Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент туреоператор и туристически агент

  • English
  • Български
  • Русский

Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент туреоператор и туристически агент

Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент

туреоператор и туристически агент

 
Реших, че спешно трябва да си взема отпуск от работа и да пообиколя родината или да посетя някоя интересна дестинация в чужбина. Но не ми се занимава с организиране на самата екскурзия, търсене на пътеводители, резервации. Затова възложих всички тези грижи на туроператор, като за мен остава да изчакам датата на пътуването и да си помисля какво да сложа в багажа. Да, но изведнъж в ума ми възникват няколко тревожни въпроса и безгрижието ми се стопява… 
Кои лица са туроператор и туристически агент и каква е разликата?
Tуроператорът е едноличен търговец или юридическо лице (фирма), което следва да отговаря на определени  законови изисквания и да е регистриран като такъв. Туроператорът организира, предлага и продава индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена. Туристическият агент също следва да отговаря на определени изисквания и да се регистрира. Той от своя страна се явява посредник на туроператора, като може само да предлага туристическите пътувания, организирани от туроператора. Отделно от това може да резервира самолетни билети, визови туристически услуги и др.
 
Едно лице може да се регистрира за туроператор, за туристически агент или и за двете едновременно.
 
Сключване на договор с туроператор
Преди да стигнем до подписване на договор за организирано пътуване с даден туроператор е необходимо:
 
Tуроператорът пряко или чрез туристически агент писмено да ме запознае с всички детайли около пътуването като цената и начина на плащане, началната и крайната дата на пътуването, началния, крайния пункт и маршрута на пътуването, мястото за настаняване, броя на нощувките, включени в туристическото пътуване и др. Информацията може да бъде публикувана и на сайта на фирмата, както и под формата на брошури.
Преди да сключим договор, туроператорът е задължен да ми предостави своите условия в писмена форма.
Ако условията ме удовлетворяват, между мен и туроператора следва да се подпише договор за организирано пътуване. Договорът трябва да бъде в писмена форма и задължително трябва да ми бъде предоставен екземпляр от него. С този договор туроператорът се задължава да ми предостави туристическо пътуване, а аз от своя страна да заплатя съответната цена. Следва да ми се издаде туристически ваучер или резервационна бланка.
Туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм само от регистриран туроператор, т.е. за екскурзия в страната или чужбина.Туристическият ваучер се издава в три екземпляра, освен когато е в електронен вид. Той съдържа следната информация:
1. номер и дата на издаването на ваучера;
2. фирма на туроператора – издател на ваучера;
3. регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора;
4. номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от туроператора;
5. имена на туристите;
6. предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;
7. датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в организираното туристическо пътуване с обща цена;
8. контрагенти по изпълнение на услугата;
9. срок и начин на плащане;
10. име и подпис на служителя и печат на издателя.
 
За туристическа услуга, която не е част от организирано туристическо пътуване с обща цена, туристическият агент издава резервационна бланка, напр. посещение на музей. Бланката се издава след сключване на договора между туристическия агент и доставчика на съответната туристическа услуга.Резервационната бланка се издава в три екземпляра, освен когато е във вид на електронен документ. Тя съдържа следните задължителни данни:
1. номер и дата на издаването;
2. фирма и номер на удостоверението за регистрация на туристическия агент;
3. имена на туристите;
4. вида на основната или на допълнителната туристическа услуга;
5. дата за изпълнение на услугата;
6. име и подпис на служителя и печат на издателя – не се отнася за електронните резервационни бланки, като в този случай се изписва само името на служителя.
 
Какви задължения имат туроператорът и туристическият агент при изпълнение на договора?
Туроператорите и туристическите агенти имат следните задължения във връзка с изпълнение на сключения между нас договор:
 
Туроператорът е длъжен да не променя уговорената цена на организираното пътуване, освен в случаите, изрично посочени в договора. Добрата новина е, че цената на организираното пътуване може да се намалява.
Туроператорът е длъжен да съхранява договора сключен между нас за 3 месеца от датата на сключването му. 
След сключване на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди датата на заминаването, туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да ми предостави в писмена форма информация за:
Контакти на свой представител в посещаваното място или при липса на такъв, контакти на организациите в посещаваното място, които могат да ми окажат съдействие при възникнал проблем.
Времето и местата на междинните спирания и връзки.
Вида на използваните транспортни средства.
Застраховките, свързани с изпълнение на договора.
Какви са правата ми като турист?
В отношенията си с туроператор или туристически агент разполагам със следните права:
 
При извършване на промени в пътуването като брой нощувки, график на пътуването и други съществени промени трябва задължително да бъда уведомен от туроператора за това. Уведомяването може да бъде направено пряко или чрез туристически агент и следва да се извърши до 2 дни след настъпване на промените, но не може да бъде по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Ако се извършат подобни промени, пред мен стоят следните варианти:
Мога да приема промените при съответната промяна на цената.
Мога да се откажа от договора, като за това няма да дължа неустойка или обезщетение. Сумите платени от мен по повод пътуването трябва да ми се върнат в срок от 7 дни от датата, на която съм уведомил за моя отказ. Все пак ако реша мога да приема друго пътуване или такова с по-ниска цена, като разликата следва да ми се заплати от туроператора или туристическия агент. 
Всички права, с които разполагам по горната точка, са налице и когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване и това не се е случило по моя вина.
Имам право да изискам от туроператора задължително да ми предложи сключването на застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста” от името и за сметка на лицензиран застраховател. По този начин разходите ще са за сметка на застрахователя до определен в застраховката лимит, т.е. застраховката ми ще покрие извършените разходи, но до размера, който сме уговорили при сключването й.
Имам право да прехвърля правата и задълженията си по договора на друг човек, който отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведомя за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора между нас, напр. ако седмица преди планираната почивка си счупя крака, мога да се обадя на туроператора и да го уведомя, че друг  човек ще заеме моето място.
Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент туреоператор и туристически агент
Правата ми при ползване услугите на туроператор и туристически агент туреоператор и туристически агент
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg