Адвокат по авторско право Варна

Адвокат по авторско право Варна

  • English
  • Български
  • Русский

Авторско право

гр.Варна, Адвокат Юлия Данова

Отношенията, свързани с авторското право, са регламентирани в Закона за авторското право и сродните му право. Автор е физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение в областта на литературата, изкуството или науката. Юридически лица и трети физически лица също могат да са носители на авторско право в изрично предвидените от закона случаи. Авторско право върху произведение, създадено от две или повече лица им принадлежи общо, като в случая е без значение дали произведението е неделимо цяло или се състои от части със самостоятелно значение – в случая е налице съавторство. То възниква от момента на създаване на дадено произведение и за разлика от други права на интелектуалната и индустриална собственост възниква, без да е задължително да получи регистрация или признаване от даден орган. 
        Регистрацията и контролът върху авторските права се извършва от министъра на културата, който осъществява надзор върху дейността на организациите за колективно управление на авторски права.
      Обектите на авторското право са изрично изброени в чл. 3 от ЗАПСП. Това са всички произведения на литературата, изкуството, науката, които са резултат от творческа дейности са изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. А именно: литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми; музикални произведения; сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други; филми и други аудио-визуални произведения; произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти; реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове; фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския; одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката; графично оформление на печатно издание; кадастрални карти и държавни топографски карти; преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби; аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби; периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. Обект на авторското право може да бъде и част от произведение, както и подготвителните скици, планове и други подобни.
       Съгласно българския закон обект на авторско право не са нормативни и индивидуални актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи; идеи и концепции; фолклорни творби; новини, факти, сведения и данни.
        Обектите на авторско право могат да бъдат припознати по идентификационния символ, който най-често се поставя в долния край на самото произведение, а именно: ©, което води началото си от „copyright”. Символът е с американски произход – за пръв път е посочен в Закона на авторското право на САЩ от 1909 г.
         Авторът на едно произведение притежава така наречените имуществени и неимуществени права върху него. Имуществените права обуславят дават право на автора да позволи произведението му да бъде възпроизвеждано; да разпространява и да позволи разпространението на оригинална / екземпляри от произведението сред неограничен брой лица; да позволи представянето и изпълнението на произведението публично; да позволи излъчването и предаването на произведението по радио, телевизия и в интернет пространството; да показва и да позволява да бъде показно произведение на изобразителното изкуство или на такива, създадени по фотографски и аналогичен на него начин публично; да превежда произведението на чужди езици и да дава съгласие да бъде извършен превод от преводач; да преработва и синхронизира произведението; да осъществява и да позволява извършването на внос и износ в др. държави на екземпляри от произведението в търговски количества.
          Неимуществените права на автора му дават възможност да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това, с изключение на филми и други аудио-визуални произведения; реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;  одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката, при които това право се уговаря по договор; да иска признаване на неговото авторство върху произведението; да реши дали произведението му да бъде разгласено под псевдоним или анонимно;  да иска името му, псевдонима му или друг идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния начин при всяко използване на произведението; да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство; да променя произведението си, ако с това не се нарушават права, придобити от други лица; на достъп до оригинала на произведението, когато то се намира във владение на друго лице и когато това е необходимо с оглед упражняване на неимуществено или имуществено право, предвидено в този закон; да спре използването на произведението поради промени в убежденията си, с изключение на реализираните произведения на архитектурата, като обезщети за претърпените вреди лицата, които законно са придобили правото да използват произведението.
         Авторът няма право да се противопостави на желанието на собственика на произведението на архитектурата да го разруши, преустрои, надстрои или пристрои, ако това се извършва в съответствие с действащите разпоредби. 
         Авторското право се закриля докато е жив авторът и 70 г. след неговата смърт. При съавторство срокът от 70 г. започва да тече след смъртта на последния преживял съавтор.
         Авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението и за всяко поредно използване.
 
Адвокат по авторско право Варна
Адвокат по авторско право Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg