Органи, контролиращи дейността по устройство на територията

Органи, контролиращи дейността по устройство на територията

  • English
  • Български
  • Русский

Органи, контролиращи дейността по устройство на територията

Основните органи, които контролират дейността по устройство на територията в Република България са:

  • Министърът на регионалното развитие и благоустройството е основната фигура в РБ, която ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията и упражнява контрол върху цялостната дейност Той назначава Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и контролира работа му. По искане на министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и други органи на сигурността и отбраната назначава специализирани експертни съвети по устройство на териториите, които разглеждат инвестиционните проекти за специалните обекти. Министърът на регионалното развитие и благоустройството изпраща за съхранение в архива на общината копия от влезлите в сила актове, издадени от него в обхвата на правомощията им по този закон, за обекти на територията на съответната община. Той създава, развива и поддържа Единен публичен регистър по устройство на територията на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
  • Областният управител е централизираният орган, който провежда държавната политика за устройство на територията в съответната област.  Той може да назначава областен експертен съвет по устройство на територията и да организира неговата дейност за изпълнение на функциите, предоставени му с този закон. Областните управители изпращат за съхранение в архива на общината копия от влезлите в сила актове, издадени от тях в обхвата на правомощията им по този закон, за обекти на територията на съответната община.
  • Общинските съвети и кметовете на общините определят политиката и осъществяват дейности по устройство на територията на съответната община.  В общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно деление се назначават главни архитекти по трудово или по служебно правоотношение въз основа на конкурс.
  •  Главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон. Главният архитект на общината съблюдава дейността на главните архитекти на райони.
  • Кметът на общината (района) назначава общински (районен) експертен съвет по устройство на територията. Той организира поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им. Органите по сигурността и отбраната изпращат информация на общините за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, по реда на Закона за защита на класифицираната информация.
  • Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, както и областните и общинските (районните) експертни съвети по устройство на територията извършват консултативна и експертна дейност. В техния състав се включват и специалисти извън администрацията, представители на професионални организации в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

 

Органи, контролиращи дейността по устройство на територията
Органи, контролиращи дейността по устройство на територията
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg