Отношения между съпрузите

Отношения между съпрузите

  • English
  • Български
  • Русский

Отношения между съпрузите

                            Отношения между съпрузите по време и след прекратяване на брака

 
Сключването на брак е юридически факт , който поражда правоотношения между съпрузите. Тези правоотношения могат да бъдат разделени в две групи Лични и Имуществени.
Личните съпружески отношения- това са благата, които нямат парична равностойност. Те не подлежат на осребряване. Личните отношения възникват със сключване на брака. Те немогат да бъдат предмет на договаряне с брачен договор. В Семейния кодекс се дава рамкова регламентация като не се уреждат въпроси от ежедневието. Основни регулиращи принципи са морала и обичая, а в закона са намерили място Равенството и Взаимността между съпрузите.  Между сключилите брак има и Свобода:
 
  • Свобода на местоживеене;
  • Свобода на личността
  • Свобода на личностна изява и професионално развитие;
  • право на избор на име.
Нашият закон не предвижда принудително изпълнение на юридическо задължение за лични отношения. 
Имуществени отношения между съпрузите-  режимът на имуществени отношения може да бъде : имуществена разделност,  законов режим на общност или договорен режим.
До установяване на светското право имуществените отношения са били по подразбиране  в разделност. Tоест лично е  имуществото придобито, както преди брака, така и след него - поименно. При евентуален развод всеки от съпрузите е можел да получи и част от това, което е придобил другият съпруг по време на брака- като съда определя частта. При смърт – съпругът несобственик е ставал съсобственик на част.
През 1968г. за пръв път е въведен комбиниран имуществен режим. Семейна имуществена общност ( СИО) и имуществена разделност. Вещи и права върху вещи , придобити по време на брака ( без наследство, дарение, и вещи за обикновено ползване и упражняване на професия или занятие) е СИО.
При СИО възниква бездялова и неделима собственост и съвместна съсобственост, докато трае бракът. Този законов режим има строго вещносправен характер. Всички останали права са в режим на разделност- авторски, наследствени, трудови и т.н).
Имаме налице СИО, когато:
  • вещното право е придобито от някой от съпрузите;
  • вещното право е придобито по време на брака.
 
При СИО никой от съпрузите не може  да се ползва от своя дял, докато трае бракът без изричното съгласие и на двамата съпрузи. Когато без знанието на единият съпруг другият продаде или се разпореди по друг начин възниква ЕВИКЦИЯ. Тя е основание съпругът да поиска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това. Важен е момента, дали това трето лице, придобило собствеността е знаело, че придобива от несобственик, освен когато за прехвърлянето се изисква нотариален акт или заверка на подписите. 
Докато Имуществената общност и имуществената разделност са законови режими, то съществува и трети вид, при който се сключва брачен договор.
Договорен имущественобрачен режим – сключва се двустранен договор между встъпващи в брак или вече сключили граждански брак лица, с цел уреждане на имуществени отношения между тях преди сключването на брака, по време на брака и при прекратяването му.
 
 
Отношения между съпрузите
Отношения между съпрузите
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg