Прехвърляне на клиентски номер (партида) за ток

Прехвърляне на клиентски номер (партида) за ток

  • English
  • Български
  • Русский

Прехвърляне на клиентски номер (партида) за ток

 
Прехвърляне на клиентски номер (партида) в ЧЕЗ
 
 Поради една или друга причина се случи така, че продадох недвижим имот. Изповядахме с купувача сделката пред нотариус, стиснахме си ръцете, той ми плати парите и всичко беше както трябва. Но миналия месец получих “поздравителна картичка” от ЧЕЗ и установих, че партидата за тока още е на мое име, т.е. че купувачът на имота не е предприел никакви действия да я прехвърли. Какво да правя?
 
Потребител на електрическа енергия Потребителят на електрическа енергия за битови нужди е физическото лице, което е собственик или ползвател (ползвателят е лице, което има учредено право на ползване върху имота) на имота, част е от електропреносната мрежа и използва електрическа енергия за домакинството си. Според общите условия на ЧЕЗ Електро България АД основно мое задължение като потребител е да заплащам стойността на използваната от мен електрическа енергия в съответния обект (жилище, офис, склад и т.н.) по начин и в срок, определен от електро разпределителното дружество. Като потребител също така съм длъжен да уведомявам писмено в 30-дневен срок продавача на електрическа енергия (ЧЕЗ) за всяка промяна, свързана с личните ми данни или собствеността (в моя случай, че съм продал имота).
Ако купувачът e съвестен и непрехвърлянето на партидата за тока се дължи само на възпрепятстващи го обстоятелства, не на нежеланието му, то може да минем през следната процедура за пререгистрация на битов клиент:
 
необходимо е купувачът да попълни заявление по образец, като в полето за заявяване на услуга се попълва: пререгистрация на битов клиент. Попълват се данни за обекта, като клиентски и абонатен номер и адрес на обекта;
 
необходими са следните документи (освен заявлението по образец): документ за самоличност на собственика или пълномощно (ако той не подава лично заявлението) и документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота – нотариален акт;
 
преди имаше такса за услугата, но понастоящем по силата на решение на ДКЕВР от 29.05.2013 г. тя е безплатна;
 
ЧЕЗ имат 7-дневен срок да извършат заявената услуга.
 
Ако на купувача “не му дреме”, че не е пререгистрирал партидата, то изходът е да взема нещата в свои ръце:
 
уведомявам ЧЕЗ писмено, че вече не съм собственик на имота, по отношение на който е открита партидата за ток; и заявявам, че искам да бъде прекратено подаването на ток към имота – бланката мога да изтегля оттук, като посоча клиентския номер на обекта;
 
на взаимно уговорени между мен и ЧЕЗ дата и час в мое присъствие или на упълномощено от мен лице, представител на ЧЕЗ отчита показанията на електромера и прекъсва снабдяването с ток на имота;
 
необходимо е да представя документ за самоличност;  документ, удостоверяващ прехвърлянето на собствеността; както и документ, удостоверяващ заплащането на всички задължения (сметки) към ЧЕЗ, в това число и тези, които е навъртял купувачът на имота след продажбата;
 
Услугата се заплаща
 
в този случай обаче, купувачът може би ще бъде леко “изненадан”, когато вечерта замръкне и открие, че някой е дръпнал шалтера и няма ток, но…това си е негов проблем, ако държи да ползва електричество винаги може да подаде заявление за присъединяване към електропреносната мрежа.
Прехвърляне на клиентски номер (партида) за ток
Прехвърляне на клиентски номер (партида) за ток
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg