Съдебна балистика!

Съдебна балистика!

  • English
  • Български
  • Русский

Съдебна балистика!

Съдебна балистика.

 
Съдебна балистика представлява система от правила и препоръки (система от знания) за откриване, фиксиране, запазване,изземване и изследване на огнестрелно оръжие, боеприпаси и следи от оръжие и боеприпаси. Това са и типичните веществени доказателства, които се образуват при извършване на престъпления с огнестрелно оръжие. Тя заема самостоятелно и много важно място в криминалистиката.Предметът на съдебната балистика е: -разкриване на особеностите на процесите и явленията при изстрела;-разкриване на закономерностите на образуване на следите и другите веществени доказателства;-изследване на видовете и на значението им за разследването;-разработване на способи и средства, правила и препоръки за откриване, запазване, фиксиране, изземване и изследване на оръжието и боеприпасите и на следите от тях.;.Съдебната балистика има голямо значение в борбата срещу престьпленията, извършвани с огнестрелно оръжие, тъй като:
съдейства за изясняване на широк кръг обстоятелства за мястото и времето на изстрела, посоката на куршума, годността на саморъчно направеното оръжие и др.;- сигурава специализирано извършване на огледа на местопроизшествието, на претърсването и изземването и на личния обиск в случаи ползване на огнестрелно оръжие;-посволява да се идентифицира оръжието по намерените гилзи и куршуми чрез извършване на съдебно-балистична експертиза, а когато това не е възможно - да се определи груповата му принадлежност. При изстрел с огнестрелно оръжие възникват едновременно няколко основни процеса, които имат значение за образуването на следите и другите веществени доказателства. Първият е топлинният процес.При пълното развитие на този процес температурата от изстрла достига до 3000° С.Това има непосредствено значение за образуването на следите. Вторият процес е процесът на налягане.Той е резултат от отделянето на газове при изгаряне на барутния заряд и от 250-360 в началото налягането може да достигне до 3500 атмосфери. Едновременно с топлинния процес и с налягането протичат и химчни, физични и механични процеси. Те също имат значение за образуване на следите и особено за възникване на т. нар. вторични следи.От изстрел се образуват два основни вида следи следи отражения (следи в тесния смисъл на дума та) и други следи (след в широк ия смисъл на думата). Първата група следи позволява да се идентифицира оръжието, а когато това е невъзможно - да се определи груповата му принадлежност; втората - да се изяснят други обстоятелства по делото.Следи отражения се образуват върху куршумите и гилзите.Върху куршума следи се образуват от нарезите на канала на цевта, отразявайки тяхната посока, ширина, дълбочина и други особености; върху гилзата - при зареждането, изстрела и при отделянето на гилзата.По следите върху куршума и гилзата може да се идентифицира оръжието, защото те притежават достатъчно частни идентифиционни признаци в резултат на механизма на образуването им под влияние на топлнни и други процеси при изстрела, на атмосферното налягане и т. н. Следите в широк смисъл на думата са три вида: вторични (допълнителни); следи от куршума върху един или повече обекта на местопроизшествието и следи от упор върху човешкото тяло (слепи канали са мо с входен отвор вследствие са мозащитната реакция на организма и следи пробиви с входен и изходен отвор). Най-голямо правно значение имат вторичните (допълнителните) следи.В зависимост от произхода вторичните следи биват:-следи от механично действие на барутните газове. Срещат се при изтрел от 5-10 см и зависят от три фактора: количеството и качество на барута, интензивността на горене и характера на преградата. Те могат да причинят разкъсвания на мястото на входния отвор;-следи от термично действие на барутните газове - обгаряния, прегаряния, запалвания.Срещат се при близък изстрел и зависят от барутния заряд, дължината на цевта и характера на преградата;-следи-насл оения от частици от сажди, ражд а и оръжейно масло.Те образуват т.нар. пояс на метализация и замърсяване;-следи от опушване. Образуват се и при двата вида барут и се разполагат радиално в две части - централна и периферна. Както и останалите следи, те дават ценна информация за разстоянието, от което е произведен изстрелът;-следи от неизгорели барутни зрънца;-следи от оръжейно масло (обикновено след първия изстрел); -следи от метален прах.Вторичните следи се образуват само при определени условия-малко разстояние между следообразуващия и следовъзприемащия обект и при нормално протичане на процесите при изстрела. Освен това тези следи подлежат на бързи и невъзвратими изменения под влияние на външните фактори.Вторичните следи имат значение за разследването в три насоки:-за установяване на разстоянието, от което е произведен изстрела;-за установяване времето на изстрела;-за определяне груповата принадлежност на оръжието и дали следи те са оставени от първия или от следващите изстрели.Откриването на оръжието и боеприпасите освен за нуждите на експерта има значение и за установяване на местопрестъплението, за изясняване на важни обстоятелства по делото и за изграждане на обосновани версии за извършителя. Оръжието и боеприпасите се търсят по правило на територията на местопроизшествието и заобикалящата го сред а. Специално внимание се отделя на местопрестълението. Изследва се детайлно пътят, по който е пристигнал и по който се е оттеглил извършителят, естествените скривалища, водните площи и други места, които биха могли да послужат за укриване на оръжието.За целта се използват три основни метода: вероятностният, мисловната реконструкция и инструменталният.Чрез вероятностния метод се изгражда система от версии за евентуалното местонахождение на оръжието и боеприпасите. Мисловната реконструкция почива на закономерната връзка и зависимост между отделните факти и обстоятелства, намерените следи и други обществени доказателства. Това позволява да се анализира механизмът на извършване на престъплението и на тази основа да се установят закономерностите на отразяването му в обективната среда,местонахождението на оръжието и боеприпасите.
Инструменталният метод се изразява в използване на различи технически средства – металотърсач, ренгенов апарат и др.Това спестява ценно време и позволява да се проверят недостъпни за визуално изследване места, включително преградни и други стени.Фиксирането се извършва по два начина: в протокола на съответното следствено действие и фотографски. Протоколът, освен че позволява, се приобщят към доказателствените материали по делото намерените следи и други веществени доказателства, съдържа и много важна информация. В него се описва положението на оръжието и боеприпасите спрямо трупа и другите обекти на местопроизшествието, от коя страна се намира; заредено ли е или не и др.Подробно се описват отличителните белези на оръжието - вид,фирмени знаци,система, образец, калибър,степен на изправност, състояние на канала на цевта.Положение на ударника, наличието или липсата на патрони в патронника; пълнителя или барабана и др.Отразява се много точно връзката с гругите обекти на местопроизшествието.Фотографската фиксация има значение не само поради бързината,пълнотата и обективността на информацията, която съдържа. Тя дава възможност за нагледност, а оттук и за изводи по време на целия наказателен процес както за по-бързо и по-правилно организиране на съдебно-балистичната експертиза. Въз основа на детайлните сни мки могат своевременно да се предприемат издирвателни действия, а от възловите снимки да се почерпи информация за връзката на оръжието със заобикалящите го предмети. Изземването на оръ жието и боеприпасите се извършва при спазване на следните правила:-запазване на оръжието и боеприпасите в състоянието, в което са открити;-обезопасяване на оръжието и освобождаването му от заредено положение;-запазване на следите от ръце, от биологичен произход и други върху оръжието;-осигуряване на условия за пренасяне на оръжието и боеприпасите до съответната лаборатория за изследване без повреждане на образуваните признаци.Изземване не трябва да се до пуска преди фиксирането на оръжието и боеприпасите и в протокола,и фотографски и преди оценката на местопроизшествието и обектите, с които те са в определена връзка и зависимост.
 
 Съдебна балистика!
 Съдебна балистика!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg