Отпуск по майчинство

  • English
  • Български
  • Русский

Отпуск по майчинство

Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

 
Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.
 
Имам право на платен отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко мое дете.
 
45 дни от него се ползват задължително преди предполагаемата дата на раждането на детето ми. Ако то се роди преди изтичането на тези 45 дни от започване ползването на отпуска, остатъкът до тях го ползвам след раждането.
 
Целта на този отпуск е:
 
- възстановяване.
- Полагането на непосредствената грижа за детето ми. При мое съгласие, този отпуск може да се ползва от съпруга ми след изтичането на 6 месеца от раждането. Но тогава аз трябва да се върна на работното си място.-
-  ако съм в брак или живея заедно със съпруга си, той има право на 15-дневен отпуск от датата на изписването на детето ни.
 
Отпускът по майчинство е платен отпуск. Имам право на парично обезщетение за бременноста си в размер на 90 % от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а ако съм самоосигуряващо се лице – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца преди отпуска по бременност, но само ако имам натрупан 12- месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя ми, а от Националния осигурителен институт. За целта, всички мои задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени.
 
Oбщият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната и по-голям от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
 
Минималното обезщетение (държавно) е в размер на минималната месечна работа заплата – в момента е 380.00 лв.
 
За по-нататъшното отглеждане на детето ми до навършването му на 2-годишна възраст имам право на платен и неплатен отпуск.
 
Платен
След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето е при мен, имам право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете, като той може да се ползва от бащата или един от родителите ни, когато те работят по трудово правоотношение, но с моето съгласие.
 
Ако съм осиновител или дете до 2-годишна възраст е настанено при мен, черпя същите права.
 
Неплатен
Него мога да ползвам само ако съм майка на 4 и повече деца по навършване на 2 г. на детето, като той може да се ползва от бащата или един от родителите ни, но с моето съгласие. Предоставя се при поискване, като времето се признава за трудов стаж.
 
Отпуск за кърмене и хранене на малко дете.
 
Ако сама кърмя и храня детето си до 8 месеца, имам право на 1 час платен отпуск, 2 пъти дневно или с мое съгласие 2 часа наведнъж. След като детето навърши 8 месеца, мога да ползвам 1 час веднъж дневно по преценка на здравните органи. Този отпуск ми се полага и ако съм осиновител. Ако обаче работя при намален работен ден от 7 или по-малко часа, този отпуск е 1 час дневно.
 
Неплатен отпуск за отглеждане на детето ми до 8-годишна възраст
 
Може да се ползва както от мен, така и от съпруга ми, след използването на платения и неплатения отпуск за отглеждане на детето до 2-годишна възраст. Отпускът е до 6 месеца, като може да се ползва наведнъж или отделно. Мога да ползвам този отпуск и ако съм настойник или осиновител. Имаме право и да ползваме до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие.
 
Платен отпуск за две и повече живи деца
 
Само ако е уговорено в колективен трудов договор, в зависимост от това дали имам две или повече деца до 18 години, имам право на два, съответно – четири работни дни платен отпуск.
 
Колективният трудов договор е договор между работодателя ми и синдикалните организации. Сключва се обикновено и с участието на работниците, като целта му е осигуряването на по-добри условия на труд. Той е задължителен за сключилите го и в него може да се уреждат въпроси, които ги няма в закона.
 
В случая, може да е договорен допълнителен платен отпуск за две или повече живи деца, размера и условията за ползването му.
 
Отпускът ми се прекратява по мое искане с писмено заявление до предприятието, в което работя или когато: 
 
1. са ми отнети или ограничени по установения ред родителските права;
 
2. детето ми бъде дадено за осиновяване;
 
3. детето ми бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка – ясла или друго детско заведение;
 
4. детето ми бъде постоянно настанено в семейство на роднини или близки или за отглеждане в приемно семейство;
 
5. детето почине.
 
 
Отпуск по майчинство
Отпуск по майчинство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg