Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.

  • English
  • Български
  • Русский

Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.

Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.

 
За справяне с шума в етажната собственост мога да приложа няколко подхода, които би трябвало да имат успех. Това зависи и от самите съседи, доколко комуникативни са.
 
Мога да опитам да се разбера със съседа. Ако това не стане, мога да се позова на правилника за вътрешния ред в етажната собственост и да се обърна към управителя, който следи за неговото спазване. Двамата заедно отиваме при съседа. Има вариант да постигнем съгласие. Ако това не стане, управителят съставя протокол за констатираното нарушение, който се подписва от него и от двама съседи. Но и управителят на етажната собственост не е “светец”. Ако той вдига шум и ми пречи, безпомощен ли съм аз? Не, в този случай трябва да се обърна към контрольора, който поема неговите функции. Констативният протокол съдържа данни за съседа-нарушител, описание времето и датата на извършване на нарушението. Съставят се три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. 
Наказанието, което може да накара съседа да се замисли дали пак ще вдига шум, е глоба от 50 до 150 лв. Процедурата: След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация. Тя съставя акт за установяване на нарушението. Въз основа на него кметът-оправомощено от него длъжностно лице издава наказателно постановление.
 
2. Ако на територията на моята община има действаща наредба за опазване на обществения ред мога да се позова на нея. А процедурата за налагане на наказание е аналогична.
 
Например Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община предвижда наказание от 100 до 2 500 лв., в зависимост от нарушенията. Разбира се, за нарушаване на правилата за шума в жилищната сграда наказанието ще е далеч под максималния размер. В маловажни случаи на нарушителя се издава квитанция на стойност до 10 лв., ако той не оспорва нарушението. 
 
Важно! Безспорно най-ефективният, но и най-краен начин за справяне  с шумните съседи е да се обърна към органите на реда на телефон 112, без да е необходимо преди това да съм опитал горните варианти. При пристигането си на място полицаите могат да предупредят устно или да съставят предупредителен протокол на съседа, че е запознат със забраната да се нарушава обществения ред като се вдига шум в определени часове. Протоколът се съставя в присъствието на поне един свидетел и се подписва от него, полицая и съседа. При отказ на съседа да подпише, това се удостоверява с подпис на свидетеля. Ако съседът продължи да вдига шум, ще последва съставянето на акт за нарушение.
Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.
Как да се справим с шумните съседи?Как мога да упражня правата си на практика? Например при “шумов тормоз” посред нощ.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg