Извънреден труд

 • English
 • Български
 • Русский

Извънреден труд

Какво е извънреден труд?

Извънреден е този труд, който се полага въз основа на сключен вече трудов договор с работодателя, но се осъществява извън установеното работно време и се заплаща допълнително. Задължително е да има разпореждане или да бъде със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител.

Кога е позволен извънредният труд?

Поначало извънредният труд е забранен, но се допуска при изключение в следните случаи:

 • за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
 • за извършване на работа от служители на Министерството на вътрешните работи, свързана с произвеждане на избори, изготвяне на експертизи и психологично подпомагане при оперативно-издирвателни дейности и овладяване на критични ситуации, както и за друга работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред;
 • за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
 • за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ;
 • за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения;
 • за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
 • за извършване на усилена сезонна работа.

Каква може да бъде продължителността на извънредния труд?

Извънредният труд за всеки работник не може да надвишава 150 часа за една календарна година. ИЛИ още

 • 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
 • 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
 • 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

При определени условия при сключен колективен трудов договор може да бъде уговорен и по-дълъг извънреден труд, но не повече от 300 часа през една календарна година.

Лица, които не могат да работят извънредно са:

 •   работници, които не са навършили 18-годишна възраст;
 •   бременни работнички или в напреднал етап на лечение ин-витро;
 •   майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;
 •   трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;
 •   работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие.

Можем ли да откажем да работим извънредно?

Всеки работник има право да откаже полагане на извънреден труд ако за това има законови причини .

Задължения на работодателя

 • Да заплаща на работника отработения извънреден труд;
 • При работа извънработно време работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд на своите работници;
 • Работодателят е длъжен да подава информация  до инспекция по труда за положения извънреден труд през календарната година до 31 януари на следващата календарна година.

 

Извънреден труд
Извънреден труд
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg