ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ

  • English
  • Български
  • Русский

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ

 
Понятието „вреда“ (което не е нормативно определено) следва да се тълкува в широк смисъл – като всяко смущение, накърняване или засягане на човешко благо, имущество, телесна цялост, здраве, душевност и психическо състояние. По този ред подлежат на обезщетяване всички вреди, за които е установено, че са в причинна връзка (резултат на) противоправното и виновно поведение на дееца.
За вреди, причинени от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица юридическите лица, претърпели вреди, могат да реализират правата си по общия гражданско правен ред .
Обезщетението за имуществени вреди се определя с оглед особеностите на всеки конкретен случай и при наличие на причинна връзка с незаконните актове на държавни органи.
Присъждането на обезщетение само по себе си съдържа морално удовлетворение – признаване, че действията на делинквентите са противоправни, и ангажиране отговорността им, респективно тази на възложителя на работата им, за причинените вреди, като размерът на паричната сума е за репариране на действително претърпените вреди и не бива да служи за обогатяване. „Справедливостта” до голяма степен отразява обществената оценка на засегнатите нематериални вреди, а в сферата на нематериалните ценности равенството в обществото намира най-чист израз. 
Размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя към различен момент в зависимост от вида и характера на вредите.
 
Пример:Ищецът твърди, че с присъда са му били конфискувани овощна градина и апартамент. Въз основа на тази присъда държавата е завладяла конфискуваните имоти. Впоследствие обаче присъдата е била обезсилена. Затова търси доходите, които държавата е събрала от имотите му от момента на завладяването им.
 
 
ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ
ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА, ОБЩИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg