Проблем с имот ново строителство

  • English
  • Български
  • Русский

Проблем с имот ново строителство

През март 2019г. С.Б. се включва в построяването на нова сграда, на която срокът за завършване е през март 2021г. След като  април 2021г. строителната фирма '' ЕНЕ....''  прехвърля самостоятелен обект / апартамент № 1  /с нотариален акт за покупко-продажба  в новопостроената сграда,  през май месец  2021г.  в апартамента се появили  недостатъци от некачествено извършените СМР/изразяващи се в протичане на улук на покрива, вследствие на което са се образували петна, мухъл и плесен от вътрешната страна в обект/. С.Б.  потърсил обезщетение за нанесените му вреди, чрез съда, както за имуществени , така и за неимуществени, ведно  със законната лихва върху главницата. Фирма ЕНЕ ..... била осъдена да заплати нанесените щети  и сторените по делото от С.Б. разноски. 
 
Важно! 
МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ
  (1) За осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация (ползване) се определят минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
 (2) Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в тази наредба.
 (3) Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).
 (4)Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
 1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
 2. за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
 3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 години; в агресивна среда - 5 години;
 4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;
 5. за вътрешни инсталации на сгради - 7 години; при основен ремонт и реконструкция - 5 години;
 6. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
 7. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 7 години;
 8. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 10 години;
 9. за автомагистрали и скоростни пътища - 7 години; за републикански пътища от I и II клас - 5 години; за републикански пътища III клас - 4 години; при основен ремонт и реконструкция на всички пътища от републиканската пътна мрежа - 3 години; за останалите пътища и улиците - 3 години; при основен ремонт и реконструкция - 2 години;
 10. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици - 12 години; при основен ремонт и реконструкция - 6 години;
 11. за железопътни магистрали и железопътни линии - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 10 години;
 12. за съоръжения за железопътни магистрали и железопътни линии - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
 13. за самолетни писти - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 10 години;
 14. за съоръжения за самолетни писти - 13 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
 15. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години;
 16. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 10 години; при основен ремонт и реконструкция - 8 години.
 (5)Определените в ал. 4 минимални гаранционни срокове не се прилагат за технологично оборудване - машини и/или съоръжения, които са предмет на търговска сделка и имат гаранционна карта. За тях се прилагат гаранционните срокове на производителя или негов упълномощен представител, които са отговорни за пускането им на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите за определяне на гаранционната отговорност, а за строителя, който ги е монтирал - гаранционният срок на обекта, където е монтирано.
 
 Когато през време на гаранционните срокове след въвеждането в експлоатация (ползване) на строителния обект се появят скрити дефекти на строителния обект, споровете при непостигане на съгласие се решават по съдебен ред.

 

 

 
Проблем с имот ново строителство
Проблем с имот ново строителство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg