Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!

  • English
  • Български
  • Русский

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!

Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане

 
Вече съм на възраст, на която трябва да се замисля за старините си. Не създадох свое семейство,сам се справям с всичко. Но не винаги ще е така. Роднините ми от години са в чужбина, нямат възможност да се грижат за мен. В съседния апартамент под наем живее мило семейство, което се грижи за мен като за свой. Посъветвах се с приятели какво да направя, за да да осигуря спокойните си старини. А те ми препоръчаха да сключа договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане с Радеви (съседите). Ето какво научих по темата  
Какво е това договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане?
Договорът за издръжка и гледане не е уреден в закон, но е широко приложим в практиката. С този договор едно лице се задължава да се грижи за мен и/или да ме издържа, а аз на свой ред се задължавам да му прехвърля недвижимия си имот..
 
Задължението за издръжка включва отделяне на средства за поддържане жизнения ми статус. Издръжката може да ми се осигурява не само в пари, но и в натура – чрез закупуване на хранителни продукти, плащане на битови сметки като ток, ВиК, топло и др.
Задължението за гледане, от своя страна, включва полагане на необходимите с оглед състоянието ми грижи например извеждането ми на разходка, пазаруване, чистене и др.
Важно! Издръжката и гледането могат да се уговорят като задължения по договора поотделно или заедно.
Колко време могат да “траят” издръжката и гледането?
Договорът с Радеви можем да се сключим:
за определен срок;
до края на живота ми;
за вече предоставени ми грижи и издръжка (ако се стигне до съдебен спор обаче те ще трябва да се докажат с платени фактури за битови сметки или извършени ремонти например).
Тъй като става дума за прехвърляне на недвижим имот, договорът трябва да бъде във формата на нотариален акт.
Какво е важно да знам при сключване на такъв договор?
Необходимо е ясно определяне обема на задължението за издръжка и/или гледане като например от кой момент аз мога да изисквам издръжка, отделянето на какви средства ще обхваща тя, при Радеви ли ще живея, или те ще ме посещават често и др.
Разчитам на семейство Радеви да се грижат за мен. С кого трябва да сключа договора  – с Иван, с Мария или и с двамата едновременно?
Мога да сключа договора или само с Иван, само с  Мария, или и с двамата едновременно. Съгласно закона те като съпрузи,  независимо с кого от двамата съм го сключил, са солидарно задължени спрямо мен. Ако някой от тях почине, задълженията по договора се запазват за другия, а при смърт и на двамата ще преминат върху техните наследници освен ако изрично не сме се уговорили това да не е така.
Права и задължения по договора
Гледащите” имат следните задължения към моя милост -“стареца”:
 
за предоставяне на необходимите с оглед състоянието ми грижи: например ако трябва да отида на лекар – да ме придружат;
за издръжка, осигуряваща стандарт на живот, сходен на техния. Затова ако всяко лято съм ходил на почивка в Марбея, а те могат да ми осигурят такава на нашето Черноморие, няма да е налице неизпълнение на договора от тяхна страна.
за уважение и внимание – не може например да ми сервират яденето и да ми викат “Яж по-бързо, бе, дърто” или “Хайде умирай по-скоро”.
Аз (“благият старец”) съм задължен да:
 
прехвърля собствеността върху недвижимия си имот на Радеви, като е добре да си запазя правото на ползване, а именно  – да живея в жилището;
да поддържам добри отношения с тях – не мога да откажа предоставените ми грижи, като не отида на лекар, придружаван от тях, или не си пия лекарствата на инат.
Къде следва да живея?
Мога да живея в:
 
собственото ми жилище, стига това да не пречи да получавам договорените издръжка и гледане например не мога аз да живея във Враца, а “гледащият” ме да живее в САЩ.
жилището на “гледащия”.
Неизпълнение по договора
С Иван и Мария се разбираме чудесно, но все пак всичко става.  Какво се случва, ако спрем да изпълняваме задълженията си по договора?
 
Същесвува възможност за превръщане на задължението за издръжка и/или гледане в парично от съда. Това може да стане:
 
по мое искане – при виновно неизпълнение от страна на Радеви;
Важно! Ако само единият от двамата не изпълнява задълженията си, не мога да искам разваляне на договора
 
по искане на Радеви – при обективна невъзможност за изпълнение като тежка болест, която не им позволява да полагат грижи за мен;
при влошаване чисто нравствените ни отношения;
по взаимно съгласие.
На същите основания може и  да се развали договора по съдебен ред.
 
Важно! Развалянето има обратно действие! Последици от него са следните:
 
Радеви дължат връщане на недвижимия ми имот, ако съм им предал владението, тоест “да си взимат вещите и да си ходят”;
аз дължа възстановяване паричния еквивалент на предоставените ми грижи и/или издръжка.
Важно! Договорът е нищожен, тоест не поражда правни последици, сякаш никога не е бил сключван, ако:
 
прикрива дарение: например семейство с двама сина е в лоши отношения с единия. И за да остане жилището им само за другия, сключват с него договор за издръжка и гледане;
предварително е ясно колко време ще живее старецът – например е неизлечимо болен в напреднал стадий.
Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!
Прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg