Процедура за обявяване на ГФО

Процедура за обявяване на ГФО

  • English
  • Български
  • Русский

Процедура за обявяване на ГФО

Процедура за обявяване на ГФО

Годишният финансов отчет на моята фирма трябва да обявя в Търговския регистър през следващата календарна година. Т.е. през 2017 г. обявявам ГФО за 2016 г. За това има определен краен срок:
 
За всички фирми, независимо дали са ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КД и т.н. – до 30 юни.
Ако не обявя в срок своя ГФО, може да ми бъде наложена глоба от 200 до 3 000 лв. и имуществена санкция на фирмата ми в размер от 0,1% до 0,5% от приходите от продажби за годината, за която се отнася непубликуваният финансов отчет. Тази имуществена санкция обаче винаги е минимум 200 лв. При повторно нарушение размерите на глобата и имуществената санкция са двойни.
 
Има два начина да подам своя годишен финансов отчет. Първият е на място в Търговския регистър. Там попълвам заявление по образец Г2. Вторият начин е да подам заявлението по електронен път в сайта на регистъра с квалифициран електронен подпис. Предимството на този способ е, че таксата, която се дължи е на половина – 40 лв. при подаване на място спрямо 20 лв. по електронен път.
 
Заявлението трябва да подаде лицето, което е посочено като представител на фирмата в Търговския регистър. В общия случай това е управителят. Възможно е и съставителят на отчета да го обяви, но за целта му е необходимо нотариално заверено пълномощно. Ако пък реша да използвам услугите на адвокат, той ще направи това с обикновено пълномощно. Към заявлението и в двата случая прилагам самия финансов отчет заедно с допълнителни приложения, които зависят от вида на моята фирма:
 
За дружествата с повече от един съдружник се съставя протокол от общо събрание, на което се приема отчета.
За ЕООД едноличният собственик съставя протокол.
Необходимо е да бъдат попълнени и:
декларация за истинност на заявените за вписване обстоятелства;
декларация, че представените документи наистина произхождат от лицата, които са ги подписали (ако заявлението се подава от пълномощник).
Когато заявлението се подава от пълномощник, задължително се прилага и самото пълномощно (или електронен образ на пълномощното, когато заявлението се подава по електорнен път).
Не трябва да забравям да представя и документ, удостоверяващ факта, че съм платил държавна такса.
Процедура за обявяване на ГФО
Процедура за обявяване на ГФО
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg