ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ.

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ.

  • English
  • Български
  • Русский

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ.

                                              КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЗАДЪРЖАНИЯ

 
 
 Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информация относно следните права:
1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или 
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ; 
3. право на информация относно основанията за задържането;
4. право на устен и писмен превод; 
5. право да запази мълчание; 
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка; 
8. право на медицинска помощ; 
9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа; 
10. право да обжалва пред съда законността на задържането; 
11. право на свиждания и право да получава колети и храна; 
12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане. (2) На задържаното лице се дава възможност да прочете декларацията за правата и му се позволява да я запази през целия период на задържането. 
 13.Задържаното лице попълва декларацията за правата в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел. 

 

14. Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си. 
15. Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
 16.  На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ. 
17. Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.
18. Задържаното лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено. 
19. За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания. 
20. Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с най-добрия интерес на детето. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията. 
21. Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление. 
22. Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция „Социално подпомагане" по местопребиваване на непълнолетния.

 

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ.
ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg