Как да отменя дарение?

  • English
  • Български
  • Русский

Как да отменя дарение?

Как да отменя дарение?

 
Преди години дарих на сина си апартамент, където да живее с жената и децата си. От тогава обаче отношенията ни започнаха да се влошават и наскоро се скарах с него много сериозно. Смятам, че ситуацията няма да се подобри и искам да си върна жилището. Какво мога да направя по въпроса?
 
Какво трябва да знам за договора за дарение?
Когато сключвам договор за дарение, аз (дарителят) веднага прехвърлям правото си на собственост върху една вещ – например апартамент или кола – на друго лице (дарения). Договорът за дарение е безвъзмезден. Това означава, че дареният не поема никакви задължения към мен, ако приеме дарението. Той обаче има морално задължение да е благодарен на дарителя (да прояви благодарност или да не прояви неблагодарност към мен). 
 
Мога ли да отменя дарение?
Да, има 3 случая, в които мога да отменя дарение.
 
Кога мога да отменя дарение?
Мога да отменя дарение, ако дареният:
 
  • умишлено убие или се опита да убие мен, съпруга/съпругата ми или детето ми, или пък е съучастник в такова престъпление – важно е да знам, че ако дареният е в състояние на невменяемост, т.е. поради душевно разстройство не разбира същността на постъпките си, неговите действия няма да са основание за отмяна на дарение;  
  • ме обвини в престъпление, за което мога да бъда наказан със затвор за повече от 3 години – например убийство, изнасилване, кражба, измама и пр.;
  • отказва да ми даде издръжка, от която се нуждая. 
Важно е да знам, че не мога да отменя 2 вида дарение: 
 
  • обичайните дарения – това са подаръци за рожден ден, сватба, раждане на бебе, Коледа и всякакви други поводи, когато е типично да се дава подарък;
  • възнаградителните дарения – това е дарение, с което аз като дарител изразявам благодарността си към дарения. Например миналата седмица си забравих портфейла и телефона в едно такси. Шофьорът обаче се свърза с мен, за да ми ги върне, и аз настоях да му дам 20 лева да се почерпи. Това е вид възнаградително дарение.
Каква е процедурата по отмяна на дарение?
Ако искам да отменя дарение, трябва да предявя иск в съда в срок от 1 година, откакто съм разбрал за основанието за отменяне.
 
NB! Ако съм направил дарение, но почина, моите наследници също могат да предявят такъв иск. 
 
В практиката най-често срещаната причина някой да търси отмяна на дарение е отказът от страна на дарения да дава издръжка на дарителя. Ако изпадна в нужда, мога да поискам издръжка от дарения. Ако той ми откаже тази издръжка е възможно да имам основание за отмяна на дарението. Има обаче няколко условия, които трябва да са спазени, за да отмени съдът дарението.
 
Първо: Трябва да съм изпаднал в нужда. Да съм изпаднал в нужда означава да не мога сам да се издържам от собствените си доходи и имоти. За да определи съдът дали съм изпаднал в нужда, или не, обичайно той ще вземе под внимание:
 
моята личност и конкретни нужди – например дали съм млад, или стар; дали съм болен, или здрав;
всичките ми доходи – заплата, пенсия, социални помощи, спестявания;
възможността да реализирам допълнителна печалба – например доходи от наем и продажба на имоти.
След като определи с каква сума разполагам, съдът ще я сравни със сумата, която е необходима, за да покрия нуждите си, за да реши дали имам нужда от издръжка. 
 
Второто условие е да съм поискал издръжка от дареното лице. Обикновено е без значение дали съм отправил поканата си в устен, или писмен вид – важното е дареният да знае за нея. 
 
Третото условие е дареният да е отказал да ми дава издръжка. Отказът може да е изричен (“Нищо няма да ти дам!”) или неопределен (например дареният ми обещава, че ще ми даде издръжка, но не ми я дава или въобще игнорира молбата ми за издръжка). Дареният обаче не е задължен да ми дава издръжка, ако не може да си позволи да издържа себе си и лицата, които зависят от него (най-често децата му). Дареният може да ми отказва, защото не разполага с достатъчно средства, а не от неблагодарност. В такъв случай отказът му не може да ми послужи като основание да искам отмяна на договора за дарение.
 
А винаги ли съдът ще отмени дарение поради липса на издръжка?   
Важно е да знам, че описаните по-горе условия са само общ преглед на факторите, които влияят върху процеса по отмяна на дарение. Когато съдът разглежда дело за разваляне на договор за дарение с основание отказ на издръжка, той ще проучи и вземе предвид всички обстоятелства в моя конкретен случай. Затова е практически невъзможно да предположа дали съдът ще отмени дарението ми, или не.
 
Какво се случва, ако съдът разреши отмяната на дарението?
В тази ситуация дареният трябва да ми върне дареното (например апартамент или кола). 
 
Какво да направя, ако дареното от мен е продадено?  
Ужас! Разбрах, че синът ми не само не използва апартамента, който съм му дарил, а дори го е продал на някакъв си Иван! В такъв случай мога ли да отменя дарението?
 
Да, в този случай също мога да предявя иск за отмяна на дарението. Само че в тази ситуация Иван е придобил право на собственост върху апартамента преди моят иск да бъде вписан в книгите за вписванията. Това означава, че не мога да очаквам да си върна апартамента физически. Ако съдът разреши отмяната на дарението, дареният ще ми дължи парично обезщетение. 
 
Ако пък съм дарил на сина си кола, също не мога да очаквам да си я върна от Иван, но синът ми е длъжен да ме обезщети за това, с което се е обогатил (например ако е продал колата за 5000 лв., ще ми дължи тази сума).
 
Мога ли да предотвратя продажба на дареното?
Да, само ако впиша иска си в книгите на вписванията, преди синът ми да опита да продаде апартамента. В такъв случай искът ми за отмяна на дарението се явява тежест върху имота. Това не пречи апартаментът да бъде продаден на трето лице – Иван. Но в този случай Иван ще трябва да се съобразява с тази тежест. При успешна отмяна на дарението той ще е длъжен да ми върне апартамента физически.
 
Ако дарението ми е кола вместо апартамент, няма как да попреча на сина си да я продаде.
 
Как да отменя дарение?
Как да отменя дарение?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg