Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?

Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?

  • English
  • Български
  • Русский

Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?

При оформянето на пощенските пратки следва да се имат предвид разпоредбите на Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на режим на Общността за освобождаване от митни сборове. Съгласно Регламент, стоките, съдържащи се в пратки, изпратени от частно лице от трета страна до друго частно лице, живеещо на митническата територия на Общността, се допускат без вносни митни сборове, при условие че този внос няма търговски характер. Освобождаването, упоменато в член 29 важи до стойност 45 евро на пратка. Вносът на тези пратки е освободен от данък върху добавената стойност (чл. 58, ал. 1, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност). Видно от предоставената в писмото Ви информация, стойността на изпратената до родителите Ви пратка е 460 USD, т.е. тя надвишава посочената в чл. 29 от Регламент (ЕИО) № 918/83 стойност. В този случай допускането за свободно обръщение и крайно потребление следва да се извърши с подаване на ЕАД, към който да бъдат приложени съответните документи. Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, когато приемането на митническата декларация поражда митническо задължение, вдигането на стоките, включени в тази декларация, се разрешава само ако е заплатена сумата на митническото задължение, както и начисления по реда на митническото задължение данък върху добавената стойност.

 

 Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?
 Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg