Лека телесна повреда

Лека телесна повреда

  • English
  • Български
  • Русский

Лека телесна повреда

Лека телесна повреда

 

        Престъпленията против здравето са втора група престъпления против личността. Посегателствата срещу здравето и телесната неприкосновеност се изразяват в различни по характер и степен увреждания, засягащи анатомичната цялост и физиологическите функции на органите и тъканите на човешкия организъм, а в най- леките случаи- в причиняване на болка или страдание.

    Телесната повреда се изразява в противоправно и виновно увреждане на здравето на друг човек чрез нарушаване на анатомичната цялост или на физиологичните функции на тъканите, органите или системите на човешкия организъм или в причиняване на болка или страдание.

        В зависимост от степента на увреждане законът урежда основни състави на :

  • Тежка телесна повреда;
  • Средна телесна повреда;
  • Лека телесна повреда.

      При леките телесни повреди, който причини другиму разстройство на здравето, извън случаите на тежка или средна телесна повреда, се наказва за лека телесна повреда с лишаване на свобода до две години или с пробация.

      За лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, наказанието е лишаване от свобода до шест месеца или пробация, или глоба от сто до триста лева.

       Леките телесни повреди са две категории:

  • Разстройство на здравето, извън случаите на тежка или средна телесна повреда.

       Под разстройство на здравето извън случаите на тежка или средна телесна повреда следва да се разбират всички увреждания, които не са завинаги, постоянни, продължителни, трайни или временно опасни за живота. Те съставляват леки увреждания на анатомичната цялост или леки изменения на физиологичните функции на тялото.

  • Причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето.

     Причиняването на болки и страдания без разстройство на здравето се изразява в най- слабото засягане на организма, в резултат на което увреденият претърпява болка или страдание. Болката е краткотрайно преживяване на неприятно усещане, произтичащо от физическо въздействие. Страданието е продължаваща болка.

        Леката телесна повреда по основния състав е престъпление от частен характер- наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.

        По отношение на леките телесни повреди приложение намира и института на реторсията.

       Ако в случаите на предходните алинеи пострадалият е отвърнал веднага на дееца със също такава телесна повреда, съдът може да освободи и двамата от наказание.

       Реторсията може да се приложи само когато са причинени взаимно еднакви по вид с оглед степента на увреждане леки телесни повреди (само разстройство на здравето или само болка и страдание). Без значение е кой от двамата извършители пръв е нанесъл удар и дали вторият извършител действа в състояние на силно раздразнение, причинено от първата телесна повреда.

 

Лека телесна повреда
Лека телесна повреда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg