Узаконяване на сграда

 • English
 • Български
 • Русский

Узаконяване на сграда

    Собственик сте на земя, в която има построена сграда без за нея да има издадени нужните строителни книжа или тези книжа не могат да бъдат намерени. Тази сграда се счита за незаконна и съответно може да бъде премахната или забранена за ползване.

    За да предотвратите премахване на сградата или издаване на забрана за ползване имате правна възможност, предоставена съгласно Закона за устройство на територията   за издаване на Удостоверение за търпимост на сграда. Това удостоверение не узаконява сградата, а доказва, че същата е търпима и не подлежи на събаряне, което Ви гарантира бъдещото й съществуване и ползване.

    Важно е да се знае, че със сдобиването на Удостоверение за търпимост, Вие можете валидно да се разпореждате /да продавате, заменяте, дарявате и т.н/ с постройката.

    Най- важното изискване, за да е търпима сградата е да е изградена до 7 април 1987 г.; ИЛИ да ее започната в периода 8 април 1987 г. - 30 юни 1998 г., ако е декларирана от собствениците им пред одобряващите органи до 31 декември 1998 г; ИЛИ да е построена преди 31.03.2001 г.;построена преди 31.03.2001г., съгласно §16, ал.1 от ПР на ЗУТ, §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ

 

КАКВО Е НУЖНО ДА НАПРАВИТЕ:

 •   да ангажирате технически лица, които да Ви изготвят Конструктивно становище  и геодезическо заснемане на сградата, че същата отговаря на нужните строителни изисквания;
 •   да се сдобиете със скица за търпимост на сградата;
 •  да подадете Заявление по образец до главния архитект на общината или района, към което да приложите  гореспоменатите документи, придружени с:

 

 1. Документ за собственост или за вещно право на строеж върху имота;
 2. Нотариално заверена декларация, че сградата е   изградена до 7 април 1987 г.; ИЛИ че е започната в периода 8 април 1987 г. - 30 юни 1998 г., ако е декларирана от собствениците им пред одобряващите органи до 31 декември 1998 г; ИЛИ  е построена преди 31.03.2001 г.;
 3. Нотариално заверено съгласие на всички съсобственици, ако имотът е съсобствен;
 4. Удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен;
 5. Нотариално заверени съгласия на собствениците на съседни имоти – в случай на намалени отстояния до имотни и регулационни граници;
 6. Други документи, изискващи се по закон в зависимост от спецификата на обекта;
 7. Нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от пълномощник;
 8. Документ за платена такса.

 

    При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато архитектът прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните лица и уведомява компетентния орган за премахване на незаконната постройка.

    В противен случай издава Удостоверение за търпимост на сградата.

 

 

Узаконяване на сграда
Узаконяване на сграда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg