За собствениците и ползватели на моторни превозни средства

За собствениците и ползватели на моторни превозни средства

  • English
  • Български
  • Русский

За собствениците и ползватели на моторни превозни средства

Нови промени при регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

 
(1). Удължава се срокът  за регистрация на  моторните превозни средства и ремаркетата от   14-дневен срок  на 1 месец  при придобиване на собствеността на превозно средство извън Република България или при придобиване на собствеността чрез публична продажба, с изключение на случаите при придобиване с цел продажба на нерегистрирани в страната превозни средства от стопански субекти.“
(2).Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок / 1месец/ за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията.
(3).При промяна на постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в срок до един месец от издаване на новия личен документ и се издават нови табели с регистрационен номер за съответната област.“
(4).При промяна на собствеността на регистрирано в страната превозно средство МВР и Нотариалната камара обменят по електронен път информация за превозното средство и сключения договор.
(5) При извършване на сделка с регистрирано ПС, след като извърши идентифицирането, нотариусът, който извършва сделката, отправя искане към информационната система на МВР за потвърждаване на данните относно превозното средство, собствеността му и за предоставяне на информация относно наложени запори или други законови ограничения, като въвежда регистрационен номер на ПС, идентификационен номер на ПС, номер на свидетелство за регистрация и идентификационни данни на собственика на ПС, вписани в свидетелството за регистрация.
(6) В случай че върху ПС има наложен запор или друго законово ограничение, системата на МВР уведомява нотариуса, направил искането, за наличието на такива ограничения, като в този случай нотариусът уведомява страните по сделката.
(7) Нотариусът удостоверява сключената сделка за прехвърляне на собствеността на ПС след получаване на верифицирани данни от МВР по направеното искане по ал. 2 и при отчитане на ограниченията по ал. 3 съгласно закона и в случай че е платен данъкът върху превозното средство.
(8) В случай че сделката е извършена, от информационната система на Нотариалната камара към информационната система на МВР се изпраща информация за регистрационния номер на нотариуса, извършил сделката, регистърния номер и датата от общия регистър на нотариуса, пред който е записана сделката, и данни за приобретателя по сделката, които се записват към информацията за превозното средство.
(9) При сделка с ПС приобретателят може да заяви пред нотариуса предварителна подготовка на свидетелство за регистрация, в случай че превозното средство ще се регистрира в същата областна дирекция на МВР, където е било регистрирано, и няма да се извършва подмяна на табелите с регистрационен номер и промяна на данните за превозното средство. В този случай таксите за подаване на заявление и издаване на свидетелство за регистрация на ПС се заплащат от приобретателя чрез нотариуса.
(10) Приобретателят по ал. 6 предоставя на нотариуса информация за актуални електронна поща и/или телефонен номер за контакт.
(11) При изповядване на сделката след 14 ч. свидетелството за регистрация може да бъде получено най-рано на следващия работен ден.
(12) В случаите по ал. 6 новото свидетелство за регистрация (част 1 и 2) се получава от съответното звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, след връщане на старото свидетелство за регистрация (част 1 и 2).“
(13)За получаване на временни табели с регистрационен номер лицето по ал. 1 подава:
1. заявление (приложение № 7);
2. списък на регистрираните търговски обекти;
3. списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер;
4. декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата по т. 3;
5. декларация, че кандидатстващият търговец не е в производство по обявяване в несъстоятелност;
6. документ, доказващ, че лицето по ал. 1 е вносител/производител на автомобили от дадената(ите) марка(и) за Република България.“
(14)За ПС с регистрация в държава – членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност, при условие че отговаря на честотата на интервалите за извършване на периодичните прегледи, определена в чл. 147, ал. 3 от ЗДвП, се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.“
(15) Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ обменят по електронен път информация за регистрираните пътни превозни средства и за периодичните прегледи за проверка на техническата им изправност.
1. За извършване на периодичен технически преглед на ПС, регистрирани в Република България, по заявка на информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съдържаща регистрационен номер и номер на документ за регистрация на ПС, информационната система на Министерството на вътрешните работи предоставя данни за:
а) идентификационен номер на превозното средство (VIN);
б) регистрационен номер;
в) марка и модел;
г) категория;
д) цвят;
е) номер на двигателя;
ж) дата на първата регистрация;
з) вид на горивото;
и) номер на одобрението на типа, тип, вариант и версия;
к) маса, технически допустима максимална маса, допустима максимална маса, определена от компетентните органи, и допустима максимална маса на състав от превозни средства;
л) технически допустима максимална маса на тегленото ремарке;
м) брой оси;
н) разпределение на технически допустимата максимална маса върху осите;
о) обем и максимална мощност на двигателя;
п) брой на местата;
р) ниво на шума;
с) коригиран коефициент на абсорбиране за дизелови двигатели;
т) екологична категория.
2. При установена опасна техническа неизправност при извършване на периодичен технически преглед информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява информационната система на Министерството на вътрешните работи, като изпраща данни за:
а) идентификационен номер на превозното средство (VIN);
б) регистрационен номер на превозното средство;
в) категория на превозното средство (ако има такава);
г) място и дата на извършване на периодичния преглед;
д) установени неизправности и нивото на тяхната сериозност;
е) резултат от периодичния преглед.
3. След отстраняване на опасната техническа неизправност и преминаване на периодичен технически преглед информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява информационната система на Министерството на вътрешните работи, като изпраща данни за:
а) идентификационен номер на превозното средство (VIN);
б) регистрационен номер на превозното средство;
в) категория на превозното средство (ако има такава);
г) място и дата на извършване на периодичния преглед;
д) резултат от периодичния преглед;
е) номер на знак за периодичен технически преглед.
4. При заявка от информационната система на Министерството на вътрешните работи, съдържаща регистрационен номер или идентификационен номер на превозното средство, информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя данни за:
а) идентификационен номер на превозното средство (VIN);
б) регистрационен номер на превозното средство;
в) категория на превозното средство (ако има такава);
г) номер на знак за периодичен технически преглед;
д) място и дата на извършване на периодичния преглед;
е) показание на километропоказателя, когато има такъв, към момента на периодичния преглед;
ж) дата за извършване на следващия периодичен преглед;
з) резултат от периодичния преглед;
и) установени неизправности и ниво на тяхната сериозност;
к) номер на разрешението, ЕИК/БУЛСТАТ и наименование на лицето по чл. 148, ал. 2 от ЗДвП, извършило периодичния преглед;
л) ЕГН/ЛНЧ и имена на лицето, представило превозното средство на периодичен преглед.“ и др.
 
За собствениците и ползватели на  моторни превозни средства
За собствениците и ползватели на  моторни превозни средства
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg