Командироване в чужбина

  • English
  • Български
  • Русский

Командироване в чужбина

 
Ако вашето предприятие има договор с партньори, установени в друга страна от ЕС и служителите ви трябва да отидат в тази страна за ограничен период от време в изпълнение на договора, трябва да спазвате определени правила за командироване. Тези правила важат също, ако изпращате служител в предприятие, което притежавате в друга страна от ЕС. И в двата случая между вас и командированото лице трябва да има трудово правоотношение.
 
Правилата за командироване важат също така, ако посредническа агенция за заетост или агенция за временна заетост наеме лице от друга страна от ЕС на работа в предприятие, регистрирано в страната на агенцията. В такъв случай трябва да има трудово правоотношение между агенцията и работещото лице.
 
Условия за наемане на работа в приемащата страна
По време на командировката трябва да гарантирате на вашия служител еднакви условия на труд като условията, които са в сила по закон или по колективно споразумение в приемащата страна по отношение на:
 
минималните периоди на почивка;
максималното работно време;
минималния платен годишен отпуск;
минималната заплата - обезщетенията, характерни за командировката (като например дневните надбавки) се смятат за част от минималната заплата освен ако ги плащате като възстановяване на действително извършени разходи от командированото лице (като например разходи за настаняване и пътуване);
мерките за защита на бременните жени и майките родилки;
равното третиране на мъжете и жените.
Ако условията на заетост във вашата страна са по-благоприятни от условията в приемащата страна, можете разбира се да ги запазите по време на командировката.
 
Ако първоначалната инсталация и/или първоначалното сглобяване на определени продукти е неразделна част от вашия договор и съответно обучените ви служители трябва да извършат тези дейности, изискванията за минималното заплащане и годишния отпуск не са задължителни, при положение че цялата командировка трае по-малко от 8 дни.
 
Страните от ЕС могат да решат след консултация с представителите на работодателите и служителите да не прилагат изискванията за минималното заплащане и годишния отпуск в приемащата страна, ако цялата командировка трае по-малко от един месец. Това освобождаване не важи за работещи, командировани чрез посреднически агенции за заетост.
 
Национални звена за контакт
В страните от ЕС има едно или повече звена за контакт   за компании, командироващи служители в чужбина. Тези органи си сътрудничат и обменят информация, следят условията на труд по време на командировката и проследяват евентуални нарушения на правилата. Звената за контакт могат също да информират чуждестранни фирми, желаещи да командироват служители, за условията на заетост в своята страна.
 
Правила за социално осигуряване на командировани работници
Докато работят временно в друга страна от ЕС, командированите работници могат да останат социално осигурени по системата на страната, в която са работили преди командировката.
 
Правилата за социално осигуряване по време на командировка са различни за наетите и самостоятелно заетите лица.
 
 
Командироване в чужбина
Командироване в чужбина
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg