Адвокат наказателно право варна

Адвокат наказателно право варна

 • English
 • Български
 • Русский

Адвокат Юлия Данова Наказателно право гр. Варна

 
Наказателното право урежда отношенията между държавата и извършителите на престъпления. Престъплението е ключов въпрос в наказателното право и се счита за най-тежкото възможно посегателство срещу установения ред. Определя се като общественоопасно, виновно извършено деяние, което е обявено изрично от закона за наказуемо. 
То може да бъде действие или бездействие, да е извършено умишлено или поради непредпазливост. Различаваме престъпления против мира и човечеството; против държавността; против личността, здравето и достойнството; против собствеността; против данъчната и финансова система; против правосъдието и други.
Освен престъпленията от общ характер, които засягат обществото като цяло, различаваме и престъпления от частен характер (най-вече свързани с посегателства на близки хора или свързани с личното чувство за чест и достойнство), които се преследват само по тъжба на пострадалия. 
 
Наказанието е следващият ключов елемент от наказателното право. Наказанието не е отмъщение, а законно ограничаване на правата на осъдения, с цел да бъде поправен към общественополезен живот. Различаваме наказанията доживотен затвор без замяна и доживотен затвор; лишаване от свобода с различна продължителност; поправителен труд; конфискация на имущество; глоба; лишаване от права; обществено порицание. Наказанието се определя от съда, въз основа предписанията на закона и доказано извършените престъпни посегателства. В маловажни случаи и при многобройни смекчаващи обстоятелства може да бъде наложено и по-малко наказание от определеното в закона или наказателната отговорност да бъде заменена с административно-наказателна. Последното освобождава дееца от наказателна отговорност. 
 
Реабилитацията е последният ключов момент, на който ще се спрем. Наказателната отговорност на дееца се състои в това – да бъде привлечен към наказателното производство и осъден, да изтърпи наложеното наказание и да бъде третиран като осъждан след това. Реабилитацията заличава факта на осъждането и лицето от тук насетне се счита за неосъждано. Това е възможно след изтичането на определен срок, чиято продължителност се определя от тежестта на извършеното престъпление. Изискването е в този срок да няма други престъпления и да е спазвано „добро поведение“. В някои случаи реабилитация по право не може да настъпи (например когато лицето веднъж вече е било реабилитирано). Тогава е възможна съдебна реабилитация по искане на лицето до първоинстанционния съд. В други случаи (престъпления против мира и човечеството или против държавността) реабилитацията е изобщо невъзможна и фактът на осъждането си остава завинаги. 
 
 • защита при действия на дознанието, следствието и прокуратурата
 • защита при привличане като обвиняем в досъдебното производство
 • защита при привличане като подсъдим в наказателното производство
 • предявяване на частни тъжби срещу престъпления от частен характер
 • поддържане на гражданско обвинение за престъпления от общ характер
 • предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство
 • съдействие при молби за помилване и предсрочно освобождаване
 • съдействие при водене на производства за съдебна реабилитация
 

 

Адвокат наказателно право варна
Адвокат наказателно право варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg