правото им на собственост върху недвижими имоти, са следните:
Снабдяване с необходимите документи за установяване правото на собственост върху недвижими имоти и извършване на нотариалното му прехвърляне;
Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти.
Сделки с недвижими имоти - продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане
Проучване на правния статут на недвижимия имот в имотния регистър, обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката
Осъществяване на сделки за недвижими имоти пред нотариуса учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути;
Обстоятелствени проверки за придобиване на недвижим имот по давност;
Анализ и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот;
Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението;
Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори, във връзка с закупуване на недвижими имоти;
Вписвания в имотния регистър.
 
В случай, че имате намерение да сключите сделка с недвижими имоти има няколко задължителни неща, които следва да извършите преди сключването на сделката.
На първо място, ако сте Купувач /Приемател/, то следва да се уверите, че Продавачът е собственик на имота. За целта следва да се прегледат обстойно документите за собственост и да се направят необходимите справки за имота, включително да се снабдите с удостоверение за тежести за имота и то за период от поне десет години назад. Последното изискване е необходимо не само с цел да се проследи законното прехвърляне на правото на собственост на предходните собственици, но също така и с цел да се установи дали предходен собственик не е обременил имота с тежести /ипотеки например, тъй като ако това е така, то тази ипотека е противопоставима на новия Купувач и той ще придобие имота с тежест, а десетгодишният период е необходим с оглед това, че с изтичането на 10 години от вписването на ипотеката, тя губи своя ред.т.е. дори и да има ипотеки по-назад във времето, то те не тежат върху имота/.
 
Следва също да се консултирате под каква нотариална форма да извършите сделката, дали би било удачно това да е покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане. Хипотезите тук са различни, зависят от страните по сделката, намират ли се те в някакви отношения, какво целят , кой би бил най-евтиният вариант.
 
Например в случай на съсобственост върху недвижим имот съсобственикът, за да продаде на трето лице своята част, първо трябва да предложи същата част при същата продажна цена на другия съсобственик. Това законово условие обаче може да се избегне, в случай че се извърши дарение на третото лице на така притежаваната част от съсобствения имот или замяна. Въпросите, които биха могли да възникват при сключването на всяка една сделка са изключително разнообразни и тук не могат да бъдат засегнати всички хипотези, нито пък да се посочи кое е най-правилното решение, поради което преди всяка сделка е необходима консултация на страните с адвокат, който да им разясни кой е най-удачният вариант в техния случай, какви са плюсовете и минусите на предпочитаната форма, при която сделката да се извърши.
 
В последните години сделките с недвижими имоти се извършват предимно чрез посредничеството на посреднически фирми, които в много от случаите предлагат готови бланки за сключване на предварителни договори и организират сключването на сделката пред нотариус. Когато използвате услугите на такива фирми, следва да имате предвид, че посредническите фирми имат интерес от сключването на сделката, като тяхната работа на практика приключва при подписването на предварителен договор, на който етап получават и своята комисионна, в общия случай. Тъй като агенциите обикновено представляват и двете страни или дори да не е така, техният интерес е сделката да бъде сключена, е добре да се консултирате с юрист, който да защитава вашите интереси и да разясни най-удачния и за вас и за двете страни по сделката начин за оформянето на същата по нотариален ред. Считам, че още при воденето на преговори за покупко-продажба на имота, независимо от това представлява ли ви посредническа агенция за сделки с недвижими имоти, е необходима консултация с адвокат, който да ви представлява и при воденето на преговори. Това особено много важи на новостроящи се сгради, както и за стари имоти, чиято собственост е усложнена, поради наличието на много наследници, реституции и други обстоятелства.
 

 

Адвокат недвижими имоти Варна
Адвокат недвижими имоти Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg