ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

  • English
  • Български
  • Русский

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

                                                                   Финансова компенсация 

 
Финансова компенсация могат да получат пострадали и членовете на тяхното семейство, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация - пострадали, претърпели имуществени вреди от престъплениeето. Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на подпомагане и финансова компенсация преминава върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство.
 
Финасовата компенсация е за следните  престъпления:
1. тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора;
2. престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
3. други тежки умишлени престъпления, от които като съставомерни последици са настъпили смърт или тежка телесна повреда.
 
Органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали незабавно уведомяват лицата.
 
II. Уведомяване 
 
Уведомяването се извършва по ясен и разбираем начин, устно или писмено чрез формуляр по образец, на език, който лицата разбират.
 За уведомяването се изготвя протокол по образец, в два еднообразни екземпляра, които се регистрират по установения в съответния орган или организация. Единият екземпляр от протокола и формулярът  се връчват на пострадалите  лица.
 
III. ПРАВО  НА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА
 
Пострадалите от престъпления имат право на индивидуална оценка. Целта на оценката е да определи физическото и психическото състояние на пострадалия в резултат на извършеното престъпление и да установи наличието на специфични нужди от защита по смисъла на § 1, ал. 4 от допълнителните разпоредби на Наказателно-процесуалния кодекс.
 Задължително се приема, че са налице специфични нужди от защита, когато:
1. пострадалият е дете или лице с увреждания;
2. лицето е пострадало от тероризъм, трафик на хора, престъпление, извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, престъпление по глава втора, раздел VIII от особената част на Наказателния кодекс, престъпление, извършено в условията на домашно насилие, или престъпление, извършено по расистки или ксенофобски подбуди;
3. пострадалият се намира в материална или друга зависимост от извършителя.
 
IV. ФОРМИ НА ПОДПОМАГАНЕ И ФИНАНСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
 
 При извършването на индивидуалната оценка се вземат предвид: видът и характерът на престъплението и обстоятелствата, свързани с него; видът и степента на претърпените вреди; възрастта, интелектуалното развитие, емоционалната и социалната зрялост и образованието на пострадалия, както и други негови личностни особености.
 
Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са:
1. медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето;
2. психологическа консултация и помощ;
3.  безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ;
4. практическа помощ.
 Членовете на семейството на пострадалия, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, могат да ползват формите на подпомагане- психологическа консултация и помощ и  практическа помощ.
 
Пострадалите от престъпления имат право на еднократна финансова компенсация при определени условия.   Финансовата компенсация се предоставя след влизане в сила на:
1. осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия;
2. споразумението за решаване на делото в досъдебното производство;
3.  прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, 8а и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс;
4.  прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.
 
 Финансовата компенсация се изразява в предоставяне от държавата на парична сума, като максималният ѝ размер за лицето  не може да надвишава 10 000 лв.
 Когато финансовата компенсация се предоставя за издръжка на наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство, ненавършили 18-годишна възраст, размерът за всяко едно лице е до 10 000 лв.
 
Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във:
1. разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
2. пропуснати доходи;
3. разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски;
4. пропуснати средства за издръжка;
5. разходи по погребение;
6. други имуществени

При нужда от помощ може да се свържете с адвокат Юлия Данова на 0895645940

 
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ЛИЦА ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg