Какви документи са ми необходими, за да се извърши транзит от едно митническо до друго митническо учреждение?

  • English
  • Български
  • Русский

Какви документи са ми необходими, за да се извърши транзит от едно митническо до друго митническо учреждение?

Декларирането за режим общностен транзит се извършва в съответствие с Наредба № 5 от 2006 г. на министъра на финансите, за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път. Съгласно чл. 219, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията, стоките които са предмет на транзитната декларация, се представят заедно с транспортния документ. Този документ може да не бъде представен в момента на извършването на митническите формалности в отправното митническо учреждение, обаче той трябва да сe представи при поискване от митническото учреждение или от друг компетентен орган по време на превоза. В изпълнение на разпоредбата на чл. 94 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г., отговорното лице е длъжно да представи обезпечение за да осигури заплащането на всяко митническо задължение или други държавни вземания които могат да възникнат. В съответствие с чл. 92, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г., режим външен общностен транзит завършва и задълженията на титуляря са изпълнени, когато стоките, поставени под този режим и придружаващите документи, се представят в получаващото митническо учреждение в съответствие с разпоредбите за режима. Съгласно чл. 96 от Регламент (ЕИО) 2913/92 г., освен отговорното лице, превозвачът и получателят, също са отговорни за представянето на стоките в получаващото митническо учреждение в определения от митническите органи срок и при спазване на предприетите мерки за тяхното идентифициране.
 
 
Какви документи са ми необходими, за да се извърши транзит от едно митническо до друго митническо учреждение?
Какви документи са ми необходими, за да се извърши транзит от едно митническо до друго митническо учреждение?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg