Правата ми при сключен заем със заложна къща

Правата ми при сключен заем със заложна къща

  • English
  • Български
  • Русский

Правата ми при сключен заем със заложна къща

Правата ми при сключен заем със заложна къща

 
 
След като съм се запознал подробно с правилата за сключване на договор за заем в заложна къща, и сключа такъв договор, трябва да ми бъде предоставен екземпляр от заложния билет, който заложната къща е задължена да издаде при писменото оформяне на договора за заем срещу заложена вещ. Този заложен билет има свой идентификационнен номер и съдържа:
 
наименованието на заложната къща, ЕИК по регистър Булстат, както и имената на търговския управител на заложната къща;
точен адрес на търговското помещение, в което сключвам договора;
моите лични данни – имена, ЕГН, адрес (постоянен и настоящ), номер на документ за самоличност;
размер на заема, размер на месечната лихва по него;
срок на заема и дата, на която трябва да бъде върнат;
описание на заложената от мен вещ – вид, марка, модел, година на производство, сериен номер и др. идентифициращи белези;
други условия по заема, ако има такива;
собственоръчно изписвам трите си имена, след което се подписвам.
Какви права възникват за мен след като договорът за заем срещу залог бъде сключен?
Имам право да искам заложената от мен вещ да се съхранява в отделна опаковка, на която е отбелязан номерът на заложния билет. Съхраняването трябва да става в помещение на заложната къща или нарочен трезор; МПС се съхранява на охраняем паркинг;
Внимание! Заложната къща може само и единствено да пази вещта, тя НЕ може да използва вещта (ако е мобилен телефон, не може да провежда разговори от него);
 
Имам право да проверявам по всяко време къде, как и при какви условия се съхранява заложената от мен вещ.
Внимание! В случай че заложната къща не съхранява правилно вещта или я използва по какъвто и да е начин, имам право да си взема обратно заложената вещ, като останалите уговорки по сключения договор за заем остават в сила. (!)
 
 
 
Имам право да получа обезщетение, в случай че съхраняваната от заложната къща вещ е повредена или унищожена. Тази отговорност на заложната къща отпада единствено ако повредата се дължи на непреодолима сила (земетресение, наводнение и др.).
Имам право да прехвърля (продам) вещта, предмет на залога, когато съм неин собственик. За целта трябва да отида лично в заложната къща, където съм предал вещта, да поискам да бъде вписано прехвърлянето, за което ще се състави нарочен протокол, който също ще бъде вписан в регистъра на заложната къща. Необходимо е да предам заложния билет на новия собственик на вещта.
Имам право да поискам да ми бъде издаден дубликат от заложния билет, когато съм го изгубил, той е бил унищожен или откраднат. За целта е необходимо да отида веднага до заложната къща, където ще бъде съставен протокол за издаването на дубликат на билета.
Имам право да изплатя предсрочно сумата по заема, без да дължа допълнителни (извън предварително уговорените) такси или лихви по повод предсрочното плащане.
Имам право да по случа разписка за всяка вноска по договора за заем, която правя. Разписката е документ, който удостоверява, че заложната къща е получила предадената сума, част от вноската за погасяване на заема. Мога правомерно да откажа да платя своята вноска, ако от заложната къща откажат да ми издадат разписка за плащането. 
Имам право да получа обратно дадената като залог вещ веднага след като изплатя целия заем заедно с лихвите и дължимите такси.
Какви са правата ми в случай че не изплатя цялата сума по заема ?
Имам право в 7-дневен срок от изтичане на уговорената по договора дата за връщане на заема да изплатя цялата сума по заема, заедно с начислените лихви и дължимите такси, след което мога да получа вещта си обратно.
 
Внимание! В случай че не върна сумата по договора за заем на заложната къща, тя има право да:
 
  •  продаде заложената от мен вещ, когато стойността й е под 5000 лв., като задържи сумата по договора за заем, която не съм изплатил, заедно с начислените лихви и дължимите такси по този договор. Това може да се случи след изтичане на 7 дни от датата, която е определена по договора за заем за неговото връщане.
 
  •  извади изпълнителен лист, заедно със Заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданскопроцесуалния кодекс и да предаде вещта за продажба на съдебен изпълнител, когато стойността на заложената вещ е над 5000 лв. За този случай – справка  “Правата ми при получаване на заповед за изпълнение”.
 
Имам право да получа разликата между цената от продадената вещ и дължимите от моя страна суми по договора за заем, когато продажната цена е по-висока от сумите, които дължа на заложната къща (сумата, получена в заем от мен, плюс лихвите, плюс таксите, вкл. таксите за принудително изпълнение). Плащането на тази разлика трябва да стане в срок от 30 дни след осъществяване на продажбата на заложената от мен вещ.
Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?
Мога да подам сигнал до Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите.
Имам право да заведа иск пред съда и да искам от заложната къща да ми изплати разликата между реалната пазарна цена (която ще се установи от съда след оценка от вещо лице) и дължимото от мен парично възнаграждение към заложната къща в резултат на сключения договор за заем срещу залог, когато цената, на която заложната къща е продала вещта, е по-ниска от реалната пазарна оценка на заложената вещ.
Правата ми при сключен заем със заложна къща
Правата ми при сключен заем със заложна къща
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg