Какви са правата на българите в ЕС когато работят там?

Какви са правата на българите в ЕС когато работят там?

  • English
  • Български
  • Русский

Какви са правата на българите в ЕС когато работят там?

Като гражданин на ЕС получавате определен брой допълнителни права, от които свободно може да се възползвате.  Едно от тях е свободното предвижване в рамките на 28-те държави членки. Освен това имате право на престой до 3 месеца само с представяне на лична карта/паспорт, можете също така да  работите и  в съответната страна за неопределен период от време. Това е възможно в два случая – при сключен трудов договор и при стартиране на собствен бизнес. 
 
В първия случай може свободно да кандидатствате за всяко работно място, обявено в държавите членки на ЕС. Тогава не само имате предимство пред всеки работник от държава извън ЕС (Македония, САЩ), но и сте равнопоставен на гражданите на държавата, в която кандидатствате.
 Ако бъдете одобрен и сключвате трудов договор, имате право да се преместите  в страната безсрочно. Престоят ви може да бъде прекратен единствено при сериозни основания, когато например силно нарушавате обществения ред, сигурността или общественото здраве.
Важно! В някои държави има ограничения за определени длъжности като например позициите в държавната администрация. Поради това в някои европейски държави не може  да работите например в министерство или в някоя държавна агенция.  Хубаво е, преди да кандидатствате за работа, да се информирате добре дали в съответната страна няма ограничения относно вашата професия.
Имате възможност да се установите в държава членка на ЕС и когато започвате собствен бизнес. 
Това може да направите както за да упражнявате свободна професия (съгласно правилата на съответната държава членка), така и ако откриете  търговско представителство/клон на вашата фирма или пък решите да откриете дъщерна фирма във въпросната държава членка на ЕС.
Какви са правата Ви като работещ в ЕС?
 
 Няма значение дали сте започнали собствен бизнес, или сте на трудов договор, Европейският съюз забранява всякаква дискриминация с оглед на гражданството ви. Това означава, че Ви се гарантира упражняването на труд при  същите условия като на местните работещи. Това включва:
 
равни условия за наемане; 
равни условия на труд;
равно възнаграждение; 
еднакви предпоставки за уволнение;
еднакви социални права, включително и обезщетения; 
право на придобиване и ползване на земи и сгради; 
право на еднакви данъчни предимства (облекчения); 
равен достъп до обучение в професионални училища и центрове за; преквалификация; 
право на пенсия;
равен достъп до членство в синдикални организации;
Важно! Забранено е на работодателите да установяват допълнителни условия за наемане на граждани на ЕС, които не се отнасят до местните граждани. Единственото добавено изискване може да бъде езиковата квалификация. Следователно използването на всякакви специални процедури за наемане на чужди граждани, както и наличието на квоти за европейци е незаконно. Освен равните условия на работа получавате и възможност да вземете семейството си с Вас в съответната държава. Също така децата Ви трябва да бъдат допуснати до общественото образование, както всички местни граждани. 
 
Кога сте дискриминиран?
 
Ако някое от тези условия не се изпълнява от работодателя Ви или държавната администрация, то Вие сте  жертва на дискриминация и можете да подадете жалба и да се защите по съдебен ред. 
 
 
Какви са правата на българите  в ЕС когато работят там?
Какви са правата на българите  в ЕС когато работят там?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg