Домашно насилие

 • English
 • Български
 • Русский

Домашно насилие

Какво е домашно насилие?

Домашно насилие това е всеки един акт, при който е установено физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както дори и  опитът за такова, или принудителното ограничаване на личния живот, на личната свобода и личните права.

Кой може да бъде жертва на домашно насилие?

Жертва на домашно насилие могат да бъдат лицата, които се намират в родствена връзка с насилника, които са или са били в семейна връзка или живущи на семейни начала с него/нея, както и всяко дете, което е пряк свидетел на такова домашно насилие.

Кой може да бъде извършител на домашно насилие?

 •  съпруг или бивш съпруг;
 •  лице, с което живее или е живял на семейни начала;
 •  лице, от което има дете;
 •  родител/ майка баща/, баба, дядо, прабаба, прадядо ;
 •  деца, внуци, правнуци;
 •  лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително/ братя и сестри, племенници, чичо/леля, първи братовчеди/ ;
 •  лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително/ снаха; зет, етърва, девер/ ;
 •  настойник, попечител или приемен родител;
 •  възходящ или низходящ на лицето, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство;
 •  лице, с което родителят е живял или живее на семейни начала

Какво да направим ако сме жертва на домашно насилие?

Ако заплахата срещу нас или наш близък е непосредствена / побой, закана за убийство, палеж, изнасилване и т.н/ е нужно веднага да подадем сигнал/ жалба пред органите на МВР/ в Районно полицейско управление; на тел. 112 /, след което органите предприемат действия съгласно Закона за МВР.

Друга възможност е да подадем Молба до Районен съд по настоящ или постоянен адрес на пострадалото лице. Това е Молба за издаване на заповед за защита от домашно насилие. Към нея се прилагат:

 • Декларация от пострадалото лице за извършеното насилие;
 • Налични доказателства: Медицинско удостоверение от съдебен лекар, от Спешен кабинет, личен лекар и др.

Молбата се регистрира в специален регистър в деня на постъпване и се разпределя на съдия в същия ден, който насрочва дата на разглеждане на делото не по-късна от 1м.

При условия, че от представените доказателства и от органите на МВР е установено наличие на домашно насилие, тоест една непосредствена заплаха за живота и здравето, то съдът в рамките на 24 часа издава Заповед за незабавна защита от домашно насилие. Тази Заповед е валидна до разглеждане на делото в съдебно заседание и издаването на Заповед за защита от домашно насилие или Отказа от такова. Заповедта за незабавна защита се предава на органите на МВР / Полицията/, които я изпълняват.

Срок

За търсене на помощ от съда има срок. Срокът за подаване на молба за издаване на Заповед за защита от домашно насилие е 1м. от извършване на насилието.

Какви са мерките за защита на жертва от домашно насилие?

Мерките за защита от домашното насилие са:

 •   задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
 •   изкарване на извършителя от семейното жилище за срок, определен от съда /От 3м – до 18м/;
 •   забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда /От 3м – до 18м/;
 •   временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето /От 3м – до 18м/;
 •   задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
 •   насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

В случай, че имате подобен проблем, но не сте сигурни дали може да се определи като домашно насилие и Ви е нужна помощ, не се страхувайте и по-добре се обърнете към специалист, който да защити интереса Ви в пълнота!

 

 

 

 

Домашно насилие
Домашно насилие
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg