Адвокат административно право в гр.Варна

Адвокат административно право варна

  • English
  • Български
  • Русский

Административно  право  

гр. Варна, Адвокат Юлия Данова

 

Предмет на административното право  това са специфични обществени отношения между субекти на административното право, които възникват в процеса на изпълнителната дейност на държавните органи  в административното право.

Административното право регулира отношения свързани с осъществяване на изпълнителната дейност. Основна характеристика на метода на правно регулиране е, че той е властнически. Това зависи от характера на обществените отношения. Това зависи от съществуващото и юридически установено неравенство между страните. В най-честия случай, правните промени имат едностранен характер. Те зависят от волята на държавния орган и водят до правна промяна в сферата на лицето, до което се отнасят. Системата на административното право е обусловена от неговата регулаторна функция за отношенията между изпълнителната власт и обществото. Съществуват материалноправни и процесуалноправни норми. Освен това съществуват общи и специални норми. Общите регулират обща дейност и общи правила, специалните регулират конкретни отношения. Такова е съотношението между АПК и Закона за радио и телевизия или АПК и ЗУТ.

Административното право обхваща дейността на органите на изпълнителната власт-администрацията .Тези общи отношения се характеризират с наличието на властнически правомощия; цялостната дейност на органите е подзаконова тя не е законодателна. Органите на изпълнителната власт се делят на централни и териториални органи .

 Централни органи на административната власт са :

              министерски съвет-висшия колегиален орган на административния съвет.

              Министър-председател - висш едноличен орган

              Заместник министри председатели

               Министри

               Територически областни управители и общини

Характерно е, че централните органи на изпълнителната власт имат правомощия по отношение на цялата територия на България.

Териториалните органи имат ограничена власт, отнасяща се само за съответните територии. Към тях се отнасят кметовете на райони, изпълнителни директори, държавни комисии. Министерския съвет е централен колегиален орган с обща компетентност т.е. може да решава всички въпроси, които са предоставили на изпълнителната власт.

Министър председателят има общи компетенции той се подпомага от заместници

Министрите са централни еднолични органи в изпълнителната власт.

Министри – имат строго определени компетенции в съответното министерство.   

Административните правоотношения са изградени от властоподчинение т.е. имат вертикална структура

Административните актове са различни по вид

          Властнически – юридически актове

          Под законови - означава, че се издават въз основа на закона, целите на закона и в неговите рамки.

           Правни последици – възникват от подзаконовите актове.

Съществуват два вида нормативни актове:

            Нормативни

            Не нормативни

Услугата в административното право е свързана с действия във връзка с :

-  оспорване на административни актове по административен ред

- оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция

- оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа съдебна инстанция

-  оспорване на наказателните постановления

-  производства  за обезщетения

- защита срещу неоснователни действия или бездействия на администрацията

- обжалване на определенията и разпорежданията на съда

-  Касационна защита  пред Върховния  административен съд и др.

Защитата  в административното право се осигурява чрез подаване на жалба в строга процесуална форма пред  горестоящ административен орган или направо пред съда.

Адвокат административно право варна
Адвокат административно право варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg