ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГПК С ИЗПЪНИТЕЛЕН ТИТУЛ

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГПК С ИЗПЪНИТЕЛЕН ТИТУЛ

  • English
  • Български
  • Русский

ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГПК С ИЗПЪНИТЕЛЕН ТИТУЛ

АКТ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 

С промяната в ЗМДТ през 2012 г. изрично се предвиди съдебните изпълнители да могат да събират публичните вземания за местни данъци и такси по реда на ГПК. Масова практика при образуване на такива производства е да се възлага на съдебния изпълнител да извършва проучване на длъжниците и сам да определя способите за изпълнение.
 
Преди промяната в 3МДТ съдебните изпълнители събираха общинските публични вземания по реда на ДОПК и възникваха много проблеми във връзка с правомощията на органите по принудително изпълнение при прилагането на ДОПК - относно някои правомощия, които са  несъвместими с дейността на частния съдебен изпълнител (отнемане на лицензи по ДОПК, обжалване на действията пред директора на НАП и други).
 
С приемането на това изменение единствената разлика остана изпълнителният титул.По ЗМДТ изпълнителни титули са актовете за установяване на невнесени в срок данъци, които се изготвят от служителите на общинските администрации. Въз основа на тези документи и при подадена молба от съответната община съдебните изпълнители по възлагане имат право да образуват изпълнително дело и да предприемат изпълнителни действия по реда на ГПК с цел събиране на неплатените задължения към общинската хазна.
 
 
ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГПК  С ИЗПЪНИТЕЛЕН ТИТУЛ
ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ГПК  С ИЗПЪНИТЕЛЕН ТИТУЛ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg