Проблем при регистрация с корозирала рама

  • English
  • Български
  • Русский

Проблем при регистрация с корозирала рама

ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ ПОРАДИ  НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА VIN НОМЕР ПОРАДИ  КОРОЗИЯ

Казус: 

На 29.03.21г. в Сектор ‚‘‘Пътна Полиция ‚‘‘ при ОД на МВР- В. се е явило лицето К. В., за регистрация на МПС – заявена услуга ‚‘‘ Употребявано от ЕС , ЕИП или Конфедерация Швейцария‘‘ на л.а. марка ‚‘‘ С. К. ‚‘ с рама № , със СРМПС / Свидетелството за регистрация на моторно превозно средство /  част 1 и част 2 № ГВ  / образец на ФР Германия/ . 
С докладна записка от 29.03. 21г. на инсп. Д. Д. – полицейски инспектор  в група ‘‘ РОППСС‘‘ към сектор ‚‘‘ПП‘‘ при ОД на МВР В.  до Председателя на Комисията назначена със Заповед № 365з-3413/21.08.2018г.  се прави искане за извършване на проверка за съответствие на идентификационния ВИН № на ПС, и автентичност на Свидетелството за регистрация на моторно превозно средство от определената със заповед комисия, тъй като от извършената от механика ИДЕНТИФИКАЦИЯ  се установило, че превозното средство е с година на първа регистрация 20.02.2006г., корозия на идентификационен  ВИН номер и съгл. т.1., т. IV от Заповед № 365з-3413/21.08.2018г. на Директора на ОД на МВР Варна било небходимо на ПС да бъде извършен допълнителен оглед пт комисия за проверка на автентичността на идентификационния ВИН номер. След което и ред извършени административни действия административният орган отказал регистрация поради силна нвъзможност за идентификация на номера на рамата от настъпила силна корозия.
 

Относима правна уредба:

Съгласно чл. 143 ал. 1 ЗДвП пътното превозно средство се регистрира на името на неговия собственик по поставения от производителя идентификационен номер на превозното средство. Съгласно и чл.7 ал. 1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN) не се регистрират. Съгласно и чл.143 ал.3 ЗДП пътно превозно средство с подменен, заличен или повреден идентификационен номер не се регистрира докато не бъде установен истинският идентификационен номер, поставен от производителя, а съгласно чл. 143, ал. 4 от ЗДвП възстановяването на идентификационния номер се извършва по ред, определен от министъра на вътрешните работи, а именно - Инструкция на МВР № I-185 от 6.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство. Регистрацията на пътно превозно средство по Закона за движение по пътищата се извършва при наличието на две кумулативни предпоставки - поставен от производителя идентификационен номер на превозното средство и доказателство за собственост на превозното средство. Според закона наличието на фабричен идентификационен номер, поставен на съответното за тази марка автомобили място, е предпоставка за неговата регистрация, като регистрацията на пътни превозни средства с подменен, заличен или повреден идентификационен номер се извършва само при възможност за установяване на номера на рамата, там, където производителят първично го е поставил. Заложеното в закона изискване е с цел да не се допусне движението на пътни превозни средство, които не носят поставен от производителя идентификационен номер като гаранция за тяхното разпознаване, както и за съответствието им с производствените стандарти.
В случая е установено от комисия при ОД на МВР, че идентификационния номер на МПС е силно корозирал, вследствие на естествена корозия и не се разчита. Налице е заличаване на идентификационния номер на МПС, макар и вследствие на естествена корозия и автентичният регистрационен номер не може да бъде установен, поради което регистрация на автомобила не може да се извърши докато същият не бъде възстановен по реда, определен от министъра на вътрешните работи. Процедурата е уредена в издадената на основание чл. 143, ал. 3 ЗДвП, Инструкция №I-185/2002г. Тази процедура е самостоятелно административно производство и започва по молба на заинтересованото лице. Провеждането на това производство е субективно право, чието упражняване зависи от преценката на носителя му, т.е. от жалбоподателката и ако тя прецени следва да инициира производството по реда на Инструкция №I-185/2002г. и ако компетентните органи преценят, че са налице основанията за възстановяване на идентификационния номер, да постановят същото. Едва след това жалбоподателката ще има възможност да сезира отново административния орган с искане за регистрация на превозно средство с възстановен идентификационен номер. По делото не е налице направено искане от жалбоподателката за възстановяване на идентификационния номер, а само заявлението й за извършване на първоначална регистрация. Не се и твърди, че е правено такова искане до административния орган.
В случая жалбоподателя е подала заявление за първоначална регистрация на ПС и е налице формално искане за образуване на административно производство за извършване на регистрацията. 

Какво представлява VIN-номерът?

Всъщност, VIN-номерът представлява комбинация от символи, които съответстват на стандартите на ISO (International Standard Organization, Международна организация за стандартизация). Те описват производителя на транспортното средство, датата на производство, техническото оборудване, нивата на оборудване и др. 

 

Отказът при незаконосъобразен акт се обжалва в 14 дневен срок от връчването му пред съответния Административен съд по реда на АПК. 

 

 
  
 

 

Проблем при регистрация с корозирала рама
Проблем при регистрация с корозирала рама
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg