Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД

  • English
  • Български
  • Русский

Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД

Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД

 

    Дружественият дял представлява част от капитала, с която участва всеки съдружник във фирма (ООД или ЕООД). При учредяване на фирма всеки от съдружниците ще участва с определен дружествен дял.

       Разликата между ООД и ЕООД  е, че в ООД може да има двама или повече съдружници, а в ЕООД има само един собственик на капитала. Когато един собственик учредява сам ЕООД, може да раздели капитала на дялове, за да има възможност в бъдеще, ако реши да продаде дружествен дял и да преобразува ЕООД в ООД.  

      Дружественият дял може да бъде прехвърлен или да се наследи. Има различни хипотези на продажба на дял от ООД:

  • Напускане на съдружник

    Единият съдружник продава дяла си на друг свой съдружник и напуска ООД. Дялът на съдружникът, който е закупил, се уголемява.

  • Преразпределение на дяловете

      Единият съдружник продава част от дружествения си дял на трето лице и остава с по- малък дял. Съответно купувачът става нов съдружник в ООД.

  • Продажба на фирма

      Едните съдружници продават дяловете си на друг техен съдружник и той става собственик на целия капитал на фирмата, която ще се преобразува в ЕООД.

  Ако се допусне грешка при подготовката на документите, ще бъде загубена платената такса в Търговски регистър. Препоръчително е да се обърнете към специалисти, тъй като не е скъпо.  

    Трябва да подадете писмена молба до управителя на ООД/ЕООД, ако искате да закупите дялове от фирма, за да ви приемат като съдружник. В тази молба трябва да декларирате, че приемате условията на дружествения договор и ще спазвате разпоредбите на ООД. При положение, че вече сте съдружник и купувате дялове от друг съдружник няма да бъде необходимо да подавате такава молба, тъй като вече участвате във фирмата.  

    Продажбата на дружествени дялове се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Подава се заявление по образец А4 заедно с други документи-  молба за приемането ви като съдружник в ООД/ЕООД; протокол от Общо събрание на ООД/протокол-решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД; декларация по образец за липса на изискуеми и неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работещите в дружеството; дружествения договор на ООД/учредителния акт на ЕООД; договор за покупко-продажба на дялове. Управителят може, ако желае да упълномощи адвокат.

    Таксата за вписване в Търговския регистър е 30 лева за подаване на документите на хартиен носител и 15 лева за подаване по електронен път.

 

Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД
Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg