Договорът за замяна

Договорът за замяна

  • English
  • Български
  • Русский

Договорът за замяна

Характеристика на замяната като договор

 
Законово определение
Договорът за замяна е съглашение, по силата на което страните се задължават да си прехвърлят взаимно собствеността върху вещи или други права. Той комбинира ефектът на две последователни покупко-продажби между едни и същи страни, при които получената от първата сделка продажна цена се заплаща като продажна цена за придобиване на правото по втората сделка. По този начин не се стига до заплащането на цена, тъй като двете насрещни вземания се прихващат. Между сключването на договор за замяна и извършването на две последователни „насрещни” продажби обаче съществува съществена разлика.Тъй като задълженията за прехвърляне по договора за замяна имат синелагматичен характер (изпълнението на едното е основание за изпълнението на другото),неизпълнението на едното води до възникване на възможност за разваляне на договора и за отпадане на вещноправният ефект по отношение и на двете прехвърляния.При две отделни покупко-продажби с прихващане на дължимата продажна цена, сключени между едни и същи страни, задълженията за прехвърляне на собственост ще имат самостоятелно основание, поради което неизпълнението на едното от тях няма да оказва влияние върху вещноправния ефект, настъпил по силата на другия договор.
 
Договорът за замяна следва да се разграничава и от извършването на две насрещни дарения между едни и същи лица. Макар че целеният от страните краен резултат е същият, както при договора за замяна –прехвърляне на правото на собственост върху вещите между участващите в сключването на договорите лица,двете прехвърляния ще имат самостоятелно облигационно и вещноправно действие.Непрехвърлянето на собствеността по единия договор няма да води до възможност за разваляне на другия.Нещо повече – в тежест на всяка една от страните ще възникне задължение за даване на издръжка при необходимост от такава за другата страна и възможност за отмяна на дарението от дарителя в случай на неизпълнение на това задължение спрямо него.Поради безвъзмездния си характер и двете разпоредителни сделки ще са уязвими с оглед възможността за атакуването им чрез предявяване на отменителните искове, както и във връзка с допълване на запазената част на необходимите наследници на дарителя.
Договорът за замяна
Договорът за замяна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg