ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

  • English
  • Български
  • Русский

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

                                            Основания за уволнение, приложими за всички работодатели

 

Тези основания не са всичките, но най-често ползваните при извънренодно положение. Те са следните: 

1.Закриване на предприятието;

2. На част от предприятието; 

3. Съкращаване в щата,; 

4. Намаляване обема на работата,;

5. Спиране на работата за повече от 15 работни дни.

6. Преустановяване на дейността при обявено извънредно положение

Уволнението при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата може да се използва при спиране на работата за повече от 15 работни дни само за реално спрели дейността предприятия или отделни техни звена, не за въвели непълно работно време или дистанционен труд.
 

При закриване на цялото предприятие :

-Нужно е да е взето решение от компетентен орган или за обявяване в несъстоятелност по чл. 711 ТЗ ;
-Изисква пълно преустановяване на дейността;
не е необходимо всички да бъдат уволнени ;
-Да не е реорганизация по КТ, съгласно което   трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на:
 1. сливане на предприятия;
 2. вливане на едно предприятие в друго;
 3. разпределяне на дейността на едно предприятие между две или повече предприятия;
 4. преминаване на обособена част от едно предприятие към друго;
 5. промяна на правноорганизационната форма на предприятието;
 6. смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него;
 7. преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на друго, включително прехвърляне на материални активи. (Реш. № 271 от 14.05.2010 г. по гр. д. № 4556/2008 г., IV г.о., № 526 от 30.06.2010 г. по гр. д. № 1643/2009 г., ІІІ г.о., ВКС
- Неотработване на предизвестието .
 

При закриване на част от предприятието:

- Взето решение от компетентен орган;
- не е реорганизация, нито съкращаване в щата ;
- изисква преустановяване дейността на отделно звено или преустановяване на самата дейност 
- не трябва да има такива длъжности при работодателя , в населеното място или в цялата страна ;
ОБРАТНО: не е необходимо дейността изцяло да не се извършва  допустимо, ако обособена част от търговското предприятие се закрива ;
Изисква се  подбор  и спазване на предварителна закрила при уволнение .
 

Съкращаване в щата :

- Взето решение от компетентен орган за съкращаване на щата чрез приемане на ново щатно разписание ;
- Изпълнение на подбор и предварителна закрила;
- Прекратяване от компетентния орган на работодателя или от изрично упълномощен представител . (законният представител на работодателя може да се отклони от взетото решение.);
- Да е реално, а не реорганизация .
 

Подбор:

- право или задължение 
- Обхват на подбора ;
- критерии за подбор – по-висока квалификация и работят по-добре, вкл. и трудов стаж ;
- то подлежи на съдебен контрол ;
 

Намаляване обема на работата:

- Изисква се да е налице реално намаление на работата на конкретната длъжност ;
- изисква се подбор;
- и Преодоляване на предварителната закрила при уволнение по чл. 333 КТ.
 

Спиране на работата за повече от 15 раб. За да се ползват от тази хипотеза е нужно да са налице следните предпоставки: 

- Реално и пълно преустановяване на дейността на предприятието или на отделно звено по преценка на работодателя ; 
-не и на отделен работник, но може спиране на отделна тр. функция ;
- Спорно е  дали трябва да е бездействал р/сл. и дали да се използват всички възможности от работодателя преди уволнение;
При прекратяването може работата вече да е възобновена?
Няма задължение за подбор или за закрила по чл. 333 КТ.
 

Преустановяване на дейността  при обявено извънредно положение. 

-  При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.
 - Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.
 

Спиране на работата за повече от 15 раб.За да се ползват от тази хипотеза е нужно да са налице следните предпоставки:

- Обективна невъзможност за изпълнение на работата по трудовия договор :
- Реално и обективна невъзможност да се изпълнява работата по трудовото правоотношение;
- Невъзможността е по причина в работодателя и не подлежи на субективната му преценка.
 
 
 
 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg