Как да сменя фамилията на малолетно детето ?

  • English
  • Български
  • Русский

Как да сменя фамилията на малолетно детето ?

Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.
Каква е процедурата при смяна на името? 
 
Трябва да се подаде  писмена молба в съда, която трябва да съдържа личните ми данни:
 
трите имена;
ЕГН;
адрес /ако личният и съдебният не съвпадат, се вписват и двата/.
На основание тази молба съдът преценя дали да удовлетвори желанието ми да променя името си.
 
Също така се описва основанието за желанието  за смяна на името. Необходимо е да се обоснове причината за това мое желание, което трябва да е достатъчно основателно, за да може съдът да разреши тази промяна. Задължително е да изтъкна едно от упоменатите основания. Например не е възможно да се  впише в молбата като основание, че ''настоящето име ми е омръзнало и искам друго''.
Към молбата се представят съответните документи, доказващи твърдението . Допуска се и довеждането на  свидетели, но това трябва предварително да се упомене в молбата, както и да се посочат техните имена.
Преди да се подаде молбата е необходимо да се подпише и да се заплати държавна такса в размер на 15 лв.
Възможно е съдът да прецени, че е необходимо да се представи и свидетелство за съдимост. Това се извършва, в случай че съдът има съмнения, че е възможно да се извърши  някакво престъпление, заради което да се желае тази промяна и това да не е в обществен интерес.
 
Кой орган е компетентен да разгледа молбата ?
 
Абсолютно задължително условие е да се  входира молбата си в районния съд, в чийто район е постоянният  адрес по документи. Това е компетентният орган, който има правото да разгледа молбата  и да се произнесе по нея.
Как  да се обжалва отказа на съда да уважи молбата  за промяна на името?
В случай че съдът отхвърли молбата, в едноседмичен срок от връчването на решението имате правото да го обжалвате. Компетентният орган, чрез който се подава жалбата, е районният съд.
 
Важно е да се знае, че при промяна на името се изготвя нов акт за раждане.
 
В производството по чл. 19, ал. 3 от ЗГР следва да вземат участие Районна прокуратура, Общината, респ. общините, издали съответните актове за гражданска регистрация ( акт за раждане и акт за граждански брак ). Когато е подадена молба за промяна на фамилното име на малолетно лице, следва да се представи социален доклад от Агенцията за закрила на детето. Производството е охранително. Ако молбата се уважи, съдът разпорежда служебно да се впише промяната в съответните актове за гражданска регистрация. 
 
 
 
 Как да сменя фамилията на  малолетно детето ?
 Как да сменя фамилията на  малолетно детето ?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg