Кой може да изготвя годишен финансов отчет?

Кой може да изготвя годишен финансов отчет?

  • English
  • Български
  • Русский

Кой може да изготвя годишен финансов отчет?

Кой може да изготвя годишен финансов отчет?

Финансовите отчети се изготвят от счетоводители или счетоводни предприятия. Тук има изключение от правилото. Ако фирмата ми спада към категорията на т. нар. микропредприятия и не е осъществявала дейност през годината, финансовият отчет може да се състави вместо от счетоводител – от мен като собственик (ЕООД, ЕАД) или от съдружниците във фирмата.
 
Има и определени фирми, чиито финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори. Тук годишният финансов отчет също се изготвя от счетоводител, но е необходимо да бъде проверен от одитор преди обявяването в Търговския регистър. Тези фирми са няколко категории:
 
Акционерни дружества (АД, ЕАД) и командитни дружества с акции (КДА) (с изключение на случаите, в които не са осъществявали дейност през годината). 
Малки предприятия, които към 31 декември на предходната година отговарят на най-малко две от следните условия:
балансова стойност на активите – повече от 2 млн. лв.;
нетни приходи от продажби – повече от 4 млн. лв.;
средна численост на персонала за отчетния период – над 50 души. Например ако към 31 декември 2016 г. моето малко предприятие има балансова стойност на активите 2 000 001 лв.; нетни приходи от продажби – 4 000 001 лв. и персонал – 51 души, то дейността му ще подлежи на задължителен независим финансов одит.
Средните и големите предприятия.
Предприятията от обществен интерес  – банки, застрахователи, пенсионноосигурителни дружества, инвестиционни посредници и др.
Средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес.
Предприятия, за които това изискване е установено със закон.
Консолидирани предприятия (фирми) – това е хипотезата на дружество майка и дъщерни дружества.
Юридическите лица с нестопанска цел*, които извършват общественополезна дейност, и отговарят на поне едно от следните условия:
Балансова стойност на активите към 31 декември на предходната година – повече от 1 млн. лв.
Размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за годината – над 2 млн. лв.
Сборът на получените през годината финансирания и неусвоените финансирания през минали години надхвърля 1 млн. лв.
Юридическите лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност и посредничество при международно осиновяване.
*Юридическите лица с нестопанска цел не обявяват ГФО в Търговския регистър. От 1 януари 2018 г. юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза, ще трябва да обявяват своите ГФО в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.
 
Ако моята фирма не попада в нито една от горните точки, моят отчет може да бъде изготвен от счетоводителя ми, без да е нужна проверка от одитор.
Кой може да изготвя годишен финансов отчет?
Кой може да изготвя годишен финансов отчет?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg