Прокурист

 • English
 • Български
 • Русский

Прокурист

Какво представлява фигурата на прокуриста?

Прокуристът е вид търговски управител, пълномощник на търговеца натоварен с извършване на определени действия по търговското занятие. Прокуристът действа от чуждо име за чужда сметка винаги и само с пълномощно, в което е описана и представителната му власт.

Упълномощаване на прокурист

Упълномощаването на прокуриста е задължително с нотариално заверен подпис от страна на търговеца- упълномощител. Упълномощаването създава само представителна власт на прокуриста, но не и задължение за извършване на  някакви действия. Във тази връзка Между прокуриста и търговеца се подписва и допълнителен договор за поръчка или трудов договор по силата на който прокуристът поема задължение за извършване и на конкретна работа.

Пълномощното и Договорът могат да бъдат реализирани и в един документ, който  обаче трябва да бъде нотариално заверен.

Представителната власт на прокуриста се определя в пълномощното, което трябва да бъде вписано в Търговския регистър.

Кой може да упълномощи прокурист?

Прокурист могат да упълномощават само тези търговци, които са вписани в Търговски регистър- еднолични търговци, дружества или кооперации.

Кой може да бъде прокурист?

Прокурист може да бъде само дееспособно физическо лице, тоест лице което е пълнолетно и не е поставено под запрещение.

Какви правомощия има прокуристът?

Прокуристът има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняването на търговското занятие, като в това число освен материално правните действия /сделки/ се включат и процесуалноправните такива / предявяване на иск; жалба и тн./.

Прокуристът има право:

 • да придобива движими вещи;
 • да продава, дарява, заменя движимите вещи;
 • да залага движимите вещи.

Относно правомощия за продажба, дарение, замяна и т.н или обременяване с различни тежести [U1] върху недвижимо имущество, то прокуристът не разполага с такива. Нужно е да бъде изрично упълномощен от търговеца, за да ги извършва. Това правило разбира се не важи и изрично пълномощно няма да бъде  нужно ако занятието на търговеца е именно такова- отчуждаване на недвижими имоти. Относно придобиване на недвижим имот специално упълномощаване също не е нужно.

Как се упълномощава „специално“ прокуриста?

Прокуристът може да бъде специално упълномощен чрез:

 • вписване на пълномощно или договорв търговския регистър / първоначално и последващо/;
 • чрез отделно изрично пълномощно за всяко действие.

Прокуристът няма право да преупълномощава друго лице със своите права, а само да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Видове прокура

Видът Прокура е в зависимост от броя и правомощията на упълномощените лица.

 • Търговецът има право да упълномощи няколко прокуриста, които да извършват различни дейности за търговеца самостоятелно;
 • може да упълномощи и двама или повече прокуриста, които не могат да действат поотделно, а само заедно. Това е вид обща/ колективна прокура. Тази обща прокура трябва да се впише в самото пълномощно и да се отбележи в Търговски регистър, за да не се приемат действията на прокуристите, като самостоятелни такива.
 • Един прокурист може да действа самостоятелно, а друг да бъде ограничен да действа единствено с него / форма на обща/колективна прокура/ и т.н

При упражняване на своята представителна власт прокуриста трябва да посочи качеството си , като се подписва и към фирмата добавя името си и п.п или р.р /от латински per procura/.

 


 [U1]ипотека, учредяване на право на ползване, право на строеж, пристрояване или надстрояване

 

Прокурист
Прокурист
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg