Система на държавните органи

Система на държавните органи

  • English
  • Български
  • Русский

Система на държавните органи

Система на държавните органи.

 
 
В системата от функциониращи звена на механизма на държавата трябва да открием органа по няколко критерия:
 
 организационно структурно образувание, което се характеризира с определен персонаж (личностен – лице или множество лица с особен юридически статус – съвкупност от правомощия, които определят техните компетентности).
 
При държавния орган  е създаден, за да реализира правомощията си, т.е. право-задължение. Държавният орган е длъжен да реализира компетентност, длъжен е да разгледа отнесения към него въпрос, има определени срокове. Принципът на мълчаливото съгласие и мълчаливият отказ съществуват. 
Държавният орган издава актове, волеизявления в юридически значими актове на държавата – индивидуални, общи и нормативни административни актове
 
Държавните органи са изборни и назначаеми. Изборните са свързани с демократичната идея за мандатност. Конституирани са и действат в рамките на разумен срок. Ако мандатът е дълъг, разумно е да е еднократен, и ако е кратък, разумно е да е многократен. По отношение на състава органите са еднолични и колективни. Кворумът е минималният брой членове, необходим за обсъждане на въпрос от своята компетентност. При наличието на колективен орган от голямо значение е мнозинството. Необходимо е мнозинство в условията на кворум за решаване на политически решения. Квалифицирани мнозинства се предвиждат за реализацията на много важни компетентности. 
Държавният орган се различава по териториален обхват от централните и местните органи. Разграничение на висши и местни в йерархическа подсистема от органи. Имат обща или специална компетентност. Няма орган в конституционната държава, където са разделени функциите, който да може всичко, да има абсолютно всякаква компетентност. Омбудсманът е държавен орган с компетентност, но без право да издава административни актове. 
 
В КП има тенденция – винаги се търси институция, която да осъществява надзор над надзирателите. КС няма надзиратели – актовете им са окончателни в името на върховенството на К. 
 
Държавният орган е институция, която се създава за управление. Правомощията са изрично записани в закон, а пълномощията са легитимност за участие в държавното управление. Правомощията са овластяване на закон, произтича от волята на органа, който избира или отнема властта.
Система от държавни органи – единство от взаимосвързани и взаимодействащи органи, които функционират в дадена социална среда.
Система на държавните органи
Система на държавните органи
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg