Как да постъпя ако имам работа с фирма за събиране на вземания

Как да постъпя ако имам работа с фирма за събиране на вземания

  • English
  • Български
  • Русский

Как да постъпя ако имам работа с фирма за събиране на вземания

Как да постъпите ако имате  работа с  фирма за събиране на вземания

 
Получили сте писмо или телефонно обаждане от напълно непозната за Вас фирма, която твърди, че имате неизплатени задължения към доставчик на услуги и Ви указва срок, в който трябва да изплатите посочената сума или в противен случай Ви очакват запор, съдебни дела и множество разходи. 
 Как подобна фирма се е сдобила с личните Ви данни и информация за сключен от Вас договор и поетите по него задължения? Законно ли е? Дължите ли нещо на някого, с когото не сте имали никакви отношения  и не сте сключвали договор под каквато и да е форма?
 
В случая се натъквате на придобилите актуалност през последните години фирми/ агенции за събиране на вземания или така наречените колекторски фирми – търговски дружества, които са специализирани в събирането на неизплатени дългове на физически или юридически лица към техни кредитори (най-често към мобилни или кабелни оператори, банки, електроразпределителни дружества, строителни фирми и др.). Кредиторите се обръщат към тези фирми, защото събирането на вземания от длъжниците често изисква значителни ресурси – финанси, време и нерви, а поверяването задачата на специалисти осигурява значителна бързина и ефективност.
 
Съществуват две възможности колекторска фирма да прояви интерес към моите задължения:
 
1) Когато вземане спрямо Вас й е било прехвърлено (т.е продадено). Законът предоставя възможност на всеки кредитор да прехвърли свое вземане (парично или не) или имуществено право на трето лице, сключвайки с него договор за цесия.  С договора за цесия първоначалният кредитор (наричан цедент) приема ролята на продавач и цедира, т.е прехвърля вземането си спрямо своя длъжник на едно трето лице (наричано цесионер), заедно с всички произтичащи от него права и задължения. С договора за цесия вземането преминава върху купувача заедно със съпътстващите го привилегии, обезпечения и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви.
 
2) Когато е била наета да представлява и да извършва действия по събиране от името и за сметка на кредитора. В този случай продължавате да дължите на първоначалния кредитор, а колекторската фирма получава процент от събранта сума. Колекторската фирма не е носител на правата на кредитора,  а е само  негов  пълномощник.  Важно е да поискате документ, който удостоверява упълномощаването, за да разберете основателни ли са претенциите.
 
Независимо пред коя от двете ситуации сте изправен на първо място е важно сами да проверите дали наистина дължите посочената сума. Съобщението трябва да сочи точния размер на вземането, основанието, на което дължите, към коя дата е било изискуемо, за да се провери и от кога текат лихвите. Важно! Добре е да пазя всички договори, касови бележки и фактури, свързани с доставчици на услуги, за да мога сам да направя справка сключвал ли съм договор, при какви условия и имам ли неизплатени суми.
 
На какво да обърните внимание при договора за цесия?
 
Задължително е да бъдете уведомен за сключването на  договора между стария и новия кредитор,  за да породи той действие спрямо Вас. Важно е не просто да е бил направен опит да Ви бъде доставено съобщението, а действително да е достигнало до Вас.  NB! В случай, че фирмата е избрала да Ви уведоми чрез нотариална покана, е възможно, ако не бъда намерен на адреса си, да бъде залепено уведомление, указващо Ви, че ще се смятате за редовно уведомен, ако в двуседмичен срок от датата на залепване на уведомлението не се явя да получа поканата.
Законът не предвижда изрична форма на съобщението, но във връзка с доказване на извършеното действие по уведомяване е прието да Ви бъде съобщено в писмена форма. По тази причина фирмите предпочитат да връчат писмени съобщения/извънсъдебни покани чрез куриер, призовкар или по пощата чрез обратна разписка.
Преди да бъдете уведомен за прехвърлянето, колекторската фирма няма право да иска от Вас да изпълните задължението си. Ето защо до момента на съобщаването имате право да престирате, т.е да заплатите дължимата сума на първоначалния си кредитор, като изпълнението ще бъде редовно, задължението Ви ще се счита изпълнено и Вие ще бъдете освободен от него. Всякакви съобщения, покани и предупреждения от фирмата преди получаване на съобщението за прехвърлянето не бива да Ви смущават.
Съобщаването трябва да бъде извършено от първоначалния кредитор. NB! В общите условия на  мобилните оператори изрично е формулирано задължението да информират абонатите, че ще бъдат предприети действия по извънсъдебно събиране на неплатени парични задължения, включително и чрез помощта на трети лица. В съобщението трябва да се посочи точният размер на претендираните задължения, основанието, от което произтичат, както и третото лице, което ще събира вземането. В останалите случаи е допустимо кредиторът да упълномощи фирмата да Ви уведоми и да получите съобщение директно от новия кредитор.
Колекторските фирми нямат право да начисляват никакви допълнителни такси и разноски, тъй като прехвърленото им вземане напълно съвпада  по обем с вземането на първоначалния кредитор – дължимото се ограничава до задължението и законната лихва, натрупана за съответен период. Допълнителни суми за  разноски и такси могат да Ви бъдат поискани само след като претенцията на фирмата е потвърдена от съд и е издаден изпълнителен лист, копие от който Ви е връчен от съдебен изпълнител, при когото е образувано изпълнително дело.
 
 
 
Как да постъпя ако имам   работа с  фирма за събиране на вземания
Как да постъпя ако имам   работа с  фирма за събиране на вземания
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg