Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?

 • English
 • Български
 • Русский

Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?

Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?

На първо място, ако искам да купя дялове от фирма и да стана съдружник в нея, необходимо е да подам писмена молба за приемането ми като съдружник в ООД/ЕООД. Тази молба изпращам до управителя на ООД/ЕООД и в нея трябва да декларирам, че приемам условията на дружествения договор на ООД и ще спазвам неговите разпоредби. Ако вече съм съдружник и купувам дялове от друг съдружник, такава молба не е необходима, тъй като аз вече участвам във фирмата.
Въпросът дали да бъда приет като съдружник в ООД/ ЕООД ще се реши от Общото събрание на ООД, респективно от едноличния собственик на капитала на ЕООД. Това решение се взима с мнозинство повече от три четвърти от капитала, т.е трябва ми одобрението от такъв брой съдружници, които притежават общо поне три четвърти от дяловете.
За взетите решения се създава писмен документ – протокол от Общо събрание на ООД/протокол-решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД. В този документ трябва да фигурират следните решения:
 
1)   Съгласие съдружникът-продавач да продаде определен брой дялове на съответния купувач. 
 
2)   Да бъда приет като нов съдружник във фирмата (само тогава, когато съдружникът е новоприет).
 
3)   Да бъде освободен старият съдружник, който ми е продал дяловете си (старият съдружник се освобождава само тогава, когато е продал всички свои дялове).
 
4)   Да се отразят направените промени в дружествения договор на ООД/ учредителния акт на ЕООД.
 
Протоколът се подписва от съдружниците, а когато с него се приема нов съдружник, се извършва и нотариална заверка на подписите и съдържанието, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. 
 
В дружествения договор на ООД/учредителния акт на ЕООД трябва да се отразят личните данни на новите съдружници в дружеството, като се обозначи какви са дяловете, които всеки от нас притежава след продажбата. Дружественият договор/учредителният акт трябва да бъде подписан от всички съдружници.
Съдружникът-продавач и купувачът подписват договор за покупко-продажба на дялове с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. В договора се описват страните – купувач и продавач, броят и стойността на дяловете, които се продават, както и каква е продажната цена, която купувачът заплаща.
Как се вписва продажбата на дялове от ООД/ЕООД в Търговския регистър?
Покупко-продажбата на дружествени дялове се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.  Това става със заявление по образец А4.
 
Управителят може да упълномощи адвокат, който да заяви вписването. Към заявлението се прилагат следните документи:
 
 • молба за приемането ми като съдружник в ООД/ЕООД;
 • протокол от Общо събрание на ООД/протокол-решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД;
 • декларация по образец за липса на изискуеми и неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работещите в дружеството;
 • дружествения договор на ООД/учредителния акт на ЕООД;
 • договор за покупко-продажба на дялове.
 
За самото вписване на промените в Търговския регистър са необходими още:
 
 • декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства;
 • пълномощно за адвокат, когато вписването на промените се заявява от адвокат;
 • документ за платена държавна такса.
Какви такси дължа при продажба на дялове?
 
Таксата за вписване на продажбата на дялове в Търговския регистър е 30 лева, ако подам документите си на хартиен носител, съответно 15 лева – за подаване по електронен път, за което ми е необходим електронен подпис. Каква ще бъде нотариалната такса за заверяване на договора за продажба на дялове зависи от това на каква цена се продават дяловете, но минимумът е 30 лева. Нотариалната такса за заверката на протокол от ОС на ООД/ЕООД ще се изчисли в зависимост от броя на подписите и страниците на документа. Таксата за първия подпис е 5 лева, а за всеки следващ – 2 лева. Таксата за първата страница е 10 лева, а за всяка следваща – 2 лева.
Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?
Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg