Предаване на дете

  • English
  • Български
  • Русский

Предаване на дете

Предаване на дете

 

   Когато детето живее при родителя, на когото не са предоставени родителските права, другият, на когото са предоставени с решение от съда, има право да поиска детето да му бъде предадено. Дете трябва да бъде предадено и когато съдът е определил, че то ще прекарва ваканциите при единия родител, но родителските права се упражняват от другия.

   За да има предаване на дете, трябва да подадете молба до съдебен изпълнител в район, където се намира детето. След подаване на молбата се образува изпълнително дело, като вие се явявате взискател, а другият родител е длъжник. На първо място се изпраща покана за доброволно изпълнение до длъжника от съдебния изпълнител. С тази покана длъжникът се кани доброволно да предаде детето. Той трябва да посочи в срок от 3 дни от получаването на поканата дали ще предаде детето на място и време, което е определено в поканата. В случай, че длъжникът не изпълни това си задължение съдебният изпълнител има право едновременно да му наложи глоба и да изготви постановление за принудително довеждане.

    Съдебният изпълнител заедно с полицейските органи и кмета на общината, кметството или района принудително отнема детето и го предава на взискателя, ако длъжникът не изпълни доброволно. Полицейските органи също така могат да задържат длъжникът и да уведомят незабавно прокуратурата, ако той възпрепятства изпълнението.

 

 

Предаване на дете
Предаване на дете
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg