ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ- смяна на предназначение

 • English
 • Български
 • Русский

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ- смяна на предназначение

Съгласно българската законодателна уредба територията в страната ни се дели на:

 • урбанизирана територия- това са населените места, селищните образувания и индустриални паркове извън границите на населените места и селищните образувания
 • земеделска територия- това са обработваемите и необработваеми земи- нивите, лозята, пасища, дерета и др.
 • горска територия-  включва се както гората, така и горската земя
 • защитена територия- от една страна това са природни резервати, национални паркове, природни забележителности, плажове, дюни, а от друга са археологически резервати, отделни квартали или поземлени имоти в населени места с културно-историческо, етнографско или архитектурно значение
 • нарушени територии за възстановяване- за възстановяване на кариери, рудници, депа за отпадъци, свлачища и други.
 • територии, заети от води и водни обекти- от вътрешните морски води, териториалното море, река Дунав / българска част /, националните реки, езера и язовири;
 • територии на транспорта- които са републикански, местни пътища, железопътна инфраструктура, пристанища и летища.

    Поземлен имот / ПИ /- това е  част от земната повърхност, като в тази част и трайно покритата с вода площ, която си  има точно определени граници, отговаря на изисквания на Закона за устройството на територията и се индивидуализира в кадастъра със свои идентификатор / номер/. ПИ подлежи на вписване в имотен регистър и е самостоятелен обект на сделка.

     Предназначението на всеки Поземлен имот се определя в зависимост от подробния устройствен план, като може да се намира в:

 • в урбанизирани територии;
 • в земеделски територии ;
 • в горски територии ;
 • в защитени територии;
 • в нарушени територии ;
 • в територии, заети от води и водни обекти;
 • в територии на транспорта .

Предназначението на Поземления имот може да бъде променен, като за целта е нужно да бъде променен Подробния устройствен план. Тази процедура се извършва най-общо на два етапа, които се водят чрез съответната община по местонахождение на имота.

 

 

 

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ- смяна на предназначение
ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ- смяна на предназначение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg