Адвокат наследствено право варна

Адвокат наследствено право варна

  • English
  • Български
  • Русский

Наследствено право

адвокат Юлия Данова, град Варна
 
   Наследственото право е тази част от гражданското право, която регулира имуществените отношения, пораждащи се по повод  смъртта  на гражданите, във връзка с преминаването на  тяхното имущество към други лица.
   Имуществените отношения са обществени отношения, които възникват на основата на собствеността. Във връзка с нея се пораждат  много и най-разнообразни имущетсвени отношения, които намират своето отражение  в различните отрасли на правото и се регулират от тях. Наследственото право има за предмет този кръг от имуществени  отношения, които възникват с настъпването на смъртта на едно физическо лице и преминаването на неговото имущество  към други лица.
  Наледственото право е изминало дълъг път на развитие. Този път е свързан с развитието  на собствеността и семейството. С изменението на формите на собствеността се изменят и самите имуществени отношения, в това число и отношенията, които възникват при наследяването. Наченки на наследяване е имало още в предкласовото общество, в известен стадий на развитие на родовия строй, когато имущество на умрелите е преминавало към останалите членове на рода- първоначално по майчина, а по-късно- по бащина линия.
  Като правен институт, обаче, наследяването е възникнало при разпадането на първобитноощинния строй, предизвикано от развитието на производителните сили и възникването на частната собственост върху оръдията и средствата за производство, при появата на особени семейства.
  Собствеността в икинимически смисъл е съществувала до създаването на класите, държавата и правото, но както правото на частната собственост се е появило едва едва в класовото общество, така  и наследственото право е възникнало с появата на правото на частна собственост, когато държавата със съответни норми е установила реда за преминаване на имуществото по наследство.
  Наследственото право е тясно свързано и със семейните отношения. Обикновено наследственото имущество преминава към членовете на семейството на починалия. По отношение на най-близките от тях законът установява особено предимство- запазена част от наследството, с която наследодателят не може да се разпорежда с безвъзмездни актове / завещания и дарения/. Семейните отношения са едно от най-важните основания за наследственото преминаване на имущества.
 
Адвокат наследствено  право варна
Адвокат наследствено  право варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg